• Câu hỏi: Phápluật quy định như thế nào về việc thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanhnghiệp?Trả lời:Căn cứ Điều 31 Luật Doanh nghiệp 2020, việc thông báo thayđổi nội dung đăng ký doanh nghiệp được quy định như sau:- Doanh nghiệp phải thông báo với Cơ quan đăng ký kinhdoanh khi thay đổi một trong nhữngnội dung sau đây:+Ngành, nghề kinh doanh;+ Cổđông sáng l
 • Luật Công đoàn số 12/2012/QH13 được Quốc hội khoáXIII thông qua ngày 20/6/2012 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2013 (sauđây gọi là Luật Công đoàn). Luật Công đoàn là cơ sở pháp lý quan trọng về tổ chứcvà hoạt động công đoàn thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nướcvà hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, góp phần giữ vững ổn định chính trị -xã hội của đ
 •          Quyền sáng kiến lập pháp củađại biểu Quốc hội là một trong những quyền quan trọng, được quy định trong cácHiến pháp và được pháp luật quy định cụ thể để thực hiện. Trong những năm gầnđây quy trình thực hiện quyền sáng kiến lập pháp của đại biểu Quốc hội luônđược hoàn thiện hơn.  Cụ thể là, Điều 87của Hiến pháp năm 1992
 • Câu hỏi: Pháp luật quy định như thế nào về trình tự, thủ tục đăng kýdoanh nghiệp?Trảlời:Theo Điều 26 Luật Doanh nghiệp 2020, trìnhtự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp được quy định như sau:- Người thành lập doanhnghiệp hoặc người được ủy quyền thực hiện đăng ký doanh nghiệp với Cơ quan đăngký kinh doanh theo phương thức sau đây:+Đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Cơ quan đ
 • Đầunăm 2021, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Chiến lược quốc gia về nghiên cứu,pháttriển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030. Điều này chứng tỏ sự hiện hữungày càng rõ ràng và dày đặc của công nghệ Trí tuệ nhân tạo trong cuộc sống củangười Việt Nam nói riêng và của cả nhân loại nói chung. Trí tuệ nhân tạo hay Trí thông minh nhân tạo -AI (viết tắt của Artifical I
 • Câu hỏi: Pháp luật quy định nhưthế nào về nội dung của giấyđề nghị đăng ký doanh nghiệp?Trảlời:Theo Điều 23 Luật Doanh nghiệp 2020, giấyđề nghị đăng ký doanh nghiệp bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:- Têndoanh nghiệp;- Địachỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, số điện thoại; số fax, thư điện tử (nếu có);-Ngành, nghề kinh doanh;- Vốnđiều lệ; vốn đầu tư của chủ doanh nghi
 • Công tác quản lýkhoáng sản tiếp tục chuyển biến tích cực. Chính phủ đã ban hành Nghịđịnh số 23/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 quy định về quản lý cát,sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông; Thủ tướng Chính phủ ban hànhChỉ thị số 38/CT-TTg ngày 20/9/2020 về tiếptục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khaithác, chế biến, sử dụng và
 • Câu hỏi: Pháp luậtquy định như thế nào về quyền thành lập, góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn gópvà quản lý doanh nghiệp?Trả lời:Theo Điều17 Luật Doanh nghiệp 2020, quyền thành lập, góp vốn, mua cổphần, mua phần vốn góp và quản lý doanh nghiệp được quy định nhưsau:- Tổ chức, cá nhân có quyền thành lập và quảnlý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật Doanh ngh
 • TheoHiến pháp năm 2013 và Luật Tổ chức Quốc hội thì Quốc hội “giám sát tối cao đốivới hoạt động của Nhà nước”.Vềgóc độ lý luận thì Quốc hội bao gồm tất cả các thiết chế của Quốc hội bao gồm:-Toàn thể Quốc hội tại kỳ họp;-Ủy ban Thường vụ Quốc hội;-Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội;-Đoàn đại biểu Quốc hội;-Các đại biểu Quốc hội. Vìthế nếu không có giám sát của Ủy b
 • Chính phủ đã trình Quốc hội thông quaLuật Doanh nghiệp năm 2020 (thay thế  cho Luật Doanh nghiệp năm2014), với các nội dung, quy định nhằm thúc đẩy đổi mới, nâng caohiệu quả quản trị và hoạt động của doanh nghiệp nhà nước (DNNN), doanh nghiệp có sở hữu Nhànước; sửa đổi khái niệm DNNN và phân định doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu 100%vốn điều lệ và doanh nghiệp do Nhà
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIII, XIV (Từ 31/3/2016 đến 30/3/2021)
 • Ông Vương Đình Huệ Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (từ ngày 31/3/2021)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)
QUỐC HỘI KHÓA XV
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV được tiến hành vào ngày 23/5/2021 với tổng số đại biểu Quốc hội là 499 đại biểu.
Cơ cấu như sau:
- 38,88% đại biểu ở các cơ quan Trung ương;
- 60,32% đại biểu ở địa phương;
- 0,80% đại biểu tự ứng cử;
- 17,84% đại biểu là người dân tộc thiểu số;
- 30,26% đại biểu là phụ nữ;
- 2,81% đại biểu là người ngoài Đảng;
- 9,42% đại biểu là người trẻ tuổi;
- 39,28% đại biểu là đại biểu Quốc hội khóa XIV tái cử;
- 1,40% đại biểu đã là đại biểu Quốc hội các khóa trước;
- 59,32% đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu;
- 78,56% đại biểu có trình độ trên đại học;
- 21,24% đại biểu có trình độ đại học;
- 0,20% đại biểu có trình độ dưới đại học.
WEBLINK