• Xuất phát từ quan điểm của Nghị quyết 24/NQTW của Bộ Chính trị và được thể chế tại khoản 1, điều 8 của Nghị định 26/1999/NĐ-CP “Tổ chức phù hợp với pháp luật và được Thủ tướng chính phủ cho phép hoạt động thì được pháp luật bảo hộ”. Vì thế, vấn đề công nhận tư cách pháp nhân của các tổ chức tôn giáo đã được cải thiện căn bản theo hướng pháp quyền.
 • Quốc hội có vai trò chủ chốt trong đấu tranh chống tham nhũng, thông qua việc xây dựng các đạo luật phù hợp liên quan đến tham nhũng và giám sát việc thực thi các đạo luật này thông qua những Ủy ban chuyên trách. Các đạo luật phòng chống tham nhũng có thể bao hàm nhiều lĩnh vực, như Công ước chống tham nhũng của Liên Hợp Quốc (được phê chuẩn năm 2003). Trên thực tế, nhiều
 • Trong Nghị quyết 24 của Bộ Chính trị Về tăng cường công tác tôn giáo trong tình hình mới (16/10/1990), đổi mới về công tác tôn giáo được thể hiện ở quan điểm thứ hai của Nghị quyết: “ Nội dung cốt lõi của công tác tôn giáo là công tác vận động quần chúng. Đồng bào có đạo hay không theo đạo đều là công dân Việt Nam có quyền và nghĩa vụ bình đẳng như nhau trước pháp luật. S
 • Từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, Đảng luôn có những chủ trương, chính sách phù hợp với sự phát triển của đất nước trên mọi lĩnh vực: Chính trị, kinh tế và xã hội. Đặc biệt, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (12/1986) do Đảng khởi xướng và lãnh đạo đã tiến hành đổi mới từ kinh tế rồi dần dần đổi mới những vấn đề xã hội. Một trong những đổi mới về vấn đề xã hội của Đ
 • Đấu tranh chống tham nhũng đòi hỏi phải giải quyết tận gốc những nguyên nhân gây tham nhũng. Nỗ lực này cần hướng tới mục tiêu giảm cơ hội thực hiện hành vi tham nhũng, tăng cạnh tranh trong nền kinh tế, tăng cường minh bạch chính trị, tăng sự tham gia của xã hội dân sự vào quá trình hoạch định, thực thi và theo dõi thực thi chính sách, khuyến khích các sáng kiến cải thiệ
 • Nhằm triển khai việc thi hành các quy định của Hiến pháp 2013 về “kiểm soát quyền lực”, đặc biệt là đối với hoạt động của cơ quan hành chính và với mục đích nâng cao chất lượng của quyết định hành chính, đảm bảo nền hành chính công khai, minh bạch, Bộ Tư pháp đã được giao chủ trì xây dựng Dự án Luật Ban hành quyết định hành chính. Dự án luật này dự kiến được trình xin ý k
 • Tự do hội họp hay quyền lập hội là một trong các quyền cơ bản của con người đã được ghi nhận bởi các văn kiện quốc tế về nhân quyền, bởi Hiến pháp của hầu hết các quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam. Bài viết dưới đây cung cấp thông tin về: quyền lập hội trong văn kiện quốc tế và Hiến pháp Việt Nam (1); Sự phát triển của Luật về hội ở Việt Nam và trên thế giới (2
 • Trải qua mười ba cuộc bầu cử ở mỗi giai đoạn phát triển khác nhau, quyền bầu cử và ứng cử của công dân đều được đảm bảo và đều được tiến hành theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Đó là tư tưởng chủ đạo quan trọng xuyên suốt qua các cuộc bầu cử, bảo đảm cho cuộc bầu cử công khai, dân chủ. Ca
 • Trong những ngày cuối tháng 4 và đầu tháng 5 năm 2016 một số địa phương cấp tỉnh, cấp huyện đã tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND cho các đối tượng là cán bộ, công chức, người lao động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và ứng cử viên đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND
 • Mỗi tổ chức phụ trách bầu cử ở nước ta được thành lập với thời gian, cơ cấu tổ chức, thành phần tham gia, chức năng, nhiệm vụ khác nhau, nhưng có mối quan hệ hữu cơ với nhau, tương tác lẫn nhau. Thiếu một trong các tổ chức ấy thì không thể thực hiện được cuộc bầu cử. Trong hệ thống các tổ chức phụ trách bầu cử, Tổ bầu cử l
Tin đã đưa
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK