• Nông nghiệp công nghệ cao (NNCNC) là một nền nông nghiệp được ứng dụng kết hợp những công nghệ mới, tiên tiến để sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả, tạo bước đột phá về năng suất, chất lượng nông sản, thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của xã hội và đảm bảo sự phát triển nông nghiệp bền vững.
 • Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi) đã được thảo luận tại kỳ họp thứ 2 của Quốc hội khóa XIV và đã được thông qua tại kỳ họp thứ 3 vừa qua với 93,28% đại biểu Quốc hội tán thành. Một trong những nội dung quan trọng của Luật sửa đổi lần này phải kể đến đó là: Các nguyên tắc của hoạt động trợ giúp pháp lý. Với cách hiểu nguyên tắc là những quan điểm chỉ đạo, định hướng cho quá
 • Về cơ bản, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Cơ quan đại diện nước CHXHCN Việt Nam ở nước ngoài đã đáp ứng được những yêu cầu đặt ra, thể chế hoá chủ trương, đường lối của Đảng, Hiến pháp năm 2013 và khắc phục hạn chế, bất cập, từ đó nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động đối ngoại, thực hiện thành công các phương hướng, nhiệm vụ của ngành đối ngoại trong tình hình m
 • Ở nước ta hiện nay, tình trạng tham nhũng, lãng phí diễn ra khá phức tạp, đang là một thách thức lớn cản trở công cuộc xây dựng, phát triển đất nước. Nhận thức rõ tác hại của tham nhũng đối với sự phát triển của đất nước, Đảng ta luôn xác định cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng là vấn đề cấp bách và thường xuyên.
 • Cơ chế phối hợp hoạt động giữa nhà nước và các thiết chế xã hội trong hệ thống kiểm soát xã hội đối với tội phạm ở nước ta còn nhiều hạn chế. Những hạn chế này nếu không được khắc phục sẽ khiến hệ thống hoạt động không hiệu quả, làm giảm khả năng kiểm soát tội phạm.
 • Trên tinh thần khắc phục những hạn chế của Luật tố cáo năm 2011, đồng thời đảm bảo phù hợp với Hiến pháp năm 2013, Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 và các văn bản pháp luật có liên quan, Dự thảo Luật Tố cáo (sửa đổi) đã có những sửa đổi, bổ sung những nội dung mới đáp ứng yêu cầu thực tiễn.
 • Theo quy định của Luật Cạnh tranh 2004, Việt Nam hiện nay duy trì mô hình hai cơ quan cạnh tranh, bao gồm Cơ quan quản lý cạnh tranh (hiện nay là Cục Quản lý cạnh tranh trực thuộc Bộ Công Thương) và Hội đồng cạnh tranh (giúp việc cho Hội đồng cạnh tranh có Văn phòng Hội đồng cạnh tranh).
 • Toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế là xu thế khách quan đối với tất cả các nước trên thế giới, đem lại những tác động tích cực đối với phát triển kinh tế cũng như khoa học kỹ thuật. Tuy nhiên, mặt trái của toàn cầu hóa cũng tạo ra nhiều thách thức đối với các quốc gia cũng như cộng đồng quốc tế, trong đó có vấn đề kiểm soát tội phạm.
 • Bên cạnh quy phạm pháp luật của Nhà nước, các thiết chế xã hộ đã góp phần giữ gìn trật tự xã hội, ngăn ngừa vi phạm pháp luật nói chung và tội phạm nói riêng. Việc thực hiện chức năng kiểm soát tội phạm thường được lồng ghép trong các chức năng, hoạt động thông thường của thiết chế. Mỗi thiết chế đóng một vai trò và có chức năng quan trọng khác nhau.
 • Theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Luật Cạnh tranh 2004, đối tượng áp dụng của Luật cạnh tranh là “Tổ chức cá nhân kinh doanh (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) bao gồm cả doanh nghiệp sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích, doanh nghiệp hoạt động trong các ngành, lĩnh vực thuộc độc quyền nhà nước và doanh nghiệp nước ngoài hoạt động ở Việt Nam; Hiệp hội ngành nghề
Tin đã đưa
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK