• Việc kỷ luật cán bộ, đảng viên nghỉ hưu là biện pháp để răn đe, tránh quan niệm “hoàng hôn nhiệm kỳ”, “hạ cánh an toàn”. Cán bộ, công chức phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện nhiệm vụ của mình. Trong dự thảo Tờ trình của Bộ Nội vụ về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức có nêu lý do bổ sung khoản 5 vào Điều 78 và sửa đổi Điều 79 quy định kỷ luậ
 • Từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Đảng đã đặt ra nhiệm vụ cải cách hành chính, nhiệm vụ chủ yếu Đại hội đặt ra là hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh cải cách hành chính, Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương 4 khóa XI xác định đ
 • Người đứng đầu đóng vai trò quyết định đối với sự hoạt động hiệu lực, hiệu quả của mỗi tổ chức mà họ đứng đầu. Trong hệ thống các cơ quan nhà nước, các cơ quan hành chính nhà nước giữ vai trò là trung tâm của bộ máy nhà nước, là cơ quan trực tiếp triển khai các chính sách, pháp luật vào thực tiễn đời sống, có tác động mạnh mẽ đến sự phát triển kinh tế xã hội của quốc gia,
 •  Quyền giám sát của công dân là nhu cầu và khả năng của công dân, thông qua các phương thức được pháp luật thừa nhận, tiến hành theo dõi, xem xét, đánh giá hoạt động của các cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền trong cơ quan nhà nước, bảo đảm thực hiện đúng chính sách, pháp luật, chức năng, nhiệm vụ được giao, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và tôn trọn
 • Vấn đề xây dựng “chính quyền liêm chính”, “nhà nước liêm chính”, “Chính phủ liêm chính”, “cán bộ liêm chính” đã được đề cập, quan tâm từ rất sớm, nhất là trong Tư tưởng Hồ Chí Minh. Thời gian gần đây, xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo là một “hiện tượng” đang được quan tâm, nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện ở các phương diện khác nhau. Công dân là thuật ngữ ch
 •        Theo quy định của Hiến pháp, Luật tổ chức Quốc hội, Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Quy chế hoạt động của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và các Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội … về việc tiếp công dân; tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn, thư của công dân gửi đến Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, các
 •   Cách mạng tri thức 72.000 năm trước biến loài người thành Người Thông Minh, cách mạng nông nghiệp diễn ra 12.000 trước, cách mạng công nghiệp 300 năm trước và giờ con người đứng trước cuộc cách mạng 4.0 trí tuệ nhân tạo. Mỗi cuộc cách mạng đều thay đổi phương thức lao động, sản xuất của con người.  Hàng loạt ứng dụng công nghệ mới trong quản lý, kinh doanh; co
 • Từ thời Pháp thuộc, chính quyền bảo hộ đã cấm nấu rượu trái phép, đã có “Tây đoan”, “Tàu cáo” (một dạng thanh tra thuế) chuyên đi bắt phạt những gia đình nấu rượu lậu. Từ Cách mạng tháng Tám tới nay, Nhà nước ta đã luôn luôn quan tâm đến vấn đề tuyên truyền , giáo dục và đã có những quy định nhằm bài trừ tệ nạn nấu rượu lậu và nghiện rượu, nên đã hạn chế được một phần so
 • Theo Tổ chức Lao động quốc tế ILO, nếu đánh giá số người khuyết tật  ở Việt Nam sử dụng Khung ICF - “Phân loại quốc tế theo chức năng, khuyết tật và sức khỏe” (the International Classification of Functioning, Disabilitu anh Health) của WHO (Tổ chức Y tế thế giới), 15% dân số Việt Nam là người khuyết tật. 75% người khuyết tật ở Việt Nam hiện đang sinh sống ở các vùng
Tin đã đưa
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK