• Giám sát là một trong hai chức năng cơ bản của HĐND. Hiện nay, thuật ngữ “giám sát của HĐND cấp tỉnh đối với hoạt động tư pháp” chưa được quy định cụ thể trong các văn bản quy phạm pháp luật về tổ chức và hoạt động của HĐND. Bài viết sẽ giới thiệu tổng quan về hoạt động giám sát tư pháp tại HĐND
 • Chương II, Hiến pháp 2013 về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân đã đặt nền tảng, cơ sở cho việc xây dựng hệ thống các quy định pháp luật nhằm bảo đảm việc tiếp cận của người dân, trong đó bao hàm cả việc tiếp cận với hành chính công.
 •     Câu 1: Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015 và Luật Hoạt động giám sát của Quốc Hội và Hội đồng nhân dân năm 2015 không có điều nào hủy bỏ hiệu lực của Quy chế Hoạt động của HĐND năm 2015. Vậy, việc các địa phương tiếp tục vận dụng Quy chế hoạt động của HĐND năm 2005 để giải quyết một số nội dung chưa được quy định trong Luật Tổ chức Chính quyền
 • Trên cơ sở kế thừa Luật Quản lý nợ công năm 2009, dự thảo Luật Quản lý nợ công (sửa đổi) có một số điều chỉnh về bố cục như: bổ sung 2 chương mới về quản lý cho vay lại của Chính phủ và về đảm bảo khả năng thanh toán trả nợ; đồng thời, rà soát chỉnh sửa tên chương, bổ sung thêm một số điều trên cơ sở luật hóa các quy định tại văn bản dưới Luật đã được áp dụng ổn định thời
 • Để phù hợp với xu hướng quốc tế và để bảo vệ môi trường cạnh tranh tại Việt Nam, dự thảo Luật Cạnh tranh sửa đổi theo hướng mở rộng phạm vi điều chỉnh đối với cả những hành vi cạnh tranh diễn ra bên ngoài lãnh thổ Việt Nam nhưng có tác động hạn chế cạnh tranh tới môi trường kinh doanh của Việt Nam.
 • Những nội dung trong dự thảo Luật Tố cáo (sửa đổi) đã cụ thể hóa quy định mới của Hiến pháp về quyền con người, quyền cơ bản của công dân, góp phần thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng về tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác giải quyết tố cáo trong giai đoạn hiện nay
 • Nông nghiệp công nghệ cao (NNCNC) là một nền nông nghiệp được ứng dụng kết hợp những công nghệ mới, tiên tiến để sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả, tạo bước đột phá về năng suất, chất lượng nông sản, thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của xã hội và đảm bảo sự phát triển nông nghiệp bền vững.
 • Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi) đã được thảo luận tại kỳ họp thứ 2 của Quốc hội khóa XIV và đã được thông qua tại kỳ họp thứ 3 vừa qua với 93,28% đại biểu Quốc hội tán thành. Một trong những nội dung quan trọng của Luật sửa đổi lần này phải kể đến đó là: Các nguyên tắc của hoạt động trợ giúp pháp lý. Với cách hiểu nguyên tắc là những quan điểm chỉ đạo, định hướng cho quá
 • Về cơ bản, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Cơ quan đại diện nước CHXHCN Việt Nam ở nước ngoài đã đáp ứng được những yêu cầu đặt ra, thể chế hoá chủ trương, đường lối của Đảng, Hiến pháp năm 2013 và khắc phục hạn chế, bất cập, từ đó nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động đối ngoại, thực hiện thành công các phương hướng, nhiệm vụ của ngành đối ngoại trong tình hình m
 • Ở nước ta hiện nay, tình trạng tham nhũng, lãng phí diễn ra khá phức tạp, đang là một thách thức lớn cản trở công cuộc xây dựng, phát triển đất nước. Nhận thức rõ tác hại của tham nhũng đối với sự phát triển của đất nước, Đảng ta luôn xác định cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng là vấn đề cấp bách và thường xuyên.
Tin đã đưa
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK