• Bản thân khái niệm văn hoá pháp lý có nhiều nghĩa, được thể hiện ở: trình độ của tư duy pháp lý, trình độ cảm nhận, nhận thức về thực tiễn pháp luật; mức độ tôn trọng pháp luật.
 • Hoạt động của Hội đồng nhân dân là một mảng việc lớn mà Ban thường xuyên theo dõi sát tình hình tổ chức và hoạt động. Ban luôn chủ động để tham mưu, đề xuất, ban hành và phục vụ Uỷ ban thường vụ Quốc hội ban hành nhiều văn bản hướng dẫn về tổ chức và hoạt động Hội đồng nhân dân. Qua theo dõi, nghiên cứu văn bản và trên cơ sở đề nghị của địa phương, Ban đã có những văn bản
 • Thực hiện bình đẳng và phát triển dân tộc thiểu số là mục tiêu và chính sách xuyên suốt, nhất quán của Đảng và Nhà nước ta. Điều đó không chỉ xuất phát từ yêu cầu phải giữ vững khối đại đoàn kết dân tộc, sự cần thiết phải ổn định những địa bàn xung yếu chiến lược của đất nước mà chính là xuất phát từ bản chất, từ giá trị của chế độ xã hội chủ nghĩa mà Hồ Chí Minh và Đảng,
 • Việc đưa chức năng bồi dưỡng đại biểu dân cử vào Ban Công tác đại biểu thực sự là một sáng kiến quan trọng của Ủy ban Thường vụ và bộ máy chuyên trách của Quốc hội, trực tiếp là các đồng chí lãnh đạo Văn phòng và Ban công tác đại biểu nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả của Quốc hội và góp phần thúc đẩy sự chuyển động chung của các cơ qu
 • Với sự quan tâm hướng dẫn của Ủy ban thường vụ Quốc hội, các địa phương đã tổ chức tốt các kỳ họp HĐND để thảo luận và ra nghị quyết về các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của mình.
 • Nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết và tạo sự đồng thuận của nhân dân trong việc xây dựng Hiến pháp, bảo đảm để Hiến pháp thể hiện được ý chí, nguyện vọng của nhân dân, đồng thời nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi cá nhân, cơ quan, tổ chức đối với việc xây dựng và thi hành Hiến pháp - đạo luật gốc của hệ thống pháp luật, tại kỳ họp thứ 4 Quốc h
 • Từ khi vấn đề bảo hiến được đặt ra từ những năm đầu thập kỷ trước, cho đến nay, mặc dù có nhiều mô hình khác nhau được đưa ra, như mô hình phi tập trung hóa, mô hình tập trung hóa…, Việt Nam có xu hướng ủng hộ mô hình tập trung hóa, nghĩa là thiết lập Tòa án Hiến pháp.
 • Từ những trường hợp thành công cũng như chưa thành công về tham vấn công chúng trong quá trình xây dựng Hiến pháp, các tổ chức, chuyên gia đã đúc kết một số bài học kinh nghiệm để thực sự thu hút ý kiến đóng góp của nhân dân, để Hiến pháp thực sự do nhân dân mà ra.
 • Thuật ngữ “doanh nghiệp nhà nước” ở Việt Nam thường dùng để chỉ các doanh nghiệp mà nhà nước có quyền kiểm soát thông qua sở hữu toàn bộ, đa số hay thiểu số quan trọng. Quản trị tốt doanh nghiệp nhà nước đang trở thành ưu tiên cải cách ở nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.
 • Tại Việt Nam, thuật ngữ “Bảo hiến” bắt đầu được biết đến và sử dụng một cách rộng rãi trong các cuộc thảo luận trong một thập kỷ qua vốn xuất hiện ở miền Nam Việt Nam trước năm 1975. Chính quyền Việt Nam Cộng hòa ở Sài Gòn đã thiết lập các định chế đặc biệt gắn với danh từ “bảo hiến”: “Viện bảo hiến” theo Hiến pháp Việt Nam cộng hòa ngày 26/10/1956; “Ban Bảo hiến” thuộc T
Tin đã đưa
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK