• PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH 23/07/2012  09:04:09 SA
  Chủ thể ban hành chính sách phải là một chủ thể có thẩm quyền. Đó có thể là một chính đảng, một cơ quan quyền lực nhà nước hay một tổ chức nhất định. Tuỳ thẩm quyền của chủ thể mà chính sách được áp dụng trong phạm vi rộng hay hẹp. Ví dụ, chính sách thuế được Quốc hội ban hành áp dụng trong cả nước; chính sách thu hút đầu tư do Hội đồng nhân dân một tỉnh ban hành được áp
 • Xem xét tác động của chính sách ảnh hưởng đến các đối tượng khác nhau trong xã hội và đối với sự phát triển của xã hội nói chung. Phân tích tác động trước khi thực hiện chính sách (dự báo) và sau khi thực hiện chính sách (hiệu quả). Phân tích các đối tượng chịu tác động trực tiếp, gián tiếp của chính sách. Phân tích các tác động tích cực, tiêu cực, tác động trực tiếp, giá
 • Quy chế hoạt động của HĐND quy định về nhiệm vụ quyền hạn của các Ban của Hội đồng nhân dân: “Thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án liên quan đến lĩnh vực ...”, Điều 16 quy định về trình tự HĐND xem xét thông qua dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án “Trưởng ban của HĐND được giao thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án trình bày báo cáo thẩm tra”. Như vậy, có địa
 • CHÍNH SÁCH VÀ CÔNG CỤ PHÂN TÍCH 16/07/2012  09:37:02 SA
  - Chính sách theo nghĩa rộng thể hiện tập hợp các nội dung định hướng chính trị của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền bao gồm mục tiêu, biện pháp và công cụ thực hiện mục tiêu. Chính sách công của Nhà nước (public policy) thể hiện các nội dung trên nhằm thực hiện nhiệm vụ quản lý xã hội. Chính sách công là chuỗi những hoạt động mà chính quyền chọn làm hay không với
 • Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân (sau đây gọi là Luật ban hành văn bản) được ban hành hơn 1 năm, tuy nhiên, việc ban hành nghị quyết của Hội đồng nhân dân còn nhiều điều phải bàn. Qua tìm hiểu các địa phương, thấy rằng vẫn còn nhiều nơi chưa thật ổn thỏa trong việc ban hành nghị quyết của Hội đồng nhân dân. Trong đó, chỉ ri
 • ""Chính sách là một tập hợp biện pháp được thể chế hoá, mà một chủ thể quyền lực, hoặc chủ thể quản lý đưa ra , trong đó tạo ra sự ưu đãi một hoặc một số nhóm xã hội; kích thích vào động cơ hoạt động của họ, định hướng hoạt động của họ nhằm thực hiện một mục tiêu ưu tiên nào đó trong chiến lược phát triển của một hệ thống xã hội."". Hệ thống xã hội được nêu ở đây được hiể
 • Tính hợp pháp là biểu hiện của nguyên tắc pháp chế - một nguyên tắc hiến định. Trong khi tính hợp lý của văn bản quy phạm pháp luật thể hiện tính khả thi và hiệu quả cao nhất về kinh tế - chính trị, xã hội. Sức sống và khả năng tồn tại của các văn bản quy phạm pháp luật phụ thuộc rất nhiều vào tính hợp lý của nó. Văn bản quy phạm pháp luật khi được ban hành chỉ có thể trở
 • Luật tổ chức HĐND và UBND tại Điều 48, Quy chế hoạt động của HĐND tại Điều 6 và Điều 8 có quy định: HĐND các cấp họp thường lệ mỗi năm hai kỳ; ... HĐND có thể tổ chức kỳ họp chuyên đề hoặc kỳ họp bất thường. Quy chế hoạt động của HĐND cụ thể hóa những quy định này, cũng đã quy định về trình tự thời gian tiến hành các công việc chuẩn bị kỳ họp, nhưng nhiều bước của quy trì
 • Kiểm toán nhà nước (KTNN) có vai trò rất lớn và vị trí quan trọng trong hệ thống kiểm tra, kiểm soát tài chính nhà nước. Vai trò của KTNN càng được nâng lên khi nước ta chuyển đổi cơ chế quản lý, khi Nhà nước không quản lý nền kinh tế bằng biện pháp hành chính mà chuyển sang quản lý và điều hành kinh tế bằng luật pháp và các biện pháp, công cụ quản lý kinh tế. Với tư cách
 • Tại kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Nghị quyết số 27/2012/QH13 về một số cải tiến, đổi mới để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội. Trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết:
Tin đã đưa
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK