• Phần 1 của bài viết đã chỉ ra những thực trạng của ngành giáo dục nói chung và của việc ban hành chính sách phát triển giáo dục đào tạo nói riêng tại tỉnh Hà Tĩnh. Phần 2 của bài viết sẽ tập trung phân tích những giải pháp được đưa ra trong Nghị quyết số 20/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về phát triển giáo dục đào tạo Hà tĩnh cho giai đoạn 2011-2015 và nh
 • 1.Quy định của pháp luật về giám sát hoạt động tư pháp của HĐND1.1.Giám sát của Hội đồng nhân dân trong lĩnh vực tư pháp:-Luật Tổ chức chính quyền địa phương,tại Điều 3 quy định: "… 3. Hội đồng nhân dân thực hiện quyền giám sátthông qua các hoạt động sau đây: a)Xem xét báo cáo công tác của .... Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cùngcấp; d)Xem xét trả lời chất vấn củ
 • Trong nhiều năm qua, với vai trò là cơ quan ban hành chính sách ở địa phương, Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã căn cứ vào thẩm quyền cho phép của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Giáo dục và Nghị định số 127/2018/NĐ-CP của Chính phủ, để ban hành khá nhiều chính sách để phát triển giáo dục đào đạo Hà Tĩnh.
 • Câu hỏi: Pháp luậtquy định như thế nào về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong chỉ đạo công tácthông tin, tuyên truyền, vận động bầu cử?Trả lời: TheoĐiều 62 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015, tráchnhiệm của cơ quan, tổ chức trong chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền, vậnđộng bầu cử được quy định như sau:- Hội đồng bầu cử quốcgia chỉ đạ
 • Luật Đất đai 2013 đã đánh dấu một bước chuyển biến đáng kể trong cơ chế quản lý kinh tế nói chung và trong lĩnh vực đất đai nói riêng. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy sau một thời gian áp dụng và thực hiện Luật, nhiều lỗ hổng trong hệ thống chính sách cũng như các điều khoản của Luật đã lộ rõ. Trong Phần 1, bài viết đã nêu một số hạn chế của Luật như: hệ thống chính sách đấ
 • Trong công tác xây dựng và phát triển Đảng hiện nay, công tác cán bộ luôn được coi là yếu tố then chốt, trong đó, việc đào tạo đội ngũ cán bộ trẻ, có đủ năng lực, phẩm chất, trí tuệ luôn được lãnh đạo Đảng, nhà nước quan tâm. Sinh thời, chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”.
 • Câu hỏi: Pháp luật quy định như thế nào về nguyên tắc lập danh sách cử tri?Trả lời: Theo Điều 29 Luật Bầu cử đại biểu Quốchội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015, nguyên tắc lập danh sách cử tri được quy định như sau:Mọi công dân có quyền bầu cử đều được ghi tên vào danh sách cử trivà được phát thẻ cử tri, trừ các trường hợp như sau: Người đang bị tước quyềnbầu cử theo bản
 • Trong Phần 4 cũng là phần cuối của chuyên đề Những nội dung cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2020, sẽ đề cập đến những Sửa đổi, bổ sung các quy định để nâng cao chất lượng văn bản quy phạm pháp luật.
 • Đại biểu dân cử là người đại diện cho cử tri tham gia hoạt động tại nghị trường Quốc hội hoặc Hội đồng nhân dân. Để trúng cử đại biểu Quốc hội/ Hội đồng nhân dân, người ứng cử ngoài việc đáp ứng các tiêu chuẩn của đại biểu dân cử theo từng cấp, còn phải tham gia quá trình bầu cử theo quy định của pháp luật. Xây dựng và trình bày dự kiến chương trình hành động nếu trúng cử
 • Câu hỏi: Hội đồng bầu cử quốc gia có cơ cấu, tổ chức hoạt độngnhư thế nào?Trả lời: TheoĐiều 12 Luật bầucử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hộiđồng nhân dân 2015, Hội đồng bầu cử quốc giado Quốc hội thành lập, có từ mười lăm đến hai mươi mốt thành viên gồm Chủ tịch,các Phó Chủ tịch và các Ủy viên là đại diện Ủyban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban trun
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK