23/06/2018 08:33 CH
Hội nghị bồi dưỡng Kỹ năng hoạt động của ĐB HDND ở Bình dương và Gia Lai
THÔNG TIN LIÊN QUAN:
 Hội nghị bồi dưỡng Kỹ năng hoạt động của ĐB HDND năm 2012.
- Từ ngày 26/4 - 27/4/2012 Hội nghị được tổ chức tại Bình Dương.
- Từ ngày 07/5 - 08/5/2012 Hội nghị được tổ chức tại Gia Lai
TÀI LIỆU LIÊN QUAN:
KỸ NĂNG GIAO TIẾP CỦA ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN   02/05/2012 4:19:19 CH
KỸ NĂNG PHÁT BIỂU VÀ THẢO LUẬN TẠI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN   02/05/2012 3:18:02 CH
KỸ NĂNG THẢO LUẬN   02/05/2012 3:16:47 CH
Quyết định, giám sát về tài chính- ngân sách   02/05/2012 8:56:00 SA
'Dân không bầu đại biểu vào Quốc hội để vỗ tay'   02/05/2012 8:55:00 SA
VAI TRÒ CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TRONG GIÁM SÁT TÀI CHÍNH-NGÂN SÁCH BDương và GLai   02/05/2012 8:55:00 SA
Bí quyết nói trước công chúng   02/05/2012 8:54:00 SA
Kỹ năng nói trong hoạt động của đại biểu dân cử   02/05/2012 8:54:00 SA
HĐND ban hành văn bản quy phạm pháp luật (HN ở BD và Gia Lai)   02/05/2012 8:53:00 SA
Ban hành nghị quyết của Hội đồng nhân dân   02/05/2012 8:53:00 SA
CHUẨN BỊ VÀ THỰC HIỆN BÀI THUYẾT TRÌNH   02/05/2012 8:53:00 SA
KỸ NĂNG GIAO TIẾP   02/05/2012 8:53:00 SA
KĨ NĂNG GIAO TIẾP CỦA ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TRONG TIẾP XÚC CỬ TRI (BD và GLai)   02/05/2012 8:52:00 SA
Kỹ năng lắng nghe trong hoạt động của đại biểu dân cử (BD và GLai)   02/05/2012 8:50:00 SA
Kỹ năng đối thoại trong hoạt động của đại biểu dân cử (GL và B Dương)   02/05/2012 8:49:00 SA
"Ca sỹ hát hay đến mấy nhưng nghe hoài cũng chán"   02/05/2012 8:48:00 SA

 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIII:

Tổng số đại biểu là 497 người;
- 33.4đại biểu ở các cơ quan trung ương;
- 65.8% đại biểu ở địa phương;
- 15.6% đại biểu là người dân tộc thiểu số;
- 24.4% đại biểu là phụ nữ;
- 8.4% đại biểu là người ngoài Đảng;
- 12.2% đại biểu là trẻ tuổi (dưới 40);
- 33.2% là đại biểu Quốc hội khóa XII tái cử;
- 98,2% đại biểu có trình độ đại học và trên đại học;
- 7% đại biểu thuộc khối doanh nghiệp;
- 33% đại biểu hoạt động chuyên trách ở các cơ quan của Quốc hội và các Đoàn đại biểu Quốc hội;
- 0.8% đại biểu là người tự ứng cử.

WEBLINK