22/04/2024 10:16 CH
Tham vấn công chúng trong hoạt động của Hội đồng nhân dân
THÔNG TIN LIÊN QUAN:

Các hội nghị tham vấn được tổ chức ở Lạng Sơn, Bình Thuận

TÀI LIỆU LIÊN QUAN:
PHỤ LỤC   25/03/2011 12:30:26 CH
CÁC HÌNH ẢNH MINH HỌA CHO NGƯỜI HỌC   25/03/2011 12:28:40 CH
NGƯỜI LỚN ĐI HỌC NHƯ THẾ NÀO   25/03/2011 12:25:27 CH
Sổ tay hướng dẫn thực hiện Đánh giá tác động văn bản quy phạm pháp luật   25/03/2011 12:16:16 CH
THÔNG TIN TỪ THAM VẤN VÀ LHCT PHỤC VỤ BAN HÀNH CHÍNH SÁCH CỦA HĐND   25/03/2011 12:13:44 CH
Tài liệu tham khảo   25/03/2011 9:57:26 SA
Tài liệu tham khảo   25/03/2011 9:46:26 SA
Tài liệu tham khảo   25/03/2011 9:45:56 SA
Tài liệu tham khảo   25/03/2011 9:45:16 SA
Tài liệu tham khảo   25/03/2011 9:44:14 SA
Tài liệu tham khảo   25/03/2011 9:43:19 SA
Tài liệu tham khảo   25/03/2011 9:41:23 SA
Thu thập và phân tích thông tin: Từ dữ liệu đến thông tin   25/03/2011 9:32:37 SA
KỸ NĂNG THÔNG TIN CỦA CÁN BỘ VĂN PHÒNG   25/03/2011 9:31:36 SA
MỘT SỐ KỸ NĂNG CỦA CÁN BỘ VĂN PHÒNG HĐND LIÊN QUAN ĐẾN THÔNG TIN TRONG THAM VẤN NHÂN DÂN   25/03/2011 9:29:31 SA
Thu thập,tổnghợp thôngtin   25/03/2011 9:25:32 SA
Thông tin từ các hình thức tham vấn và liên hệ cử tri   25/03/2011 9:23:35 SA
Xác định vấn đề chính sách cần giải quyết- Căn cứ đầu tiên của thông tin dành cho HĐND   25/03/2011 9:22:23 SA
CÁC CĂN CỨ ĐỂ THU THẬP, TỔNG HỢP, PHÂN TÍCH THÔNG TIN   25/03/2011 9:19:37 SA
CÁC CĂN CỨ ĐỂ THU THẬP, TỔNG HỢP, PHÂN TÍCH THÔNG TIN   25/03/2011 9:12:51 SA
Giới thiệu chung về kỹ năng thông tin phục vụ ban hành, sửa đổi chính sách của HĐND   25/03/2011 9:09:24 SA
THÔNG TIN TỪ THAM VẤN VÀ LIÊN HỆ CỬ TRI   25/03/2011 9:05:55 SA
SỬ DỤNG THÔNG TIN TỪ THAM VẤN HOẶC LIÊN HỆ CỬ TRI: THỰC TIỄN TỪ CÁC TỈNH THÀNH   25/03/2011 9:04:27 SA
ĐÁNH GIÁ, SỬ DỤNG NHỮNG CON SỐ TRONG PHÂN TÍCH THÔNG TIN   25/03/2011 9:02:54 SA
Phân tích và chuyển tải thông tin trong tham vấn và liên hệ cử tri tới HĐND và các bên liên quan khác   25/03/2011 9:00:45 SA
HƯỚNG DẪN VỀ HỘI NGHỊ CÁC BÊN LIÊN QUAN   24/03/2011 1:16:53 CH
Cách thức thực hiện khảo sát bằng bảng hỏi   24/03/2011 1:14:51 CH
Các hình thức tham vấn   24/03/2011 1:11:02 CH
Các hình thức tham vấn nhân dân   24/03/2011 1:09:28 CH
QUY TRÌNH THAM VẤN   24/03/2011 1:05:52 CH
12

 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIII, XIV (Từ 31/3/2016 đến 30/3/2021)
 • Ông Vương Đình Huệ Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (từ ngày 31/3/2021)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)
QUỐC HỘI KHÓA XV
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV được tiến hành vào ngày 23/5/2021 với tổng số đại biểu Quốc hội là 499 đại biểu.
Cơ cấu như sau:
- 38,88% đại biểu ở các cơ quan Trung ương;
- 60,32% đại biểu ở địa phương;
- 0,80% đại biểu tự ứng cử;
- 17,84% đại biểu là người dân tộc thiểu số;
- 30,26% đại biểu là phụ nữ;
- 2,81% đại biểu là người ngoài Đảng;
- 9,42% đại biểu là người trẻ tuổi;
- 39,28% đại biểu là đại biểu Quốc hội khóa XIV tái cử;
- 1,40% đại biểu đã là đại biểu Quốc hội các khóa trước;
- 59,32% đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu;
- 78,56% đại biểu có trình độ trên đại học;
- 21,24% đại biểu có trình độ đại học;
- 0,20% đại biểu có trình độ dưới đại học.
WEBLINK