• Câu hỏi: Ban của Hội đồng nhân dân cấp xã là gì?Trả lời: Theo Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003 thì Hội đồng nhân dân cấp xã không có Ban, đến Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015 thì mới quy định về Ban của Hội đồng nhân dân. Theo quy định tại khoản 4 Điều 6 của Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015, Ban của Hội đồng nhân dân là
 • Gia nhập Công ước số 98 góp phần củng cố và tăng cường cơ sở pháp lý để người lao động và người sử dụng lao động thương lượng tập thể, ký kết thỏa ước lao động tập thể một cách thực chất, hiệu quả hơn, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ; giúp cho nền kinh tế phát triển bền vững và bảo đảm công bằng xã hội tốt hơn, góp phần ổn định an ninh-chính
 • Câu hỏi: Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp xã có nhiệm vụ, quyền hạn gì?Trả lời:Theo quy định tại Khoản 2 Điều 105 của Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp xã giúp Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp xã thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp xã.Trong kỳ họp Hội đồng nhân dân cấp xã, Chủ tịch H
 • Trong bối cảnh quá trình hội nhập quốc tế, đặc biệt là hội nhập kinh tế quốc tế ngày một sâu rộng, sự tham gia của các địa phương có ý nghĩa rất quan trọng. Với vị trí và vai trò của mình, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh cần giữ một tâm thế chủ động bởi quá trình hội nhập quốc tế chỉ làm thay đổi, chứ không làm giảm vai trò của chính quyền địa phương các cấp, trong đó có Hội đ
 • Trong Phần 3 cũng là phần cuối của chuyên đề này, bài viết sẽ đề cập khái quát về quá trình phát triển và đánh giá vai trò, sự cần thiết đối với hoạt động của Ủy ban thường vụ Quốc hội của cơ quan còn lại đó là Viện Nghiên cứu lập pháp.
 • Gia nhập Công ước số 98 góp phần củng cố và tăng cường cơ sở pháp lý để người lao động và người sử dụng lao động thương lượng tập thể, ký kết thỏa ước lao động tập thể một cách thực chất, hiệu quả hơn, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ; giúp cho nền kinh tế phát triển bền vững và bảo đảm công bằng xã hội tốt hơn, góp phần ổn định an ninh-chính
 • Câu hỏi: Pháp luật quy định như thế nào về Thường trực Hội đồng nhân dân cấp xã?Trả lời:Theo Khoản 2 Điều 2 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2019, sửa đổi Khoản 3 Điều 6 Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015 quy định Thường trực Hội đồng nhân dân là cơ quan thường trực của Hội đồng nhân dân, thực hiện n
 • Thời gian vừa qua, đã có nhiều cơ quan, tổ chức ở Trung ương và địa phương bên cạnh việc tuyển dụng công chức theo quy định chung của pháp luật, còn đã ban hành các cơ chế, chính sách đặc biệt nhằm thu hút, tuyển dụng những nhân tài, người có trình độ cao về làm việc ở cơ quan, tổ chức, địa phương mình. Trong bài viết này gồm 2 phần: phần 1 sẽ trình bày khái quát thực tr
 • Cán bộ, công chức đóng vai trò rất quan trọng đối với phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Hiệu quả lao động của công chức có vai trò quyết định đối với sự phát triển của đất nước về kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội, đặc biệt là những nhà lãnh đạo có trách nhiệm quản lý nhà nước. Để phát huy sức mạnh của đội ngũ, đảm bảo và khuyến khích cán bộ, công chức làm việc th
 • Câu hỏi: Theo quy định của pháp luật, có những điều kiện đảm gì đảm bảo cho hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân là gì?Trả lời:Theo Điều 103 của Luật tổ chức chính quyền địa phương, các điều kiện bảo đảm cho hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân được quy định như sau:- Đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách được bố trí nơi làm việc, được trả lương, phụ c
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIII, XIV (Từ 31/3/2016 đến 30/3/2021)
 • Ông Vương Đình Huệ Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (từ ngày 31/3/2021)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)
QUỐC HỘI KHÓA XV
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV được tiến hành vào ngày 23/5/2021 với tổng số đại biểu Quốc hội là 499 đại biểu.
Cơ cấu như sau:
- 38,88% đại biểu ở các cơ quan Trung ương;
- 60,32% đại biểu ở địa phương;
- 0,80% đại biểu tự ứng cử;
- 17,84% đại biểu là người dân tộc thiểu số;
- 30,26% đại biểu là phụ nữ;
- 2,81% đại biểu là người ngoài Đảng;
- 9,42% đại biểu là người trẻ tuổi;
- 39,28% đại biểu là đại biểu Quốc hội khóa XIV tái cử;
- 1,40% đại biểu đã là đại biểu Quốc hội các khóa trước;
- 59,32% đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu;
- 78,56% đại biểu có trình độ trên đại học;
- 21,24% đại biểu có trình độ đại học;
- 0,20% đại biểu có trình độ dưới đại học.
WEBLINK