• I. Vấn đề chính sách 1: Không quy định là công chức đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập (trừ các đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ nhiệm vụ chính trị và phục vụ quản lý nhà nước); bỏ quy định áp dụng Luật CBCC chức đối với những người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp nhà nước.1. Căn cứ: - Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017
 • Phương thức giám sát phụ thuộc rất nhiều vào chủ thể giám sát sử dụng hình thức giám sát cụ thể, chẳng hạn như thông qua việc báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước ở cấp dưới đối với cơ quan hành chính nhà nước ở cấp trên, thông qua khiếu nại, tố cáo hoặc thông qua báo chí. Các phương thức này có thể được thực hiện bằng phương pháp thảo luận, gửi kiến nghị, phản ánh qua
 • Câu hỏi: Ban Kinh tế - xã hội của Hội đồng nhân dân cấp xã phụ trách lĩnh vực gì?Trả lời:Theo quy định tại Khoản 6 Điều 108 của Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015, Ban kinh tế - xã hội của Hội đồng nhân dân cấp xã chịu trách nhiệm trong các lĩnh vực kinh tế, ngân sách, đô thị, giao thông, xây dựng, giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội, thông tin, thể dục, thể thao, khoa
 • Câu hỏi: Ban của Hội đồng nhân dân cấp xã là gì?Trả lời: Theo Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003 thì Hội đồng nhân dân cấp xã không có Ban, đến Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015 thì mới quy định về Ban của Hội đồng nhân dân. Theo quy định tại khoản 4 Điều 6 của Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015, Ban của Hội đồng nhân dân là
 • Gia nhập Công ước số 98 góp phần củng cố và tăng cường cơ sở pháp lý để người lao động và người sử dụng lao động thương lượng tập thể, ký kết thỏa ước lao động tập thể một cách thực chất, hiệu quả hơn, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ; giúp cho nền kinh tế phát triển bền vững và bảo đảm công bằng xã hội tốt hơn, góp phần ổn định an ninh-chính
 • Câu hỏi: Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp xã có nhiệm vụ, quyền hạn gì?Trả lời:Theo quy định tại Khoản 2 Điều 105 của Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp xã giúp Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp xã thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp xã.Trong kỳ họp Hội đồng nhân dân cấp xã, Chủ tịch H
 • Trong bối cảnh quá trình hội nhập quốc tế, đặc biệt là hội nhập kinh tế quốc tế ngày một sâu rộng, sự tham gia của các địa phương có ý nghĩa rất quan trọng. Với vị trí và vai trò của mình, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh cần giữ một tâm thế chủ động bởi quá trình hội nhập quốc tế chỉ làm thay đổi, chứ không làm giảm vai trò của chính quyền địa phương các cấp, trong đó có Hội đ
 • Trong Phần 3 cũng là phần cuối của chuyên đề này, bài viết sẽ đề cập khái quát về quá trình phát triển và đánh giá vai trò, sự cần thiết đối với hoạt động của Ủy ban thường vụ Quốc hội của cơ quan còn lại đó là Viện Nghiên cứu lập pháp.
 • Gia nhập Công ước số 98 góp phần củng cố và tăng cường cơ sở pháp lý để người lao động và người sử dụng lao động thương lượng tập thể, ký kết thỏa ước lao động tập thể một cách thực chất, hiệu quả hơn, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ; giúp cho nền kinh tế phát triển bền vững và bảo đảm công bằng xã hội tốt hơn, góp phần ổn định an ninh-chính
 • Câu hỏi: Pháp luật quy định như thế nào về Thường trực Hội đồng nhân dân cấp xã?Trả lời:Theo Khoản 2 Điều 2 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2019, sửa đổi Khoản 3 Điều 6 Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015 quy định Thường trực Hội đồng nhân dân là cơ quan thường trực của Hội đồng nhân dân, thực hiện n
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK