• Nướclà nguồn sống của mọi người, là nền tảng để phát triển kinh tế - xã hội, cũngnhư các hoạt động khác của xã hội. Việt Namcó tổng lượng nước mặt khoảng 830-840 tỷ m3/ năm, trong đó khoảng 520-525 tỷ m3(chiếm 63%) từ nước ngoài chảy vào Việt Nam,còn nguồn nước nội sinh trên lãnh thổ Việt Nam khoảng 310-315 tỷ m3/năm (chiếm37%)[1]. Nước sạch có vai trò quan trọng đốivới đ
 • I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ BẤT CẬPTrong thời gian qua, ngành y tế nước ta nóichung, hệ thống khám bệnh, chữa bệnh nói riêng đã đạt được nhiều thành tựu quantrọng. Cơ sở vật chất, trang thiết bị của các bệnh viện được đầu tư phát triểnhơn, nhiều kỹ thuật, công nghệ y học tiên tiến được áp dụng trong khám, chữabệnh. Khả năng tiếp cận với dịch vụ y tế của người dân được cải thiện, g
 • Câu hỏi: Pháp luật quy định như thếnào về công ty hợp danh?Trả lời:Căn cứ Điều 177 LuậtDoanh nghiệp 2020, công ty hợp danh được quy định như sau:Côngty hợp danh là doanh nghiệp, trong đó:- Phải có ít nhất 02 thànhviên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung(sau đây gọi là thành viên hợp danh). Ngoài các thành viên hợp danh, công ty cóth
 • Câu hỏi: Pháp luật quy định như thếnào về quyền được cung cấp thông tin của Bankiểm soát tại công ty cổ phần?Trả lời:Căn cứ Điều 171 LuậtDoanh nghiệp 2020, quyền được cung cấp thông tin của Bankiểm soát tại công ty cổ phần được quy định như sau:Tàiliệu và thông tin phải được gửi đến Kiểm soát viên cùng thời điểm và theophương thức như đối với thành viên Hội đồng quản t
 • I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ BẤT CẬPTheo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009, thủ tục trong cấpvà quản lý người hành nghề được phân công theo thẩm quyền quản lý nhà nước vàlãnh thổ, cụ thể là:1. Bộ trưởng Bộ Y tế cấp, cấp lại và thu hồi chứng chỉ hành nghề đối vớingười làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Y tế, người làm việc tạicơ sở khám bệnh, chữa bệnh th
 • Câu hỏi: Pháp luật quy định như thếnào về Ban kiểm soát tạicông ty cổ phần?Trả lời:Căn cứ Điều 168 LuậtDoanh nghiệp 2020, Ban Kiểm soát tại công ty cổ phần được quy địnhnhư sau:Bankiểm soát có từ 03 đến 05 Kiểm soát viên. Nhiệm kỳ của Kiểm soát viên không quá05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.TrưởngBan kiểm soát do Ban kiểm soát bầu trong số cá
 • Luậtkhám bệnh, chữa bệnh được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóaXI, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 23 tháng 11 năm 2009 và có hiệu lực ngày 01tháng 01 năm 2011 gồm 9 chương và 91 điều quy định về quy định quyền và nghĩa vụcủa người bệnh, người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;điều kiện đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bện
 • Câu hỏi: Pháp luật quy định như thế nào về việc công khai các lợi ích liênquan tạicông ty cổ phần?Trả lời:Căn cứ Điều 164 LuậtDoanh nghiệp 2020, việc công khai các lợi ích liên quantạicông ty cổ phần được quy định như sau:Trườnghợp Điều lệ công ty không có quy định khác chặt chẽ hơn, việc công khai lợi íchvà người có liên quan của công ty thực hiện theo quy định sau đâ
 • Câu hỏi: Pháp luật quy định như thế nào về Giám đốc, Tổng giám đốccông ty tạicông ty cổ phần?Trả lời:Căn cứ Điều 162 LuậtDoanh nghiệp 2020, Giám đốc, Tổng giám đốc công tytại công ty cổ phần được quy định như sau:Hộiđồng quản trị bổ nhiệm một thành viên Hội đồng quản trị hoặc thuê người kháclàm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.Giámđốc hoặc Tổng giám đốc là người điều hành c
 • Luật Quy hoạch có hiệu lực kể từngày 01/01/2019, riêng các quy định về lập quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạchvùng và quy hoạch tỉnh có hiệu lực kể từ ngày 01/3/2018. Để đảm bảo hoàn thiệnhệ thống pháp luật về quy hoạch và tính khả thi trong triển khai thi hành, Quốchội đã giao Chính phủ thực hiện các nhiệm vụ sau:- Sửa đổi các quy định tại các luật,pháp lệnh đã được liệt k
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIII, XIV (Từ 31/3/2016 đến 30/3/2021)
 • Ông Vương Đình Huệ Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (từ ngày 31/3/2021)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)
QUỐC HỘI KHÓA XV
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV được tiến hành vào ngày 23/5/2021 với tổng số đại biểu Quốc hội là 499 đại biểu.
Cơ cấu như sau:
- 38,88% đại biểu ở các cơ quan Trung ương;
- 60,32% đại biểu ở địa phương;
- 0,80% đại biểu tự ứng cử;
- 17,84% đại biểu là người dân tộc thiểu số;
- 30,26% đại biểu là phụ nữ;
- 2,81% đại biểu là người ngoài Đảng;
- 9,42% đại biểu là người trẻ tuổi;
- 39,28% đại biểu là đại biểu Quốc hội khóa XIV tái cử;
- 1,40% đại biểu đã là đại biểu Quốc hội các khóa trước;
- 59,32% đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu;
- 78,56% đại biểu có trình độ trên đại học;
- 21,24% đại biểu có trình độ đại học;
- 0,20% đại biểu có trình độ dưới đại học.
WEBLINK