• Cơ chế phối hợp hoạt động giữa nhà nước và các thiết chế xã hội trong hệ thống kiểm soát xã hội đối với tội phạm ở nước ta còn nhiều hạn chế. Những hạn chế này nếu không được khắc phục sẽ khiến hệ thống hoạt động không hiệu quả, làm giảm khả năng kiểm soát tội phạm.
 • Trên tinh thần khắc phục những hạn chế của Luật tố cáo năm 2011, đồng thời đảm bảo phù hợp với Hiến pháp năm 2013, Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 và các văn bản pháp luật có liên quan, Dự thảo Luật Tố cáo (sửa đổi) đã có những sửa đổi, bổ sung những nội dung mới đáp ứng yêu cầu thực tiễn.
 • Theo quy định của Luật Cạnh tranh 2004, Việt Nam hiện nay duy trì mô hình hai cơ quan cạnh tranh, bao gồm Cơ quan quản lý cạnh tranh (hiện nay là Cục Quản lý cạnh tranh trực thuộc Bộ Công Thương) và Hội đồng cạnh tranh (giúp việc cho Hội đồng cạnh tranh có Văn phòng Hội đồng cạnh tranh).
 • Toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế là xu thế khách quan đối với tất cả các nước trên thế giới, đem lại những tác động tích cực đối với phát triển kinh tế cũng như khoa học kỹ thuật. Tuy nhiên, mặt trái của toàn cầu hóa cũng tạo ra nhiều thách thức đối với các quốc gia cũng như cộng đồng quốc tế, trong đó có vấn đề kiểm soát tội phạm.
 • Bên cạnh quy phạm pháp luật của Nhà nước, các thiết chế xã hộ đã góp phần giữ gìn trật tự xã hội, ngăn ngừa vi phạm pháp luật nói chung và tội phạm nói riêng. Việc thực hiện chức năng kiểm soát tội phạm thường được lồng ghép trong các chức năng, hoạt động thông thường của thiết chế. Mỗi thiết chế đóng một vai trò và có chức năng quan trọng khác nhau.
 • Theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Luật Cạnh tranh 2004, đối tượng áp dụng của Luật cạnh tranh là “Tổ chức cá nhân kinh doanh (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) bao gồm cả doanh nghiệp sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích, doanh nghiệp hoạt động trong các ngành, lĩnh vực thuộc độc quyền nhà nước và doanh nghiệp nước ngoài hoạt động ở Việt Nam; Hiệp hội ngành nghề
 • Hợp tác giữa nhà nước với các tổ chức xã hội và người dân là đòi hỏi khách quan trong cuộc chiến chống tham nhũng. Trong đó, nhà nước cần đặc biệt quan tâm đến việc đề cao vai trò theo dõi, đo lường, đánh giá độc lập của các thiết chế xã hội và người dân về tình trạng tham nhũng.
 • Tố cáo là quyền cơ bản của công dân, có ý nghĩa quan trọng trong quản lý nhà nước, ổn định tình hình kinh tế - xã hội và đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật. Để giúp công dân thực hiện tốt quyền tố cáo của mình, nhất là tố cáo hành vi tham nhũng, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản, chính sách, pháp luật về bảo vệ người tố cáo.
 • Nhà nước ta đã ban hành năm bản Hiến pháp trong các năm 1946, 1959, 1980, 1992 và 2013. Trong bản Hiến pháp đầu tiên (1946), chưa có quy định nào về tố cáo. Tuy nhiên, kể từ Hiến pháp năm 1959, vấn đề tố cáo và bảo vệ người tố cáo được đề cập cụ thể hơn.
 • Các biện pháp phòng vệ thương mại đã được pháp điển hóa trong Chương IV Dự thảo Luật Quản lý ngoại thương, gồm các Điều từ Điều 68 đến Điều 102, Chính phủ đã nghiên cứu để rút gọn các vấn đề có quy định tương tự nhau đồng thời đã bóc tách và đưa những nội dung mang tính nguyên tắc và quan trọng, cần phải quy định tại Luật, đáp ứng yêu cầu cô đọng, bao quát hơn so với 03 P
Tin đã đưa
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK