• Sau khi Luật bình đẳng giới được ban hành (2006), đã có nhiều văn bản Quy phạm pháp luật được ban hành để quy định chi tiết hoặc hướng dẫn thi hành việc Lồng ghép giới trong xây dựng Văn bản Quy phạm pháp luật. Theo đó, Lồng ghép giới được thực hiện ở các giai đoạn khác nhau của quy trình xây dựng văn bản Quy phạm pháp luật với các loại văn bản khác nhau (từ luật, pháp lệ
 • Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động lập pháp của Quốc hội là một trong những nhiệm vụ quan trọng mà các văn kiện Đại hội Đảng đã đề ra để góp phần vào việc bảo đảm thực hiện chiến lược phát triển kinh tế- xã hội của đất nước, xây dựng, kiện toàn bộ máy Nhà nước vững mạnh trong sạch, có hiệu lực và hiệu quả. Việc thực hiện được nhiệm vụ này đòi hỏi phải có sự cố gắng,
 • Quyền con người là sự kết tinh những giá trị cao đẹp nhất trong nền văn hóa của nhân loại. Những giá trị này được hình thành với sự đóng góp của tất cả các quốc gia, dân tộc, giai cấp, tầng lớp và cá nhân con người nói chung chứ không phải sản phẩm riêng của bất cứ quốc gia, dân tộc hay giai cấp nào. Ở Việt Nam bảo đảm quyền con người là một trong những nội dung và cũng l
 • KỲ VỌNG VỀ CÔNG TÁC LẬP PHÁP 22/11/2011  10:57:09 SA
  “Ra đường sợ nhất công nông… Trình luật ngại nhất Quốc hội không nói gì”Câu đầu tiên là một câu “bút tre” phổ biến dân dã đã gần như đồng dao và được dùng để mở đầu cho rất nhiều nỗi sợ…vui vui. Câu thứ hai mạn phép phản ánh phần nào một niềm mong đợi của cử tri với Quốc hội, cơ quan đại diện cao nhất của nhân dân, nắm giữ quyền lực lập pháp.
 • Hiện tại, có khoảng hơn 20 loại quy trình, thủ tục được áp dụng tại phiên họp toàn thể của Quốc hội. Những quy trình, thủ tục này chưa bao gồm quy trình, thủ tục khai mạc, bế mạc kỳ họp… Mỗi quy trình, thủ tục của phiên họp toàn thể tương ứng với việc giải quyết một vấn đề cụ thể thuộc thẩm quyền của Quốc hội đều có đặc điểm riêng phù hợp với tính chất của vấn đề mà Quốc
 • Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân Việt Nam, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất. Quốc hội thực hiện chức năng lập hiến, lập pháp; quyết định những chính sách cơ bản về đối nội và đối ngoại, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước, những nguyên tắc chủ yếu về hoạt động của bộ máy nhà nước, về
 • Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và góp phần cho việc Quốc hội xem xét thông qua luật được nhanh và bảo đảm chất lượng, thì ngay từ khâu lập và thông qua Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh cần phải được làm tốt. Theo quy định của pháp luật thì Ủy ban pháp luật chủ trì và phối hợp với Hội đồng dân tộc, các uỷ ban khác c
 • Thực tiễn trong thời gian vừa qua, việc thực hiện các quy định mới của pháp luật về quy trình, thủ tục xem xét thông qua luật của Quốc hội đã phát huy vai trò, trách nhiệm của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội trong công tác xây dựng pháp luật.
 • Trong những năm qua, Đảng và Nhà nư¬ớc ta luôn luôn quan tâm đến công tác xây dựng pháp luật, như cho ý kiến về chư¬ơng trình xây dựng luật, pháp lệnh và nội dung của mỗi dự án luật; chỉ đạo việc soạn thảo, xem xét thông qua các dự án luật; đặc biệt là luôn quan tâm đến việc đổi mới quy trình xây dựng pháp luật. Nhà n¬ước ta đã ban hành một số văn bản pháp luật, trong đó
 • Tiếp xúc cử tri là một sinh hoạt chính trị - xã hội, thực hiện càng tốt càng góp phần mở rộng và phát huy dân chủ ở cơ sở. Tiếp xúc cử tri là dịp để tập hợp các ý kiến của nhân dân; là cầu nối vững chắc giữa đại biểu với cử tri diễn ra dưới nhiều hình thức ở mỗi địa phương. Theo thông lệ, một năm đại biểu có thể tiếp xúc ít nhất 4 lần với cử tri (hai lần trước và hai lần
Tin đã đưa
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK