• An sinh xã hội là một khái niệm được nêu trong Điều 22 của Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền: Mỗi người, với tư cách là một thành viên của xã hội, có quyền an sinh xã hội và được quyền thực hiện - thông qua nỗ lực quốc gia và hợp tác quốc tế và phù hợp với tổ chức và các nguồn lực của mỗi quốc gia - các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa không thể thiếu cho nhân phẩm và sự p
 • “Bền vững Hiến pháp” rất khó để có thể định nghĩa hoặc đo đếm rõ ràng. Sự tồn tại của một bản Hiến pháp có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau. Về tính pháp lý, Hiến pháp có thể được thay đổi bằng các lần sửa đổi, giải thích hoặc thay thế.
 • Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được thông qua tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khóa 13 và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/1/2014. Theo đó, Luật tổ chức chính quyền địa phương; Luật hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân; Luật bầu cử đại biểu Quốc hội; luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân; Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (hợp nhất) và một số Luật
 • Điều 36 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003 quy định: “Đại biểu là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân địa phương” và Điều 39 đã ghi: “Đại biểu Hội đồng nhân dân phải liên hệ chặt chẽ với cử tri ở đơn vị bầu cử ra mình, chịu sự giám sát của cử tri, có trách nhiệm thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tr
 • Điều 36 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003 quy định: “Đại biểu là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân địa phương”; Điều 39 của Luật đã ghi rõ: “Đại biểu Hội đồng nhân dân phải liên hệ chặt chẽ với cử tri ở đơn vị bầu cử ra mình, chịu sự giám sát của cử tri, có trách nhiệm thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị
 • Điều 36 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003 quy định: “Đại biểu là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân địa phương”; Điều 39 của Luật đã ghi rõ: “Đại biểu Hội đồng nhân dân phải liên hệ chặt chẽ với cử tri ở đơn vị bầu cử ra mình, chịu sự giám sát của cử tri, có trách nhiệm thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị
 • Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân. Hội đồng nhân dân quyết định các vấn đề của địa phương do luật định; giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật ở địa phương và việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân. Trong những năm qua, bên cạnh những kết quả đạt được, tổ chức và hoạ
 • Việc ban hành chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường và các luật khác có liên quan đến công tác bảo vệ môi trường là điều tất yếu khách quan, là công cụ quản lý, điều hành việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường cũng như việc quản lý chất thải nhằm phòng chống ô nhiễm môi trường.
 • Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII thông qua ngày ngày 28 tháng 11 năm 2013, bao gồm Lời nói đầu, 11 chương và 120 điều, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2014.
 • Giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật là một trong những chức năng, nhiệm vụ quan trọng của Hội đồng nhân dân được ghi nhận trong Hiến pháp và các văn bản pháp luật có liên quan. Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân ngày càng được quan tâm và có hiệu quả hơn, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước và các cơ quan tổ chức ở địa phư
Tin đã đưa
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK