• I. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA QUỐC HỘITheo Hiếnpháp và Luật tổ chức Quốc hội, cơ cấu tổ chức của Quốc hội gồm Ủy ban Thường vụQuốc hội là cơ quan thường trực của Quốc hội; Hội đồng dân tộc và các Ủy ban củaQuốc hội; Văn phòng Quốc hội; Ủy ban Thường vụ Quốc hội thành lập 3 cơ quantham mưu gồm Ban Công tác đại biểu, Ban Dân nguyện và Viện Nghiên cứu lập pháp.Năm 2003, Ủyban Thường
 • Câu hỏi: Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân có quyền ký chứng thực nghị quyếtkhông?Trả lời: Phó Chủtịch Hội đồng nhân dân chỉ được ký chứng thực nghị quyết khi Chủ tịch Hội đồngnhân dân vắng mặt không tham gia điều hành kỳ họp Hội đồng nhân dân. Phó Chủ tịchHội đồng nhân dân điều hành kỳ hợp thì sẽ ký chứng thực nghị quyết. Câu hỏi: Quyết định của Uỷ ban nhân dân cấp xã
 • Quyền thừa kế là một trong những quyền cơ bản của công dân, là vấn đề từ xưa đến nay luôn được đặc biệt quan tâm trong đời sống xã hội. Ở nước ta, pháp luật về thừa kế lần đầu tiên được đề cập đến trong Bộ luật Hồng Đức dưới triều đại của Vua Lê Thái Tổ. Qua quá trình lịch sử xây dựng đất nước, chế định này ngày càng được nhà nước quan tâm và hoàn thiện, được quy định tro
 • Quốc hội đã ban hành Luật thanh niên năm 2020, để triển khai thực hiện Luật thanh niên, với nhiệm vụ, quyền hạn của mình thì Quốc hội thực hiện quyền giám sát và Hội đồng nhân dân thực hiện quyền quyết định (ban hành nghị quyết về thanh niên) và quyền giám sát.
 • Câu hỏi: Chính quyền địa phương cấp xã ban hành những loại văn bản nào? Trả lời:Chính quyền địa phương cấp xã được ban hành văn bản quy phạm pháp luật và văn bản cá biệt.Câu hỏi: Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân được quy định như thế nào? Trả lời:Theo Điều 2 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015, văn bản quy phạm pháp luậ
 • Câu hỏi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm gì trong giải quyết công việc của Ủy ban nhân dân?Trả lời:Điều 121 Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015 quy định phạm vi, trách nhiệm giải quyết công việc của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã trong giải quyết công việc của Ủy ban nhân dân như sau:- Chịu trách nhiệm cá nhân về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đượ
 • Tổ chức HĐND cấp tỉnh giai đoạn 1992 - 2013Từ năm 1986, công cuộc đổi mới toàn diện đất nước do Đại hội lần thứ VI của Đảng Cộng sản Việt Nam đề xướng đã đạt được những thành tựu bước đầu quan trọng. Quốc hội đã quyết định ban hành Hiến pháp mới năm 1992 để đáp ứng yêu cầu của tình hình và nhiệm vụ mới. Hiến pháp năm 1992 có 5 điều quy định về HĐND. Các chế định này vẫn t
 • Câu hỏi: Pháp luật quy định Ủy ban nhân dân cấp xã họp bằng các hình thức nào?Trả lời:Theo điều 113 Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015 và Khoản 31 Điều 2 Luật số 47/2019/QH14 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2019, có hai hình thức họp của Ủy ban nhân dân cấp xã, bao gồm:- Ủy ban nhân dân họp thường kỳ
 • Câu hỏi: Hội đồng nhân dân cấp xã có những nhiệm vụ, quyền hạn gì khi tiến hành hoạt động giám sát?Trả lời:Theo quy định tại khoản 4 Điều 86 Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 2015, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã có những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:Một là, thực hiện đúng nội dung, kế hoạch giám sát;Hai là,  khi phát hiện có hành vi vi phạm
 • Về lĩnh vực pháp luật tài chính, năm 2015, cùng với việc sửa đổi, bổ sung các Luật về thuế giá trị gia tăng, thuế Tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế cũng đã góp phần tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp chủ động trong đầu tư phát triển sản xuất nâng cao năng lực cạnh tranh khi thời điểm thực hiện việc giảm dần tiến tới bỏ hàng rào thuế quan theo các cam kết hội nhập
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIII, XIV (Từ 31/3/2016 đến 30/3/2021)
 • Ông Vương Đình Huệ Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (từ ngày 31/3/2021)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)
QUỐC HỘI KHÓA XV
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV được tiến hành vào ngày 23/5/2021 với tổng số đại biểu Quốc hội là 499 đại biểu.
Cơ cấu như sau:
- 38,88% đại biểu ở các cơ quan Trung ương;
- 60,32% đại biểu ở địa phương;
- 0,80% đại biểu tự ứng cử;
- 17,84% đại biểu là người dân tộc thiểu số;
- 30,26% đại biểu là phụ nữ;
- 2,81% đại biểu là người ngoài Đảng;
- 9,42% đại biểu là người trẻ tuổi;
- 39,28% đại biểu là đại biểu Quốc hội khóa XIV tái cử;
- 1,40% đại biểu đã là đại biểu Quốc hội các khóa trước;
- 59,32% đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu;
- 78,56% đại biểu có trình độ trên đại học;
- 21,24% đại biểu có trình độ đại học;
- 0,20% đại biểu có trình độ dưới đại học.
WEBLINK