• HĐND là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. HĐND có chức năng cơ bản là quyết định những vấn đề quan trọng và giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước địa phương. HĐND có nhiệm vụ, quyền hạn và vai trò quan trọng trong lĩnh vực tài chính – ngân sách. Thực tiễn hoạt động qua các khóa HĐND TP Hồ Chí Minh
 • Theo Từ điển tiếng Việt thì “chính sách” là “sách lược và kế hoạch cụ thể nhằm đạt một mục đích nhất định, dựa vào đường lối chính trị chung và tình hình thực tế mà đề ra”. Theo tác giải Vũ Cao Đàm thì “chính sách là một tập hợp biện pháp được thể chế hóa, mà một chủ thể quyền lực, hoặc chủ thể quản lý đưa ra, trong đó tạo sự ưu đãi một hoặc một số nhóm xã hội, kích thích
 • Việc thí điểm không tổ chức HĐND quận, huyện, phường là một bước đột phá trong tư duy nhiều năm về mô hình chính quyền địa phương. Trước đây, theo Sắc lệnh 63/SL ngày 23/11/1945 của Chủ tịch Chính phủ lâm thời thì cũng không tổ chức HĐND ở đơn vị hành chính huyện, kỳ. Tuy nhiên, trong tình hình đất nước khi đó, Sắc lệnh 63 tương đối đơn giản, đối với hoạt động giám sát c
 • Quy định về việc Hội đồng nhân dân (HĐND) có quyền bỏ phiếu tín nhiệm cơ quan hành pháp ở địa phương – Ủy ban nhân dân (UBND) không phải lần đầu tiên được quy định trong Luật tổ chức HĐND và UBND năm 2003 mà ngay từ những ngày đầu thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã có quy định này. Tuy nhiên, trong một thời gian rất dài sau đó, công cụ giám sát quan trọng này củ
 • PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH 23/07/2012  09:04:09 SA
  Chủ thể ban hành chính sách phải là một chủ thể có thẩm quyền. Đó có thể là một chính đảng, một cơ quan quyền lực nhà nước hay một tổ chức nhất định. Tuỳ thẩm quyền của chủ thể mà chính sách được áp dụng trong phạm vi rộng hay hẹp. Ví dụ, chính sách thuế được Quốc hội ban hành áp dụng trong cả nước; chính sách thu hút đầu tư do Hội đồng nhân dân một tỉnh ban hành được áp
 • Xem xét tác động của chính sách ảnh hưởng đến các đối tượng khác nhau trong xã hội và đối với sự phát triển của xã hội nói chung. Phân tích tác động trước khi thực hiện chính sách (dự báo) và sau khi thực hiện chính sách (hiệu quả). Phân tích các đối tượng chịu tác động trực tiếp, gián tiếp của chính sách. Phân tích các tác động tích cực, tiêu cực, tác động trực tiếp, giá
 • Quy chế hoạt động của HĐND quy định về nhiệm vụ quyền hạn của các Ban của Hội đồng nhân dân: “Thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án liên quan đến lĩnh vực ...”, Điều 16 quy định về trình tự HĐND xem xét thông qua dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án “Trưởng ban của HĐND được giao thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án trình bày báo cáo thẩm tra”. Như vậy, có địa
 • CHÍNH SÁCH VÀ CÔNG CỤ PHÂN TÍCH 16/07/2012  09:37:02 SA
  - Chính sách theo nghĩa rộng thể hiện tập hợp các nội dung định hướng chính trị của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền bao gồm mục tiêu, biện pháp và công cụ thực hiện mục tiêu. Chính sách công của Nhà nước (public policy) thể hiện các nội dung trên nhằm thực hiện nhiệm vụ quản lý xã hội. Chính sách công là chuỗi những hoạt động mà chính quyền chọn làm hay không với
 • Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân (sau đây gọi là Luật ban hành văn bản) được ban hành hơn 1 năm, tuy nhiên, việc ban hành nghị quyết của Hội đồng nhân dân còn nhiều điều phải bàn. Qua tìm hiểu các địa phương, thấy rằng vẫn còn nhiều nơi chưa thật ổn thỏa trong việc ban hành nghị quyết của Hội đồng nhân dân. Trong đó, chỉ ri
 • ""Chính sách là một tập hợp biện pháp được thể chế hoá, mà một chủ thể quyền lực, hoặc chủ thể quản lý đưa ra , trong đó tạo ra sự ưu đãi một hoặc một số nhóm xã hội; kích thích vào động cơ hoạt động của họ, định hướng hoạt động của họ nhằm thực hiện một mục tiêu ưu tiên nào đó trong chiến lược phát triển của một hệ thống xã hội."". Hệ thống xã hội được nêu ở đây được hiể
Tin đã đưa
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK