• Luật Tiếp cận thông tin được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 11 ngày 11/4/2016 và sẽ có hiệu lực thi hành từ 1/7/2018. Đây là đạo luật rất quan trọng, tạo cơ sở pháp lý cho việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân và nâng cao tính công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trong việc đảm bảo quyền tiếp cận thông tin của người dân
 • Tham nhũng trong khu vực tư cũng phát sinh từ nguyên nhân tương tự như đối với khu vực nhà nước. Ngoài các hành vi có liên quan trực tiếp đến người có chức vụ, quyền hạn như trong khu vực nhà nước, quan hệ giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp cũng có những dấu hiệu tham nhũng
 • Trong bối cảnh quốc tế ngày càng trở nên phức tạp, khó lường, các thế lực thù địch, tội phạm trong và ngoài nước không ngừng gia tăng các hoạt động chống phá, hoạt động tình báo, gián điệp để lấy cắp, chiếm đoạt bí mật nhà nước càng được đặc biệt chú ý. Trước tình hình phức tạp này, từ mục tiêu, quan điểm chỉ đạo và định hướng của Đảng, Nhà nước ta về bảo vệ bí mật nhà nư
 • Ngày 29 tháng 11 năm 2005, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XI đã thông qua Luật phòng, chống tham nhũng và Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2006. Sau một thời gian thực hiện, Luật đã được sửa đổi, bổ sung một số điều vào các năm 2007 và 2012. Sau hơn 11 năm thi hành, Luật phòng, chống tham nhũng đã phát huy tác dụng, đạt được nhiều kết quả tích cực trong phòn
 •     1. Vướng mắc, bất cập của Luật Cạnh tranh 2004 1.1. Kiểm soát hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh Luật Cạnh tranh 2004 không có quy định xác định bản chất của hành vi thoả thuận hạn chế cạnh tranh, mà quy định bằng phương pháp liệt kê 08 hành vi thoả thuận hạn chế cạnh tranh. Các hành vi trong danh sách liệt kê cũng chỉ được mô tả thông qua hình thức b
 • Để công tác phòng, chống tham nhũng đạt hiệu quả, hệ thống tài chính công phải được kiểm soát và giám sát từ bên trong lẫn bên ngoài để tăng cường tính minh bạch. Qũy Tiền tệ quốc tế đã xây dựng những nguyên tắc cốt lõi đối với quản lý tài chính công.
 • Để có thể triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh chống tham nhũng trong khu vực tư hiệu quả, trước hết cần nghiên cứu một cách quy mô và toàn diện về tham nhũng trong khu vực tư, làm rõ các vấn đề lý luận, nhận diện và dự báo tình hình tham nhũng trong khu vực tư ở Việt Nam, từ đó đề ra được các giải pháp đồng bộ, khả thi nhằm đấu tranh phòng chống th
 • Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước là những việc mà người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước nên làm, phải làm, được làm với kết quả tốt, nếu kết quả không tốt, người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước sẽ phải chịu trách nhiệm.
 • Ở Việt Nam, tham nhũng trong khu vực tư chưa được nhìn nhận đúng mức cả góc độ lí luận và luật pháp. Với việc không điều chỉnh hành vi tham nhũng trong khu vực tư dẫn đến một hệ quả trong thực thi pháp luật, đó là cùng một hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tư lợi nhưng hệ quả pháp lý mà chủ thể thực hiện trong khu vực tư lai khác chủ thể thực hiện trong khu vực công.
 • Giám sát là một trong hai chức năng cơ bản của HĐND. Hiện nay, thuật ngữ “giám sát của HĐND cấp tỉnh đối với hoạt động tư pháp” chưa được quy định cụ thể trong các văn bản quy phạm pháp luật về tổ chức và hoạt động của HĐND. Bài viết sẽ giới thiệu tổng quan về hoạt động giám sát tư pháp tại HĐND
Tin đã đưa
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK