Các yếu tố tác động đến hoạt động bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp tỉnh do Bộ Nội vụ tổ chức
Cập nhật : 15:05 - 17/12/2020

1. Những điểm mới về pháp luật

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Quốc hội đã banhành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương(năm 2019); Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (năm 2020). Qua đánh giácác nội dung sửa đổi trong 2 Luật này cho thấy không có nhiều thay đổi tác độngtới đại biểu Hội đồng nhân dân, cũng như tới nội dung bồi dưỡng đại biểu Hội đồngnhân dân các cấp.

2. Về đối tượng bồi dưỡng

Khái quát về tổng số đại biểu Hội đồngnhân dân từng cấp

Nhiệm kỳ 2016-2021, Hội đồng nhân dân cấptỉnh có 3.908 đại biểu; Hội đồng nhân dân cấp huyện có 25.181 đại biểu; Hội đồngnhân dân cấp xã có 292.306 đại biểu, với cơ cấu cụ thể như sau:

 

Đại biểu HĐND cấp tỉnh

Nhiệm kỳ 2011-2016

Nhiệm kỳ 2016-2021

Dân tộc thiểu số

18

16.97

Phụ nữ

25.37

26.56

Ngoài Đảng

5.57

6.27

Trẻ tuổi

10.62

8.37

Tái cử

34.48

33.88

 

Đại biểu HĐND cấp huyện

Nhiệm kỳ 2011-2016

Nhiệm kỳ 2016-2021

Dân tộc thiểu số

20.1

18.29

Phụ nữ

24.61

27.5

Ngoài Đảng

5.6

5.66

Trẻ tuổi

15.37

14.42

Tái cử

24.28

32.81

 

Đại biểu HĐND cấp xã

Nhiệm kỳ 2011-2016

Nhiệm kỳ 2016-2021

Dân tộc thiểu số

22.42

22.14

Phụ nữ

20.73

26.59

Ngoài Đảng

16.8

16.89

Trẻ tuổi

23.14

26.53

Tái cử

40.72

45.12

Về cơ bản, tỷ lệ cơ cấu đại biểu Hội đồngnhân dân các cấp giữa các nhiệm kỳ không có nhiều thay đổi, nhất là tỷ lệ đạibiểu tái cử. Theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn cơ cấu đạibiểu Hội đồng nhân dân, sẽ có ít nhất 30% tổng số đại biểu tái cử. Dự kiến nhiệmkỳ Hội đồng nhân dân 2021-2026 có kết quả đại biểu tái cử ở cấp tỉnh và cấp huyệnkhoảng 33%, ở cấp xã khoảng 40%.

Dự kiến nhiệm kỳ 2021-2026

Theo quy định mới trong Luật Tổ chức chínhquyền địa phương (sửa đổi năm 2019), số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh,cấp huyện dự tính sẽ giảm khoảng 7%(chưa tính tới giảm 37 quận ở Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh),số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã dự tính sẽ giảm đều khoảng 18% (chưa tính tới giảm 481 phường ở Hà Nội, Đà Nẵngvà Thành phố Hồ Chí Minh). Số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp dựkiến là:

 

Đơn vị hành chính

Đại biểu HĐND

ĐB tái cử

ĐB lần đầu

Đại biểu chuyên trách

Lãnh đạo HĐND

Cấp tỉnh

63

3.600

1.152

2.448

566

848

Cấp huyện

615

22.000

7.040

14.960

2033

4.066

Cấp xã

10.577

227.000

95.340

131.660

10.577

42.308

* Theo số liệu của Tổng cục thống kênăm 2019 và đã giảm số lượng đơn vị hành chính không tổ chức Hội đồng nhân dânquận, phường tại Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh theo nghị quyết củaQuốc hội.

* Ước tính tỷ lệ đại biểu tái cử ở cấp tỉnh và huyện là 32%, ở cấp xã là42% (trên cơ sở số liệu tái cử ở 2 nhiệm kỳ Hội đồng nhân dân gần nhất).

* Theo quy định của pháp luật:

Cấp tỉnh có Chủ tịch Hội đồng nhân dân, 2 Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân chuyên trách (nếu Chủ tịch chuyên tráchthì còn 1 Phó Chủ tịch nhưng ít xảy ra trong thực tế); Trưởng ban và 2 Phó trưởngban chuyên trách (nếu Trưởng ban chuyên trách thì còn 1 Phó trưởng ban chuyêntrách). Số liệu tính ở mức cao nhất là 2 Phó Chủ tịch và 2 Trưởng ban chuyêntrách. Khoảng 28 tỉnh, thành phố có 4 ban; 36 tỉnh có 3 ban.

Cấp huyện có Chủ tịch Hội đồng nhân dân, 1 Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân chuyên trách; Trưởng ban và 1 Phó Trưởngban chuyên trách. Khoảng 1/3 số đơn vị cấp huyện có 3 ban, 2/3 số đơn vị cấphuyện có 2 ban.

Cấp xã có Chủ tịch Hội đồng nhân dân, 1 Phó Chủ tịch Hộiđồng nhân dân, 2 Trưởng ban,2 Phó trưởng ban, trong đó Phó Chủ tịch chuyên trách.

3. Ảnh hưởng của tình hình dịch bệnhCovid-19

Dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng tới mọi mặt củađời sống xã hội, đặc biệt ảnh hưởng tới những hoạt động tập trung đông người.Trong năm 2020, nhiều hoạt động đã không được tổ chức, Trung tâm bồi dưỡng đạibiểu dân cử thuộc Ban Công tác đại biểu (Ủy ban Thường vụ Quốc hội) cũng chỉ tổchức được 1 hội nghị bồi dưỡng đại biểu Quốc hội (hàng năm tổ chức từ 6-8 hộinghị), 3 hội nghị bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân (hàng năm tổ chức khoảng30 hội nghị).

Lần đầu tiên, Hội đồng bầu cử quốc giathành lập Tiểu ban phụ trách về lĩnh vực y tế (Tiểu ban an ninh, trật tự và y tế)để giúp việc trong công tác đối phó với dịch bệnh covid-19 ảnh hưởng tới hoạt độngbầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ2021-2026.

Trước tình hình diễn biến dịch bệnhCovid-19 còn nhiều phức tạp, sẽ ảnh hưởng tới việc tổ chức các lớp bồi dưỡng đạibiểu Hội đồng nhân dân tập trung đông người.

Do vậy, cần có những giải pháp trong tổ chứcbồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026 như giảm số lượng đạibiểu Hội đồng nhân dân trong mỗi lớp bồi dưỡng, chuyển một số nội dung bồi dưỡngsang năm thứ hai của nhiệm kỳ …

4. Thí điểm mô hình chính quyền đô thị

Quốc hội đã quyết định 3 thành phố gồm: HàNội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức mô hình chính quyền đô thị đặcthù, không có Hội đồng nhân dân quận, phường ở một số địa bàn, mô hình thành phốthuộc thành phố trực thuộc trung ương là mô hình mới lần đầu thực hiện.

Chính quyền địa phương nói chung và Hội đồngnhân dân nói riêng ở 3 thành phố này được bổ sung thêm nhiệm vụ, quyền hạn chophù hợp với mô hình tổ chức mới.

Từ đó, đòi hỏi bên cạnh việc tập huấn, bồidưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân nói chung thì cần có chương trình bồi dưỡngriêng cho đại biểu Hội đồng nhân dân ở 3 thành phố này.

 

 

 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIII, XIV (Từ 31/3/2016 đến 30/3/2021)
 • Ông Vương Đình Huệ Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (từ ngày 31/3/2021)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)
QUỐC HỘI KHÓA XV
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV được tiến hành vào ngày 23/5/2021 với tổng số đại biểu Quốc hội là 499 đại biểu.
Cơ cấu như sau:
- 38,88% đại biểu ở các cơ quan Trung ương;
- 60,32% đại biểu ở địa phương;
- 0,80% đại biểu tự ứng cử;
- 17,84% đại biểu là người dân tộc thiểu số;
- 30,26% đại biểu là phụ nữ;
- 2,81% đại biểu là người ngoài Đảng;
- 9,42% đại biểu là người trẻ tuổi;
- 39,28% đại biểu là đại biểu Quốc hội khóa XIV tái cử;
- 1,40% đại biểu đã là đại biểu Quốc hội các khóa trước;
- 59,32% đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu;
- 78,56% đại biểu có trình độ trên đại học;
- 21,24% đại biểu có trình độ đại học;
- 0,20% đại biểu có trình độ dưới đại học.
WEBLINK