25/07/2024 06:29 SA
Từ khóa
Nhóm tài liệu Năm

Vai trò của Hội đồng nhân dân đối với Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới   20/06/2014 3:22:00 SA
Pháp luật về đấu thầu dưới góc nhìn phân tích chính sách   19/06/2014 4:02:41 SA
Kinh nghiệm nâng cao chất lượng hoạt động của các Ban HĐND tỉnh: những kiến nghị, đề xuất của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu   18/06/2014 5:22:24 SA
Một số kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng thẩm tra và giám sát của Hội đồng nhân dân   18/06/2014 5:22:24 SA
Các điều kiện đảm bảo cho hoạt động của Hội đồng nhân dân: thực trạng và các đề xuất, kiến nghị của HĐND tỉnh Đồng Nai   18/06/2014 5:22:24 SA
Kinh nghiệm nâng cao chất lượng hoạt động của Ban HĐND tỉnh: những kiến nghị, đề xuất của tỉnh Phú Yên   18/06/2014 5:22:24 SA
Thực tiễn triển khai thực hiện Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003: những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị của HĐND tỉnh Bạc Liêu   18/06/2014 5:22:24 SA
Vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc trong việc phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân tham gia xây dựng chính quyền: Giải pháp và kiến nghị của MTTQ tỉnh Cao Bằng   13/06/2014 3:09:34 SA
Vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc trong việc phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân tham gia xây dựng chính quyền: Giải pháp và kiến nghị của MTTQ tỉnh Long An   13/06/2014 3:09:34 SA
Thực trạng tình hình tổ chức và thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Văn Phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lạng Sơn: các giải pháp và kiến nghị, đề xuất   12/06/2014 2:24:10 SA
Vai trò tham mưu phục vụ của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND   12/06/2014 2:24:10 SA
Thực trạng tình hình tổ chức và thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Vĩnh Long: các giải pháp và kiến nghị đề xuất   12/06/2014 2:24:10 SA
Thực trạng tình hình tổ chức và thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Bắc Ninh: các giải pháp và kiến nghị, đề xuất   12/06/2014 2:18:45 SA
Mối quan hệ phối hợp trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng nhân dân giữa Thường trực HĐND cấp huyện với Thường trực HĐND cấp tỉnh và Thường trực HĐND cấp xã   06/06/2014 4:45:27 SA
Những nội dung cơ bản của hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam   06/06/2014 4:41:16 SA
Vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc trong việc phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân tham gia xây dựng chính quyền, giải pháp và kiến nghị   06/06/2014 4:36:33 SA
Vai trò của Thường trực Hội đồng nhân dân trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND   06/06/2014 4:34:14 SA
Thực tiễn triển khai thực hiện Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003, những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất   06/06/2014 4:30:15 SA
Mối quan hệ phối hợp trong thực hiện chức năng nhiệm vụ của Hội đồng nhân dân giữa Thường trực HĐND cấp huyện với Thường trực HĐND cấp tỉnh và Thường trực HĐND cấp xã   06/06/2014 4:25:16 SA
Về các điều kiện bảo đảm cho hoạt động của Hội đồng nhân dân: Thực trạng và các đề xuất, kiến nghị   06/06/2014 4:14:31 SA
KỸ NĂNG THU THẬP, PHÂN TÍCH THÔNG TIN ĐỂ THAM MƯU   25/02/2014 4:58:41 SA
CÁC GIẢI PHÁP ỨNG PHÓ VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ VAI TRÒ CỦA CÁC CƠ QUAN DÂN CỬ TRONG VIỆC ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TẠI VIỆT NAM   20/02/2014 9:08:56 SA
TÁC ĐỘNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU (BĐKH) CỦA NGÀNH NÔNG NGHIỆP - PTNT   20/02/2014 9:02:36 SA
Đàm phán quốc tế về biến đổi khí hậu   20/02/2014 8:52:22 SA
BÁO CÁO TÌNH HÌNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TẠI KIÊN GIANG VÀ CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG ĐỂ THÍCH ỨNG   20/02/2014 8:49:53 SA
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU   19/02/2014 11:44:31 SA
Biến đổi khí hậu toàn cầu, khu vực và ở Việt Nam   19/02/2014 11:39:12 SA
CHÍNH SÁCH XÓA ĐÓI, GIẢM NGHÈO VÀ KỸ NĂNG GIÁM SÁT THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH XÓA ĐÓI   16/12/2013 10:54:44 SA
KỸ NĂNG PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH   10/12/2013 3:18:17 SA
KỸ NĂNG PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH   10/12/2013 3:05:51 SA
1234567891011121314151617181920...
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIII, XIV (Từ 31/3/2016 đến 30/3/2021)
 • Ông Vương Đình Huệ Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (từ ngày 31/3/2021)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)
QUỐC HỘI KHÓA XV
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV được tiến hành vào ngày 23/5/2021 với tổng số đại biểu Quốc hội là 499 đại biểu.
Cơ cấu như sau:
- 38,88% đại biểu ở các cơ quan Trung ương;
- 60,32% đại biểu ở địa phương;
- 0,80% đại biểu tự ứng cử;
- 17,84% đại biểu là người dân tộc thiểu số;
- 30,26% đại biểu là phụ nữ;
- 2,81% đại biểu là người ngoài Đảng;
- 9,42% đại biểu là người trẻ tuổi;
- 39,28% đại biểu là đại biểu Quốc hội khóa XIV tái cử;
- 1,40% đại biểu đã là đại biểu Quốc hội các khóa trước;
- 59,32% đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu;
- 78,56% đại biểu có trình độ trên đại học;
- 21,24% đại biểu có trình độ đại học;
- 0,20% đại biểu có trình độ dưới đại học.
WEBLINK