25/07/2024 08:09 SA
Tên tài liệu: Các điều kiện đảm bảo cho hoạt động của Hội đồng nhân dân: thực trạng và các đề xuất, kiến nghị của HĐND tỉnh Đồng Nai
Nội dung toàn văn: Download
Tác giả/Người trình bày: Thường trực HĐND tỉnh Đồng Nai
Nguồn tài liệu: Hội thảo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND năm 2014
Đối tượng bồi dưỡng: - Đại biểu hội đồng nhân dân
Nhóm tài liệu: Hoạt động của HĐND
Mô tả: doc
Nội dung tóm tắt:

Từ thực tế hoạt động của HĐND tỉnh Đồng Nai trong nhiều năm qua cho thấy: để HĐND tỉnh hoạt động có hiệu quả, cần phải có những điều kiện để đảm bảo. Với sự tổng kết, đánh giá của Thường trực HĐND tỉnh Đồng Nai qua các nhiệm kỳ, có 7 điều kiện đảm bảo cho hoạt động của HĐND tỉnh Đồng Nai như sau:

1.     Sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy Đảng

2.     Bố trí đại biểu hoạt động chuyên trách phù hợp với tình hình, điều kiện cụ thể

3.        Tổ chức các Hội nghị trao đổi kinh nghiệm, bồi dưỡng kỹ năng hoạt động đại biểu cho HĐND

4.        Xây dựng HĐND điện tử, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào hoạt động của đại biểu

5.        Nâng cao chất lượng hoạt động cho tổ đại biểu và tổ chức giám sát của tổ đại biểu HĐND tỉnh

6.        Đảm bảo kinh phí cho hoạt động HĐND

7.     Trụ sở và bộ máy giúp việc

 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIII, XIV (Từ 31/3/2016 đến 30/3/2021)
 • Ông Vương Đình Huệ Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (từ ngày 31/3/2021)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)
QUỐC HỘI KHÓA XV
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV được tiến hành vào ngày 23/5/2021 với tổng số đại biểu Quốc hội là 499 đại biểu.
Cơ cấu như sau:
- 38,88% đại biểu ở các cơ quan Trung ương;
- 60,32% đại biểu ở địa phương;
- 0,80% đại biểu tự ứng cử;
- 17,84% đại biểu là người dân tộc thiểu số;
- 30,26% đại biểu là phụ nữ;
- 2,81% đại biểu là người ngoài Đảng;
- 9,42% đại biểu là người trẻ tuổi;
- 39,28% đại biểu là đại biểu Quốc hội khóa XIV tái cử;
- 1,40% đại biểu đã là đại biểu Quốc hội các khóa trước;
- 59,32% đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu;
- 78,56% đại biểu có trình độ trên đại học;
- 21,24% đại biểu có trình độ đại học;
- 0,20% đại biểu có trình độ dưới đại học.
WEBLINK