• Hoàn thành các mục tiêu cơ cấulại hệ thống các tổ chức tín dụng, đầu tư công, ngân sách nhà nước và tổ chứcsự nghiệp công lập1.Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng(i) Hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàngphù hợp với nguyên tắc thị trường, bảo đảm giữ an toàn, lành mạnh và ổn địnhcủa hệ thống, tăng cường tính minh bạch, cạnh tranh, phù hợp với thông lệ q
 • Câu hỏi: Pháp luật quy định như thếnào về chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữutạicông ty cổ phần?Trả lời:Căn cứ Điều 124 LuậtDoanh nghiệp 2020, chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữutại công ty cổ phần được quy định như sau:Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu là trườnghợp công ty tăng thêm số lượng cổ phần, loại cổ phần được quyền chào bán và bántoàn bộ số cổ phần đó
 • Câuhỏi: Pháp luật quy định như thế nào về cổ phiếu tại công ty cổ phần?Trảlời:Căn cứ Điều 121 Luật Doanh nghiệp 2020, cổ phiếu tại côngty cổ phần được quy định như sau:Cổ phiếu là chứng chỉ docông ty cổ phần phát hành, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử xác nhận quyềnsở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty đó. Cổ phiếu phải bao gồm các nộidung chủ yếu sau đây:- Tê
 • Nghị quyết số 68/2013/QH13 của Quốc hội giaonhiệm vụ cho Chính phủ: "Trước năm 2018, hoàn thành việc liên thông hệthống phần mềm công nghệ thông tin giữa cơ quan Bảo hiểm xã hội và cơ sở khám,chữa bệnh nhằm cải tiến thủ tục hành chính trong khám, chữa bệnh, nâng cao hiệuquả công tác giám định bảo hiểm y tế, quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm y tế".Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Y tế,
 • Trongbối cảnh hội nhập và xu hướng dịch chuyển lao động quốc tế, người lao động ViệtNam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài và người lao động nước ngoài vào làmviệc tại Việt Nam ngày một tăng lên, từ đó đòi hỏi cần có các chính sách để đảmbảo cho người lao động được tiếp cận và thụ hưởng quyền an sinh xã hội, tạo sựbình đẳng về cơ hội cho không chỉ người lao động nước ng
 • Câu hỏi: Pháp luật quy định như thếnào về cổ phần ưu đãi biểu quyết và quyền của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểuquyết tại công ty cổ phần?Trả lời:Căn cứ Điều 116 LuậtDoanh nghiệp 2020, cổ phần ưu đãi biểu quyết và quyền của cổ đông sở hữu cổ phầnưu đãi biểu quyết tại công ty cổ phần được quy định như sau: Cổ phần ưu đãi biểu quyết là cổ phần phổ thôngcó nhiều h
 • Câuhỏi: Pháp luật quy định như thế nào về quyền của cổ đông phổ thông tại công ty cổ phần?Trảlời:Căn cứ Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020, quyền của cổ đông phổthông tại công ty cổ phần được quy định như sau:* Cổ đông phổ thông có quyền sau đây:- Tham dự, phát biểu trong cuộc họp Đại hội đồng cổđông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua người đại diện th
 • Câuhỏi: Pháp luật quy định như thế nào về thanh toán cổ phần đã đăng ký mua khi đăng ký thành lập doanh nghiệp?Trảlời:Căn cứ Điều 113 Luật Doanh nghiệp 2020, việc thanh toán cổ phần đãđăng ký mua khi đăng ký thành lập doanh nghiệp được quy định như sau:Các cổ đông phải thanhtoán đủ số cổ phần đã đăng ký mua trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấychứng nhận đăng
 • Trong những năm qua, dướisự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phươngquán triệt, triển khai thực hiện tốtcông tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, đạt được nhiều kết quảđáng khen ngợi. Cụ thể, chỉ đạo tập trung xây dựng thể chế, hoàn thiện cơ chế,chính sách phục vụ công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Ti
 • Câu hỏi: Pháp luật quy định như thế nào vềviệc công bố thông tin bất thường tại doanh nghiệp nhà nước?Trả lời:Căn cứ Điều 110 Luật Doanh nghiệp 2020, việc công bốthông tin bất thường tại doanh nghiệp nhà nước được quy định như sau:- Công ty phải công bố trên trang thông tin điện tử, ấnphẩm (nếu có) và niêm yết công khai tại trụ sở chính, địa điểm kinh doanh củacông ty
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIII, XIV (Từ 31/3/2016 đến 30/3/2021)
 • Ông Vương Đình Huệ Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (từ ngày 31/3/2021)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)
QUỐC HỘI KHÓA XV
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV được tiến hành vào ngày 23/5/2021 với tổng số đại biểu Quốc hội là 499 đại biểu.
Cơ cấu như sau:
- 38,88% đại biểu ở các cơ quan Trung ương;
- 60,32% đại biểu ở địa phương;
- 0,80% đại biểu tự ứng cử;
- 17,84% đại biểu là người dân tộc thiểu số;
- 30,26% đại biểu là phụ nữ;
- 2,81% đại biểu là người ngoài Đảng;
- 9,42% đại biểu là người trẻ tuổi;
- 39,28% đại biểu là đại biểu Quốc hội khóa XIV tái cử;
- 1,40% đại biểu đã là đại biểu Quốc hội các khóa trước;
- 59,32% đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu;
- 78,56% đại biểu có trình độ trên đại học;
- 21,24% đại biểu có trình độ đại học;
- 0,20% đại biểu có trình độ dưới đại học.
WEBLINK