• Câu hỏi: Pháp luật quy định như thế nào về việc công khai các lợi ích liênquan tạicông ty cổ phần?Trả lời:Căn cứ Điều 164 LuậtDoanh nghiệp 2020, việc công khai các lợi ích liên quantạicông ty cổ phần được quy định như sau:Trườnghợp Điều lệ công ty không có quy định khác chặt chẽ hơn, việc công khai lợi íchvà người có liên quan của công ty thực hiện theo quy định sau đâ
 • Câu hỏi: Pháp luật quy định như thế nào về Giám đốc, Tổng giám đốccông ty tạicông ty cổ phần?Trả lời:Căn cứ Điều 162 LuậtDoanh nghiệp 2020, Giám đốc, Tổng giám đốc công tytại công ty cổ phần được quy định như sau:Hộiđồng quản trị bổ nhiệm một thành viên Hội đồng quản trị hoặc thuê người kháclàm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.Giámđốc hoặc Tổng giám đốc là người điều hành c
 • Luật Quy hoạch có hiệu lực kể từngày 01/01/2019, riêng các quy định về lập quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạchvùng và quy hoạch tỉnh có hiệu lực kể từ ngày 01/3/2018. Để đảm bảo hoàn thiệnhệ thống pháp luật về quy hoạch và tính khả thi trong triển khai thi hành, Quốchội đã giao Chính phủ thực hiện các nhiệm vụ sau:- Sửa đổi các quy định tại các luật,pháp lệnh đã được liệt k
 • Câu hỏi: Pháp luật quy định như thế nào về quyền được cung cấp thông tin của thành viênHội đồng quản trị tại công ty cổ phần?Trả lời:Căn cứ Điều 159 LuậtDoanh nghiệp 2020, quyền được cung cấp thông tin của thành viênHội đồng quản trị tại công ty cổ phần được quy định nhưsau:Thànhviên Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu Giám đốc, Phó giám đốc hoặc Tổng giámđốc, Phó Tổng
 • I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ BẤT CẬPHiện nay, chính sách quản lý hoạt động và chất lượng cung cấp dịch vụ củacơ sở khám bệnh, chữa bệnh có một số vấn đề bất cập như sau: Việc quản lý hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chủ yếu thông quaviệc thẩm định điều kiện cấp giấy phép hoạt động nên chỉ bảo đảm đủ điều kiệnkhi thực hiện hoạt động cấp phép, sau khi được cấp phép cơ sở khám
 • Câu hỏi: Cuộc họp Hội đồng quản trị tạicông ty cổ phần được quy định như thế nào?Trả lời:Căn cứ Điều 157 LuậtDoanh nghiệp 2020, cuộc họp Hội đồng quản trịtại công ty cổ phần được quy định như sau:Chủtịch Hội đồng quản trị được bầu trong cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trịtrong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trịđó. Cuộc họp này do
 • I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ BẤT CẬPĐể người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài đáp ứng yêucầu về sử dụng ngôn ngữ trong khám bệnh, chữa bệnh quy định tại Điều 23 củaLuật khám bệnh, chữa bệnh, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành quyết định số3323/QĐ-BYT, ngày 12/9/2012, về việc chỉ định 03 cơ sở đào tạo nhân lực y tế làĐại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh; Trường đại học Y
 • Câu hỏi: Nhiệm kỳ và số lượng thànhviên Hội đồng quản trị tại công ty cổ phần được quy định như thế nào?Trả lời:Căn cứ Điều 154 LuậtDoanh nghiệp 2020, nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quảntrịtại công ty cổ phần được quy định như sau:Hộiđồng quản trị có từ 03 đến 11 thành viên. Điều lệ công ty quy định cụ thể sốlượng thành viên Hội đồng quản trị.Nhiệmkỳ của thàn
 • Câu hỏi: Yêu cầu hủy bỏ nghị quyếtĐại hội đồng cổ đông tại công ty cổ phần được quy định như thế nào?Trả lời:Căn cứ Điều 151 LuậtDoanh nghiệp 2020, việc yêu cầu hủy bỏ nghị quyết Đại hội đồng cổ đôngtại công ty cổ phần được quy định như sau:Trongthời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được nghị quyết hoặc biên bản họp Đại hội đồngcổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý
 • Câu hỏi: Pháp luật quy định như thế nàovề thẩm quyền và thể thức lấy ýkiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông tại công ty cổ phần?Trả lời:Căn cứ Điều 149 LuậtDoanh nghiệp 2020, thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằngvăn bản để thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đôngtại công ty cổ phần được quy định như sau:Trườnghợp Điều lệ công
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIII, XIV (Từ 31/3/2016 đến 30/3/2021)
 • Ông Vương Đình Huệ Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (từ ngày 31/3/2021)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)
QUỐC HỘI KHÓA XV
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV được tiến hành vào ngày 23/5/2021 với tổng số đại biểu Quốc hội là 499 đại biểu.
Cơ cấu như sau:
- 38,88% đại biểu ở các cơ quan Trung ương;
- 60,32% đại biểu ở địa phương;
- 0,80% đại biểu tự ứng cử;
- 17,84% đại biểu là người dân tộc thiểu số;
- 30,26% đại biểu là phụ nữ;
- 2,81% đại biểu là người ngoài Đảng;
- 9,42% đại biểu là người trẻ tuổi;
- 39,28% đại biểu là đại biểu Quốc hội khóa XIV tái cử;
- 1,40% đại biểu đã là đại biểu Quốc hội các khóa trước;
- 59,32% đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu;
- 78,56% đại biểu có trình độ trên đại học;
- 21,24% đại biểu có trình độ đại học;
- 0,20% đại biểu có trình độ dưới đại học.
WEBLINK