• Điều 36 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003 quy định: “Đại biểu là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân địa phương”; Điều 39 của Luật đã ghi rõ: “Đại biểu Hội đồng nhân dân phải liên hệ chặt chẽ với cử tri ở đơn vị bầu cử ra mình, chịu sự giám sát của cử tri, có trách nhiệm thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị
 • Điều 36 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003 quy định: “Đại biểu là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân địa phương”; Điều 39 của Luật đã ghi rõ: “Đại biểu Hội đồng nhân dân phải liên hệ chặt chẽ với cử tri ở đơn vị bầu cử ra mình, chịu sự giám sát của cử tri, có trách nhiệm thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị
 • Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân. Hội đồng nhân dân quyết định các vấn đề của địa phương do luật định; giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật ở địa phương và việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân. Trong những năm qua, bên cạnh những kết quả đạt được, tổ chức và hoạ
 • Việc ban hành chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường và các luật khác có liên quan đến công tác bảo vệ môi trường là điều tất yếu khách quan, là công cụ quản lý, điều hành việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường cũng như việc quản lý chất thải nhằm phòng chống ô nhiễm môi trường.
 • Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII thông qua ngày ngày 28 tháng 11 năm 2013, bao gồm Lời nói đầu, 11 chương và 120 điều, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2014.
 • Giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật là một trong những chức năng, nhiệm vụ quan trọng của Hội đồng nhân dân được ghi nhận trong Hiến pháp và các văn bản pháp luật có liên quan. Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân ngày càng được quan tâm và có hiệu quả hơn, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước và các cơ quan tổ chức ở địa phư
 • Nhìn chung, trong năm 2013 HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn theo luật định, thực hiện tốt chức năng quyết định các vấn đề quan trọng ở địa phương. Đại biểu HĐND ngày càng gắn bó, gần gũi, sâu sát, lắng nghe, nắm bắt và phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.
 • Quản lý và giám sát việc sử dụng vốn nhà nước tại các doanh nghiệp nhà nước là một việc làm cần thiết nhằm đánh giá đúng thực trạng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, từ đó, có cơ chế chính sách giúp cơ quan quản lý nhà nước kịp thời phát hiện các yếu kém trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp để có cảnh báo và đề ra biện pháp chấn chỉnh kịp thời.
 • Giảm nghèo và tăng trưởng kinh tế tại khu vực dân tộc thiểu số luôn là vấn đề được Chính phủ quan tâm trong hai thập kỷ qua.
 • Cần có cơ sở hiến định và luật định để phát huy quyền lực của HĐND. Cần quan niệm, chính quyền mạnh phải có HĐND mạnh. Qua sự giám sát của HĐND, UBND có điều kiện xem xét lại chính mình, cải tiến, nâng cao hiệu quả hoạt động của UBND.
Tin đã đưa
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK