17/04/2021 06:11 CH
Hội nghị kỹ năng lập pháp năm 2011
THÔNG TIN LIÊN QUAN:
03 Hội nghị về Kỹ năng lập pháp được tổ chức trong tháng 8 năm 2011 tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP HCM.
TÀI LIỆU LIÊN QUAN:
KỸ NĂNG THU THẬP, XỬ LÝ THÔNG TIN PHỤC VỤ VIỆC XEM XÉT DỰ ÁN LUẬT   17/10/2011 10:11:54 SA
Xem xét, đánh giá các dự án, dự thảo   17/10/2011 10:07:48 SA
BÀI TẬP THỰC HÀNH 4   17/10/2011 10:06:41 SA
BÀI TẬP THỰC HÀNH 3:   17/10/2011 10:06:25 SA
BÀI TẬP THỰC HÀNH 2   17/10/2011 10:06:14 SA
BÀI TẬP THỰC HÀNH 1   17/10/2011 10:05:55 SA
XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH LẬP PHÁP   17/10/2011 10:03:22 SA
GỢI Ý THẢO LUẬN PHẦN BÀI TẬP   14/10/2011 8:41:01 SA
Bài tập chuyên đề 3: Xem xét dự án luật   14/10/2011 8:40:22 SA
Báo cáo đánh giá tác động (RIA) tiếp theo   14/10/2011 8:38:52 SA
Báo cáo đánh giá tác động (RIA)   14/10/2011 8:36:39 SA
PHIẾU CHẤM ĐIỂM CHẤT LƯỢNG MỘT BÁO CÁO RIA   14/10/2011 8:33:26 SA
Dự thảo bài tập (nghị quyết)   14/10/2011 8:32:19 SA
LÀM LUẬT   13/10/2011 2:31:59 CH
BỘ LỌC RIA   13/10/2011 2:30:06 CH
XEM XÉT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG   13/10/2011 2:27:52 CH
MỘT SỐ KINH NGHIỆM TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG PHÁP LUẬT (tiếp)   13/10/2011 2:24:26 CH
MỘT SỐ KINH NGHIỆM TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG PHÁP LUẬT   13/10/2011 2:22:37 CH
Ai soạn luật   13/10/2011 2:19:42 CH
Thảo luận biểu quyết luật   13/10/2011 2:17:42 CH
QUY TRÌNH LẬP PHÁP CỦA QUỐC HỘI VÀ VAI TRÒ CỦA ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TRONG QUÁ TRÌNH LẬP PHÁP   13/10/2011 9:17:44 SA
Làm luật ở Quốc hội   13/10/2011 9:17:24 SA
TỔNG QUAN VỀ QUY TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH, NGHỊ QUYẾT   13/10/2011 9:11:13 SA
Những cái giầu có của nền lập pháp   13/10/2011 8:50:49 SA
Chuyện làm luật   13/10/2011 8:50:35 SA
Lý thuyết lập pháp   13/10/2011 8:45:07 SA
Thảo luận biểu quyết luật   13/10/2011 8:43:43 SA
Tổng quan về lập pháp   02/09/2011 9:01:00 SA

 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK