• Quốc hội đã ban hành Luật thanh niên năm 2020, để triển khai thực hiện Luật thanh niên, với nhiệm vụ, quyền hạn của mình thì Quốc hội thực hiện quyền giám sát và Hội đồng nhân dân thực hiện quyền quyết định (ban hành nghị quyết về thanh niên) và quyền giám sát.
 • Câu hỏi: Chính quyền địa phương cấp xã ban hành những loại văn bản nào? Trả lời:Chính quyền địa phương cấp xã được ban hành văn bản quy phạm pháp luật và văn bản cá biệt.Câu hỏi: Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân được quy định như thế nào? Trả lời:Theo Điều 2 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015, văn bản quy phạm pháp luậ
 • Câu hỏi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm gì trong giải quyết công việc của Ủy ban nhân dân?Trả lời:Điều 121 Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015 quy định phạm vi, trách nhiệm giải quyết công việc của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã trong giải quyết công việc của Ủy ban nhân dân như sau:- Chịu trách nhiệm cá nhân về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đượ
 • Tổ chức HĐND cấp tỉnh giai đoạn 1992 - 2013Từ năm 1986, công cuộc đổi mới toàn diện đất nước do Đại hội lần thứ VI của Đảng Cộng sản Việt Nam đề xướng đã đạt được những thành tựu bước đầu quan trọng. Quốc hội đã quyết định ban hành Hiến pháp mới năm 1992 để đáp ứng yêu cầu của tình hình và nhiệm vụ mới. Hiến pháp năm 1992 có 5 điều quy định về HĐND. Các chế định này vẫn t
 • Câu hỏi: Pháp luật quy định Ủy ban nhân dân cấp xã họp bằng các hình thức nào?Trả lời:Theo điều 113 Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015 và Khoản 31 Điều 2 Luật số 47/2019/QH14 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2019, có hai hình thức họp của Ủy ban nhân dân cấp xã, bao gồm:- Ủy ban nhân dân họp thường kỳ
 • Câu hỏi: Hội đồng nhân dân cấp xã có những nhiệm vụ, quyền hạn gì khi tiến hành hoạt động giám sát?Trả lời:Theo quy định tại khoản 4 Điều 86 Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 2015, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã có những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:Một là, thực hiện đúng nội dung, kế hoạch giám sát;Hai là,  khi phát hiện có hành vi vi phạm
 • Về lĩnh vực pháp luật tài chính, năm 2015, cùng với việc sửa đổi, bổ sung các Luật về thuế giá trị gia tăng, thuế Tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế cũng đã góp phần tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp chủ động trong đầu tư phát triển sản xuất nâng cao năng lực cạnh tranh khi thời điểm thực hiện việc giảm dần tiến tới bỏ hàng rào thuế quan theo các cam kết hội nhập
 • Ngay sau khi nước ta dành được độc lập năm 1945, HĐND đã được thành lập và gắn liền với chế độ dân chủ của Nhà nước ta trong suốt chặng đường 75 năm qua. Tổ chức, bộ máy của HĐND các cấp nói chung và HĐND cấp tỉnh nói riêng không ngừng được kiện toàn, bổ sung, hoàn thiện nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ qua các thời kỳ lịch sử, có những đóng góp quan trọng vào sự ổn định và
 • Câu hỏi: Hội đồng nhân dân cấp xã có cho trả lời chất vấn bằng văn bản không?Trả lời:Theo quy định tại khoản 4 Điều 60 Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 2015, Hội đồng nhân dân cấp xã cho trả lời chất vấn bằng văn bản trong các trường hợp sau đây:Một là, chất vấn không thuộc nhóm vấn đề chất vấn tại kỳ họp;Hai là, vấn đề chất vấn cần được điều tra,
 • 2. Một số quy định pháp lý của Việt Nam hiện nay đảm bảo mục tiêu xây dựng kinh tế độc lập, tự chủNhư trình bày ở trên, một trong ba yếu tố quan trọng để xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ là phải xây dựng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô. Trong vấn đề này, điều quan trọng nhất là cần xây dựng và hoàn thiện khung ph
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIII, XIV (Từ 31/3/2016 đến 30/3/2021)
 • Ông Vương Đình Huệ Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (từ ngày 31/3/2021)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)
QUỐC HỘI KHÓA XV
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV được tiến hành vào ngày 23/5/2021 với tổng số đại biểu Quốc hội là 499 đại biểu.
Cơ cấu như sau:
- 38,88% đại biểu ở các cơ quan Trung ương;
- 60,32% đại biểu ở địa phương;
- 0,80% đại biểu tự ứng cử;
- 17,84% đại biểu là người dân tộc thiểu số;
- 30,26% đại biểu là phụ nữ;
- 2,81% đại biểu là người ngoài Đảng;
- 9,42% đại biểu là người trẻ tuổi;
- 39,28% đại biểu là đại biểu Quốc hội khóa XIV tái cử;
- 1,40% đại biểu đã là đại biểu Quốc hội các khóa trước;
- 59,32% đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu;
- 78,56% đại biểu có trình độ trên đại học;
- 21,24% đại biểu có trình độ đại học;
- 0,20% đại biểu có trình độ dưới đại học.
WEBLINK