• 1. Tình hình lao động – việc làm hiện nay- Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên trong quý I năm 2023 là 52,2 triệu người, tăng 88,7 nghìn người so với quý trước và tăng hơn một triệu người so với cùng kỳ năm trước.- Tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2022 là 67%, trong đó, có bằng, chứng chỉ là 27%. Chất lượng lao động ngày càng nâng cao, tỷ lệ qua đào tạo có tăng qua từng
 • Thực hiện Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị và các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ , các cấp, các ngành, các địa phương triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, thực chất, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trên các lĩnh vực. Tập trung theo dõi sát tình hình quốc tế, trong nước, kịp thời có đối sách xử lý những vấn đề mới phát sinh. Triển khai chủ
 • Câu hỏi: Pháp luật quy định như thế nào về cơ sở trợ giúp phòng, chống bạo lực gia đình?Trả lời:Căn cứ Điều 35 Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 2022, cơ sở trợ giúp phòng, chống bạo lực gia đình được quy định như sau: - Cơ sở trợ giúp phòng, chống bạo lực gia đình thực hiện việc chăm sóc, tư vấn, bố trí nơi tạm lánh, hỗ trợ nhu cầu thiết yếu cho người bị bạo lực
 • Chỉ thị 33-CT/TW 01/3/1994 của Ban Chấp hành trung ương Đảng về lãnh đạo phòng, chống các tệ nạn xã hội khẳng định: “Phòng, chống, khắc phục có hiệu quả các tệ nạn xã hội, trước hết là nạn mại dâm, nghiện ma túy, là một nhiệm vụ cấp bách hiện nay”. Điều kiện quyết định để phòng, chống có kết quả các tệ nạn xã hội là đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, phát động được pho
 • Câu hỏi: Pháp luật quy định như thế nào về trợ giúp pháp lý và tư vấn tâm lý, kỹ năng để ứng phó với bạo lực gia đình?Trả lời:Căn cứ Điều 30 Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 2022, trợ giúp pháp lý và tư vấn tâm lý, kỹ năng để ứng phó với bạo lực gia đình được quy định như sau: - Người bị bạo lực gia đình được Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước hoặc tổ chức tham
 • Câu hỏi: Pháp luật quy định như thế nào về cấm tiếp xúc giữa người bị bạo lực gia đình và người có hành vi bạo lực gia đình theo quyết định của Tòa án?Trả lời:Căn cứ Điều 26 Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 2022, cấm tiếp xúc giữa người bị bạo lực gia đình và người có hành vi bạo lực gia đình theo quyết định của Tòa án được quy định như sau: 1. Tòa án nhân dân đ
 • Câu hỏi: Pháp luật quy định như thế nào về Biện pháp ngăn chặn hành vi bạo lực gia đình và bảo vệ, hỗ trợ người bị bạo lực gia đình?Trả lời:Căn cứ Điều 22 Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 2022, biện pháp ngăn chặn hành vi bạo lực gia đình và bảo vệ, hỗ trợ người bị bạo lực gia đình được quy định như sau: 1. Biện pháp ngăn chặn hành vi bạo lực gia đình và bảo
 • Câu hỏi: Pháp luật quy định như thế nào về chủ thể tiến hành hòa giải phòng, chống bạo lực gia đình?Trả lời:Căn cứ Điều 18 Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 2022, chủ thể tiến hành hòa giải phòng, chống bạo lực gia đình được quy định như sau: - Thành viên gia đình, dòng họ có trách nhiệm hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp nhằm phòng ngừa hành vi bạo lực gia đình phát
 • Câu hỏi: Pháp luật quy định như thế nào về thông tin, truyền thông, giáo dục về phòng, chống bạo lực gia đình?Trả lời:Căn cứ Điều 13 Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 2022, Thông tin, truyền thông, giáo dục về phòng, chống bạo lực gia đình được quy định như sau: - Thông tin, truyền thông, giáo dục về phòng, chống bạo lực gia đình nhằm nâng cao nhận thức, định hướ
 • Trên cơ sở mục tiêu tổng quát và các nhiệm vụ, giải pháp đến năm 2030 mà Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 đã chỉ ra, những vấn đề cần ưu tiên trong chính sách liên quan đến bảo hiểm xã hội (BHXH) đến năm 2030, tầm nhìn 2045, trong đó, phấn đấu đến năm 2030 có 60% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội; nông dân và lao động khu vực phi chính thứ
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIII, XIV (Từ 31/3/2016 đến 30/3/2021)
 • Ông Vương Đình Huệ Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (từ ngày 31/3/2021)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)
QUỐC HỘI KHÓA XV
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV được tiến hành vào ngày 23/5/2021 với tổng số đại biểu Quốc hội là 499 đại biểu.
Cơ cấu như sau:
- 38,88% đại biểu ở các cơ quan Trung ương;
- 60,32% đại biểu ở địa phương;
- 0,80% đại biểu tự ứng cử;
- 17,84% đại biểu là người dân tộc thiểu số;
- 30,26% đại biểu là phụ nữ;
- 2,81% đại biểu là người ngoài Đảng;
- 9,42% đại biểu là người trẻ tuổi;
- 39,28% đại biểu là đại biểu Quốc hội khóa XIV tái cử;
- 1,40% đại biểu đã là đại biểu Quốc hội các khóa trước;
- 59,32% đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu;
- 78,56% đại biểu có trình độ trên đại học;
- 21,24% đại biểu có trình độ đại học;
- 0,20% đại biểu có trình độ dưới đại học.
WEBLINK