17/04/2021 05:39 CH
Tham vấn công chúng trong hoạt động của Hội đồng nhân dân
THÔNG TIN LIÊN QUAN:

Các hội nghị tham vấn được tổ chức ở Lạng Sơn, Bình Thuận

TÀI LIỆU LIÊN QUAN:
PHỤ LỤC   25/03/2011 12:30:26 CH
CÁC HÌNH ẢNH MINH HỌA CHO NGƯỜI HỌC   25/03/2011 12:28:40 CH
NGƯỜI LỚN ĐI HỌC NHƯ THẾ NÀO   25/03/2011 12:25:27 CH
Sổ tay hướng dẫn thực hiện Đánh giá tác động văn bản quy phạm pháp luật   25/03/2011 12:16:16 CH
THÔNG TIN TỪ THAM VẤN VÀ LHCT PHỤC VỤ BAN HÀNH CHÍNH SÁCH CỦA HĐND   25/03/2011 12:13:44 CH
Tài liệu tham khảo   25/03/2011 9:57:26 SA
Tài liệu tham khảo   25/03/2011 9:46:26 SA
Tài liệu tham khảo   25/03/2011 9:45:56 SA
Tài liệu tham khảo   25/03/2011 9:45:16 SA
Tài liệu tham khảo   25/03/2011 9:44:14 SA
Tài liệu tham khảo   25/03/2011 9:43:19 SA
Tài liệu tham khảo   25/03/2011 9:41:23 SA
Thu thập và phân tích thông tin: Từ dữ liệu đến thông tin   25/03/2011 9:32:37 SA
KỸ NĂNG THÔNG TIN CỦA CÁN BỘ VĂN PHÒNG   25/03/2011 9:31:36 SA
MỘT SỐ KỸ NĂNG CỦA CÁN BỘ VĂN PHÒNG HĐND LIÊN QUAN ĐẾN THÔNG TIN TRONG THAM VẤN NHÂN DÂN   25/03/2011 9:29:31 SA
Thu thập,tổnghợp thôngtin   25/03/2011 9:25:32 SA
Thông tin từ các hình thức tham vấn và liên hệ cử tri   25/03/2011 9:23:35 SA
Xác định vấn đề chính sách cần giải quyết- Căn cứ đầu tiên của thông tin dành cho HĐND   25/03/2011 9:22:23 SA
CÁC CĂN CỨ ĐỂ THU THẬP, TỔNG HỢP, PHÂN TÍCH THÔNG TIN   25/03/2011 9:19:37 SA
CÁC CĂN CỨ ĐỂ THU THẬP, TỔNG HỢP, PHÂN TÍCH THÔNG TIN   25/03/2011 9:12:51 SA
Giới thiệu chung về kỹ năng thông tin phục vụ ban hành, sửa đổi chính sách của HĐND   25/03/2011 9:09:24 SA
THÔNG TIN TỪ THAM VẤN VÀ LIÊN HỆ CỬ TRI   25/03/2011 9:05:55 SA
SỬ DỤNG THÔNG TIN TỪ THAM VẤN HOẶC LIÊN HỆ CỬ TRI: THỰC TIỄN TỪ CÁC TỈNH THÀNH   25/03/2011 9:04:27 SA
ĐÁNH GIÁ, SỬ DỤNG NHỮNG CON SỐ TRONG PHÂN TÍCH THÔNG TIN   25/03/2011 9:02:54 SA
Phân tích và chuyển tải thông tin trong tham vấn và liên hệ cử tri tới HĐND và các bên liên quan khác   25/03/2011 9:00:45 SA
HƯỚNG DẪN VỀ HỘI NGHỊ CÁC BÊN LIÊN QUAN   24/03/2011 1:16:53 CH
Cách thức thực hiện khảo sát bằng bảng hỏi   24/03/2011 1:14:51 CH
Các hình thức tham vấn   24/03/2011 1:11:02 CH
Các hình thức tham vấn nhân dân   24/03/2011 1:09:28 CH
QUY TRÌNH THAM VẤN   24/03/2011 1:05:52 CH
12

 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK