• Câu hỏi: Pháp luật quy định như thế nào về điều kiện và thể thức tiến hành họp Hội đồng thành viên tại Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên?Trả lời:Căn cứ Điều 58 Luật Doanh nghiệp 2020:1. Cuộc họp Hội đồng thành viên được tiến hành khi có số thành viên dự họp sở hữu từ 65% vốn điều lệ trở lên; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.2. Trường hợp cuộc h
 • Câu hỏi: Phápluật quy định như thế nào về Chủtịch Hội đồng thành viên?Trả lời:Căn cứ Điều 56 Luật Doanh nghiệp 2020:- Hội đồng thành viên bầu mộtthành viên làm Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng thành viên có thể kiêm Giám đốc hoặcTổng giám đốc công ty.- Chủ tịch Hội đồng thànhviên có quyền và nghĩa vụ sau đây:+ Chuẩn bị chương trình, kếhoạch hoạt động của Hội đồng thành viên
 •  Xuất khẩu laođộng trên địa bàn các huyện nghèo, xã nghèo không chỉ giúp lao động nông thôncó cơ hội việc làm, tăng thu nhập, giảm nghèo nhanh, bền vững, thúc đẩy pháttriển kinh tế - xã hội địa phương mà còn là hướng đi giúp nâng cao chất lượngnguồn nhân lực, rèn luyện kỹ năng và tác phong lao động công nghiệp. Trongnhững năm gần đây, số lao động đi làm việc ở nước n
 • Trí tuệ nhân tạo là một lĩnh vực công nghệ nền tảngcủa Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, góp phần quan trọng tạo bước phát triển độtphá về năng lực sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, thúc đẩy pháttriển kinh tế tăng trưởng bền vững.Ngày 26/1/2021, Thủ tướng Chính phủ đã cóQuyết định số 127/QĐ-TTg ban hành Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, pháttriển và ứ
 • Câu hỏi: Phápluật quy định như thế nào về việc xửlý phần vốn góp trong một số trường hợp đặc biệt?Trả lời:Căn cứ Điều 53 Luật Doanh nghiệp 2020, việc xử lý phần vốn góptrong một số trường hợp đặc biệt đượcquy định như sau:- Trường hợp thành viên côngty là cá nhân chết thì người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của thànhviên đó là thành viên công ty.- Trườn
 • Trong những năm qua, chủ trương giảm nghèo luôn được Đảng, Nhà nước quantâm, đạt được nhiều thành tựu quan trọng và kinh nghiệm trong xây dựng và tổ chứcthực hiện. Giảm nghèo bền vững đã trở thành chính sách nền tảng, xuyên suốt,luôn được cập nhật, bổ sung trong hệ thống chính sách phát triển kinh tế - xãhội của Đảng và Nhà nước ta.Sau gần 10 năm thực hiện 02 giai đoạn củ
 • Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trítuệ nhân tạo đến năm 2030 được ban hành vào đầu năm 2021 với hy vọng tạo ra cúhuých cho sự phát triển trí tuệ nhân tạo của Việt Nam, góp phần phát triển kinhtế-xã hội và từng bước đưa Việt Nam trở thành điểm sáng về trí tuệ nhân tạotrong khu vực và trên thế giới.Chiến lượcchỉ ra rằng khu vực công sẽ là một ưu ti
 • Câu hỏi: Phápluật quy định như thế nào về quyềncủa thành viên Hội đồng thành viên?Trả lời:Căn cứ Điều 49 Luật Doanh nghiệp 2020, thànhviên Hội đồng thành viên có các quyền sau đây:- Tham dự họp Hội đồng thànhviên, thảo luận, kiến nghị, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồngthành viên;- Có số phiếu biểu quyếttương ứng với phần vốn góp, trừ trường hợp quy đị
 • Mọi việcđều bắt nguồn từ dân, lấy dân làm gốc, tính mạng của người dân là quan trọng nhất,là bài học lớn được đúc kết suốt chiều dài lịch sử hàng nghìn năm dựng nước vàgiữ nước của dân tộc. Từ khi ra đời cho đến nay, Đảng ta luôn xác định “dân làgốc” và luôn lấy dân làm gốc. Vì thế, tất cả mọi chủ trương, đường lối, chínhsách của Đảng đều phục vụ lợi ích của nhân dân.Sinh
 •  Câu hỏi: Phápluật quy định như thế nào về côngty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên?Trả lời:Căn cứ Điều 46 Luật Doanh nghiệp 2020, công ty trách nhiệmhữu hạn hai thành viên trở lên đượcquy định như sau:-Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp có từ 02 đến50 thành viên là tổ chức, cá nhân. Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIII, XIV (Từ 31/3/2016 đến 30/3/2021)
 • Ông Vương Đình Huệ Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (từ ngày 31/3/2021)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)
QUỐC HỘI KHÓA XV
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV được tiến hành vào ngày 23/5/2021 với tổng số đại biểu Quốc hội là 499 đại biểu.
Cơ cấu như sau:
- 38,88% đại biểu ở các cơ quan Trung ương;
- 60,32% đại biểu ở địa phương;
- 0,80% đại biểu tự ứng cử;
- 17,84% đại biểu là người dân tộc thiểu số;
- 30,26% đại biểu là phụ nữ;
- 2,81% đại biểu là người ngoài Đảng;
- 9,42% đại biểu là người trẻ tuổi;
- 39,28% đại biểu là đại biểu Quốc hội khóa XIV tái cử;
- 1,40% đại biểu đã là đại biểu Quốc hội các khóa trước;
- 59,32% đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu;
- 78,56% đại biểu có trình độ trên đại học;
- 21,24% đại biểu có trình độ đại học;
- 0,20% đại biểu có trình độ dưới đại học.
WEBLINK