07/07/2022 03:02 SA
Tên tài liệu: Mối quan hệ phối hợp trong thực hiện chức năng nhiệm vụ của Hội đồng nhân dân giữa Thường trực HĐND cấp huyện với Thường trực HĐND cấp tỉnh và Thường trực HĐND cấp xã