• Hai mươi lăm năm đổi mới đã trôi qua, đất nước ta đã gặt hái được nhiều thành tựu quan trọng, trong đó có thành tựu về giảm mạnh tỷ lệ hộ nghèo, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt. Tuy nhiên, trong quá trình cải cách phát triển kinh tế, nhiều vấn đề xã hội mới nổi lên, cả về số lượng và quy mô. Các chính sách xã hội nhìn chung chưa đi vào cuộc sống một cách hiệu quả
 • Trong quá trình đổi mới đất nước, Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm chăm lo phát triển vùng dân tộc thiểu số, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, nhờ đó đã tạo được nhiều bước chuyển biến quan trọng trên các mặt kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, môi trường. Song bên cạnh những thành tựu đạt được thì khoảng cách phát triển giữa vùng dân tộc thiểu số với vùng dân tộc đ
 • (Bài viết kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Ban Công tác đại biểu). Hộinghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động của Hội đồng nhân dân các khu vực trên toàn quốc là nơi gặp gỡ của những người làm công tác Hội đồng nhân dân ở các tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương để trao đổi kinh nghiệm, bàn giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân.
 • Nhà nước Việt Nam đặc biệt quan tâm tới việc đấu tranh chống tham nhũng và coi đây là một trong những thách thức lớn, tác động trực tiếp đến sự sống còn của hệ thống chính trị. Nhận thức rõ sự nguy hại của tham nhũng và tầm quan trọng của hợp tác quốc tế nhằm ngăn ngừa và kiểm soát tham nhũng, năm 2003 Việt Nam cùng các nước thành viên khác đã tham gia ký kết Công ước về
 • Bản thân khái niệm văn hoá pháp lý có nhiều nghĩa, được thể hiện ở: trình độ của tư duy pháp lý, trình độ cảm nhận, nhận thức về thực tiễn pháp luật; mức độ tôn trọng pháp luật.
 • Hoạt động của Hội đồng nhân dân là một mảng việc lớn mà Ban thường xuyên theo dõi sát tình hình tổ chức và hoạt động. Ban luôn chủ động để tham mưu, đề xuất, ban hành và phục vụ Uỷ ban thường vụ Quốc hội ban hành nhiều văn bản hướng dẫn về tổ chức và hoạt động Hội đồng nhân dân. Qua theo dõi, nghiên cứu văn bản và trên cơ sở đề nghị của địa phương, Ban đã có những văn bản
 • Thực hiện bình đẳng và phát triển dân tộc thiểu số là mục tiêu và chính sách xuyên suốt, nhất quán của Đảng và Nhà nước ta. Điều đó không chỉ xuất phát từ yêu cầu phải giữ vững khối đại đoàn kết dân tộc, sự cần thiết phải ổn định những địa bàn xung yếu chiến lược của đất nước mà chính là xuất phát từ bản chất, từ giá trị của chế độ xã hội chủ nghĩa mà Hồ Chí Minh và Đảng,
 • Việc đưa chức năng bồi dưỡng đại biểu dân cử vào Ban Công tác đại biểu thực sự là một sáng kiến quan trọng của Ủy ban Thường vụ và bộ máy chuyên trách của Quốc hội, trực tiếp là các đồng chí lãnh đạo Văn phòng và Ban công tác đại biểu nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả của Quốc hội và góp phần thúc đẩy sự chuyển động chung của các cơ qu
 • Với sự quan tâm hướng dẫn của Ủy ban thường vụ Quốc hội, các địa phương đã tổ chức tốt các kỳ họp HĐND để thảo luận và ra nghị quyết về các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của mình.
 • Nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết và tạo sự đồng thuận của nhân dân trong việc xây dựng Hiến pháp, bảo đảm để Hiến pháp thể hiện được ý chí, nguyện vọng của nhân dân, đồng thời nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi cá nhân, cơ quan, tổ chức đối với việc xây dựng và thi hành Hiến pháp - đạo luật gốc của hệ thống pháp luật, tại kỳ họp thứ 4 Quốc h
Tin đã đưa
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK