• Tổ chức tội phạm là một hình thức thực hiện tội phạm đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, với sự thống nhất và cấu kết chặt chẽ, hoạt động có tính chất xuyên quốc gia. Ở Việt Nam, tình hình tội phạm có tổ chức cũng ngày càng diễn biến phức tạp. Nhiều vụ án lớn như “Nam Cam”, “Tân Trường Sinh”… đã để lại những hậu quả và tổn thất nặng nề cho xã hội và trật tự an toàn xã hội. Hiệ
 • Hiện nay, Ủy ban thường vụ Quốc hội đang chỉ đạo Cơ quan thẩm tra, Cơ quan trình dự án luật và các cơ quan, tổ chức có liên quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội để chỉnh lý dự thảo luật về hội và chuẩn bị trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV (tháng 11 năm 2016). Dự thảo luật về hội gồm có 8 chương với 33 điều.
 • Tham nhũng là một tệ nạn nghiêm trọng đối với toàn xã hội. Tác hại của tham nhũng có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của đất nước, kinh tế - xã hội, ảnh hưởng đến lòng tin của nhân dân và đe dọa sự tồn vong của chế độ. Để góp phần ngăn chặn, bài trừ tệ nạn tham nhũng, duy trì sự ổn định trật tự xã hội, phát triển đất nước trong thời kỳ hội nhập, ngày 29/11/2005 tại kỳ
 • Các hệ thống đánh giá xếp hạng năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại đều có những ưu thế cũng như hạn chế riêng nhưng để có mô hình xếp hạng năng lực cạnh tranh phù hợp ở Việt Nam nên xây dựng dựa trên sự chắt lọc hợp lý từ các mô hình trên nhưng phải tính đến các yếu tố đặc thù của ngành ngân hàng Việt Nam.
 • Các cơ quan quản lý nhà nước và hoạt động quản lý có ảnh hưởng và liên quan trực tiếp đến thị trường tài chính nói chung và các thị trường cấu thành nói riêng gồm có Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và một số bộ chuyên ngành có liên quan khác. Bài viết này sẽ tập trung làm rõ các cơ quan thực hiện giám sát tài chính ở khu vực bảo hiểm của Việt Nam.
 • Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 16/10/1990 của Bộ Chính trị khoá VI về “Tăng cường công tác tôn giáo trong tình hình mới” là dấu mốc mở đầu cho bước ngoặt phát triển về nhận thức và chính sách của Đảng vê tôn giáo, Đảng khẳng định: Tôn giáo là một vấn đề còn tồn tại lâu dài. Tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân và tôn giáo có những giá trị văn h
 • Xuất phát từ quan điểm của Nghị quyết 24/NQTW của Bộ Chính trị và được thể chế tại khoản 1, điều 8 của Nghị định 26/1999/NĐ-CP “Tổ chức phù hợp với pháp luật và được Thủ tướng chính phủ cho phép hoạt động thì được pháp luật bảo hộ”. Vì thế, vấn đề công nhận tư cách pháp nhân của các tổ chức tôn giáo đã được cải thiện căn bản theo hướng pháp quyền.
 • Quốc hội có vai trò chủ chốt trong đấu tranh chống tham nhũng, thông qua việc xây dựng các đạo luật phù hợp liên quan đến tham nhũng và giám sát việc thực thi các đạo luật này thông qua những Ủy ban chuyên trách. Các đạo luật phòng chống tham nhũng có thể bao hàm nhiều lĩnh vực, như Công ước chống tham nhũng của Liên Hợp Quốc (được phê chuẩn năm 2003). Trên thực tế, nhiều
 • Trong Nghị quyết 24 của Bộ Chính trị Về tăng cường công tác tôn giáo trong tình hình mới (16/10/1990), đổi mới về công tác tôn giáo được thể hiện ở quan điểm thứ hai của Nghị quyết: “ Nội dung cốt lõi của công tác tôn giáo là công tác vận động quần chúng. Đồng bào có đạo hay không theo đạo đều là công dân Việt Nam có quyền và nghĩa vụ bình đẳng như nhau trước pháp luật. S
 • Từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, Đảng luôn có những chủ trương, chính sách phù hợp với sự phát triển của đất nước trên mọi lĩnh vực: Chính trị, kinh tế và xã hội. Đặc biệt, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (12/1986) do Đảng khởi xướng và lãnh đạo đã tiến hành đổi mới từ kinh tế rồi dần dần đổi mới những vấn đề xã hội. Một trong những đổi mới về vấn đề xã hội của Đ
Tin đã đưa
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK