• Chính sách dân tộc là một trong những vấn đề cơ bản và chiến lược của Đảng và Nhà nước ta. Trong một quốc gia đa dân tộc, đây là một vấn đề sống còn. Một chinh sách dân tộc đứng đắn phải phản ánh được cơ cấu dân tộc, vị trí, vai trò của mỗi dân tộc, quan hệ giữa các dân tộc; thực trạng phát triển kinh tế- xã hội của các dân tộc để từ đó có các giải pháp thích hợp để phát
 • Nguyên nhân của những hạn chế, bất cập trong bản thân hệ thống và việc thực hiện các chính sách nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam có thể được chia thành bốn nhóm chính. Nguyên nhân từ nhận thức trong quy trình chính sách Hệ thống chính sách kinh tế của Việt Nam trong thời kỳ đổi mới ngày càng chú trọng tới việc lấy ý kiến đóng góp của doanh nghiệp.
 • Chiến tranh là một hiện tượng đặc biệt trong lịch sử nhân loại, gắn liền với sự phát triển của xã hội, của giai cấp, của nhà nước và cộng đồng quốc tế. Trong pháp luật quốc tế, “chiến tranh” và các quy phạm trong lĩnh vực này luôn là những vấn đề phức tạp và gây nhiều tranh cãi.
 • Để có thể đưa các quy định pháp luật vào cuộc sống, vào hành vi thực tế của con người, phải cần đến môi trường xã hội – pháp lý. Một người có phẩm chất đạo đức tốt, có tri thức pháp luật, học vấn pháp luật nhưng nếu rơi vào một môi trường thuận lợi của hành vi vi phạm pháp luật, đạo đức thì sẽ có nguy cơ vi phạm pháp luật và đạo đức cao hơn.
 • Tài phán hành chính là phương thức bảo đảm pháp chế và kỷ luật trong nền hành chính Nhà nước, là phương thức kiểm tra, giám sát hữu hiệu hoạt động đối với cơ hành chính và các công chức, viên chức Nhà nước.
 • (Bài viết kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Ban Công tác đại biểu) Sau khi Quốc hội khoá XI đi vào hoạt động mấy tháng, ngày 17 tháng 3 năm 2003, UBTVQH ban hành Nghị quyết số 368 về Ban Công tác đại biểu.
 • Trong quy trình lập pháp, hoạt động lấy kiến nhân dân và đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội có ý nghĩa rất quan trọng, đặc biệt trong việc tiến hành các hoạt động thẩm tra cũng như thu thập thông tin, căn cứ, lập luận nhằm phục vụ cho các dự án luật, pháp lệnh.
 • (Bài viết kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Ban Công tác đại biểu)Ngày thành lập Ban công tác đại biểu (17 tháng 3 năm 2003) Ban Công tác đại biểu là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội, có trách nhiệm giúp Ủy ban thường vụ Quốc hội về công tác đại biểu, tổ chức bộ máy và nhân sự thuộc thẩm quyền của Ủy ban thường vụ Quốc hội.
 • Đại biểu Quốc hội là người đại biểu của nhân dân, do nhân dân bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân và thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn ở cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất. Vì vậy, chế độ chính sách đối với đại biểu Quốc hội luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm. Trải qua các thời kỳ xây dựng và bảo vệ đất nước, chế độ chính sách đối với đại biểu Quốc hội dầ
 • Việc tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 là hoàn toàn phù hợp. Tuy nhiên, để phản ánh được đầy đủ, chính xác ý chí, nguyện vọng và đồng thời là niềm tin của nhân dân vào Hiến pháp, cần nghiên cứu để nhân dân phúc quyết về Hiến pháp, như tinh thần của Hiến pháp nước ta năm 1946.
Tin đã đưa
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK