• Điều chỉnh chính sách thương mại là một trong những cách mà các nước hay sử dụng để ứng phó với khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Mục đích và chính sách được điều chỉnh phụ thuộc vào bối cảnh và điều kiện riêng của từng quốc gia. Các công cụ thuế quan, phi thuế quan… thường được thực hiện nhằm đạt được mục tiêu chính sách. Bài viết sẽ phân tích cách thức điều chỉnh chính sách
 • Một hệ thống pháp luật tốt đến mấy thì hiệu quả thực hiện rên thực tiễn vẫn phụ thuộc vào bộ máy thừa hành của hệ thống hành chính. Do đó, các biện pháp hành chính, nói cách khác là các biện pháp quản lý nhà nước, đóng vai trò vô cùng quan trọng trong công tác phòng chống tham nhũng.
 • Hàn Quốc ít sử dụng các biện pháp hạn chế thương mại mà chú trọng mở cửa thị trường mạnh hơn nữa cho thương mại quốc tế thông qua đàm phán và ký kết các hiệp định thương mại tự do song phương lớn.
 • Vấn đề kiểm soát độc quyền ở nước ta đã được đề ra tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng. Trong báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VII đề cập vấn đề kiểm soát độc quyền trong phần nội dung về “tạo lập đồng bộ các yếu tố thị trường đổi mới và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước”.
 • Do sự đổi mới và phát triển công nghệ trong những thập kỷ gần đây đã và đang tác động sâu sắc đến thị trường lao động và các kỹ năng cần thiết về đa ngành nghề, nên các nước ngày càng chú trọng đến việc hệ thống giáo dục phải làm thế nào để trang bị tốt các kỹ năng cho thế hệ trẻ để học có thể tham gia và đáp ứng được các hoạt động đổi mới trong công việc.
 • Cùng với quá trình đổi mới, cạnh tranh đã từng bước được tiếp nhận như một quy luật khách quan, một nguyên tắc cơ bản trong tổ chức, quản lý và điều hành nền kinh tế quốc dân và là động lực phát triển của nền kinh tế. Trong điều kiện Việt Nam, quan điểm của Đảng và Nhà nước xác định cần kiểm soát độc quyền ở mức độ cao, thậm chí cần phải hạn chế độc quyền.
 • Để bảo đảm việc thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng đạt hiệu quả, sự phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền là điều quan trọng, đặc biệt là sự tham gia của các lãnh đạo Bộ, ngành, cơ quan trung ương.
 • Sau hơn 10 năm thực thi, các quy định của Luật Cạnh tranh năm 2004 về CTKLM đã bộc lộ nhiều bất cập trong quá trình thực thi. Một số quy định của Luật Cạnh tranh năm 2004 với tư cách là luật về nguyên tắc cạnh tranh nhưng lại chưa bao quát hết các chủ thể là đối tượng thuộc phạm vi áp dụng của Luật và cũng chưa đồng bộ với các luật có liên quan về hành vi cạnh tranh khôn
 • Chính sách cạnh tranh có một vai trò hết sức quan trọng đối với nền kinh tế các nước đang phát triển nói chung và Việt Nam nói riêng, đặc biệt những nước có nền kinh tế chuyển đổi. Do vậy, việc hoàn thiện khung pháp luật cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng là yêu cầu cần thiết.
 • Thuật ngữ ""Industrie 4.0"" được sử dụng cho cuộc cách mạng công nghiệp tiếp theo các cuộc công nghiệp khác trong lịch sử loài người. Cách mạng công nghiệp đầu tiên là sự ra đời của cơ sở sản xuất cơ khí bắt đầu trong nửa thứ hai của thế kỷ 18 và được tăng cường trong toàn thể thế kỷ 19.
Tin đã đưa
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK