• Trước diễnbiến phức tạp của thiên tai xảy ra trong năm 2016, 2017 và nửa đầu năm 2018,cùng với việc rà soát các nội dung của Đề án Chiến lược Quốc gia phòng chốngthiên tai kèm theo Tờ trình số 6166/TTr-BNN-TCTL ngày 21/7/2016, Đề án Chiếnlược quốc gia phòng chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn 2050  đã cập nhật tình hình thiên tai, thiệt hại dothiên tai gây ra, nhữ
 • Câu hỏi: Pháp luật quy định như thế nào về tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất  với người ứng cử đại biểu hội đồng nhândân?Trả lời:Căn cứ Điều 4 Nghị quyết liên tịch09/2021/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày15/01/2021 hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểuQuốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm k
 • Việt Nam là một trong những quốc gia thường xuyên phảiđối mặt với nhiều loại hình thiên tai, trong đó đặc biệt là lũ lụt, bão, nắngnóng, hạn hán, xâm nhập mặn, sạt lở đất... Thiêntai xảy ra ở hầu hết các vùng trong lãnh thổ, lãnh hải, ở tất cả các mùa trongnăm. Việt Nam cũng được đánh giá là một trong 5 quốc gia bị ảnh hưởng nặng nềnhất do tác động của biến đổi khí hậu và
 • Câu hỏi: Pháp luật quy định như thế nào về tổchức hội nghị hiệp thương lần thứ ba vớinhững người ứng cử đại biểu Quốc hội?Trả lời:Căn cứ Điều 25 Nghị quyết liên tịch09/2021/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày15/01/2021 hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểuQuốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021
 • Câu hỏi: Pháp luật quy định như thế nào về tổchức hội nghị hiệp thương lần thứ haivới những người ứng cử đại biểu Quốc hội?Trả lời:Căn cứ Điều 17 Nghị quyết liên tịch09/2021/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày15/01/2021 hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểuQuốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 202
 • Câu hỏi: Pháp luật quy định như thế nào về giới thiệu người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương ứng cử đại biểu Quốchội?Trả lời:Căncứ Điều 42 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015:Trên cơ sở điều chỉnh lần thứ nhất cửa Ủy ban thường vụ Quốc hội, căn cứ vào tiêuchuẩn của đại biểu Quốc hội, cơ quan, tổ chức, đơ
 • Dự thảo Chiến lượcQuốc gia về Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 đến năm 2030 được xây dựng trêntinh thần thực hiện đầy đủ theo quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, chủ trương, chínhsách của Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Bộ Chính trị vềmột số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0;và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau: 3.
 • Câu hỏi: Pháp luật quy định như thế nàovề Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất ở trung ương?Trả lời: Căn cứ Điều 38 Luật bầu cửđại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015:- Hội nghịhiệp thương lần thứ nhất ở trung ương do Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc ViệtNam tổ chức chậm nhất là 95 ngày trước ngày bầu cử. Thành phần hội nghị h
 • 1. Vùng đồng bằng sông Cửu LongNhiệm vụ trọng tâm là chủ động thích ứng và phát triển với lũ, ngậplụt, hạn hán, xâm nhập mặn tạo điều kiện phát triển bền vững vùng đồng bằngsông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu. Tập trung thực hiện một số nhómnhiệm vụ và giải pháp chính sau: a) Phân vùng phát triển sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu- Hình thành các tiểu vùng s
 • Dự thảo Chiến lượcQuốc gia về Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 đến năm 2030 được xây dựng trêntinh thần thực hiện đầy đủ theo quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, chủ trương, chínhsách của Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Bộ Chính trị vềmột số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0;và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau: 2.
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIII, XIV (Từ 31/3/2016 đến 30/3/2021)
 • Ông Vương Đình Huệ Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (từ ngày 31/3/2021)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)
QUỐC HỘI KHÓA XV
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV được tiến hành vào ngày 23/5/2021 với tổng số đại biểu Quốc hội là 499 đại biểu.
Cơ cấu như sau:
- 38,88% đại biểu ở các cơ quan Trung ương;
- 60,32% đại biểu ở địa phương;
- 0,80% đại biểu tự ứng cử;
- 17,84% đại biểu là người dân tộc thiểu số;
- 30,26% đại biểu là phụ nữ;
- 2,81% đại biểu là người ngoài Đảng;
- 9,42% đại biểu là người trẻ tuổi;
- 39,28% đại biểu là đại biểu Quốc hội khóa XIV tái cử;
- 1,40% đại biểu đã là đại biểu Quốc hội các khóa trước;
- 59,32% đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu;
- 78,56% đại biểu có trình độ trên đại học;
- 21,24% đại biểu có trình độ đại học;
- 0,20% đại biểu có trình độ dưới đại học.
WEBLINK