Hệ thống Ủy ban trong Hạ viện Philippines
Cập nhật : 11:55 - 02/11/2010

Quốc hội Philippines - Hạ viện của nước này có hệ thống ủy ban bao gồm các ủy ban thường trực và các ủy ban đặc biệt. Các ủy ban có nhiệm vụ nghiên cứu, thảo luận về các dự luật, nghị quyết và đơn thư dân nguyện được gửi đến, từ đó đề xuất toàn thể Quốc hội thông qua hay bác bỏ chúng. Các ủy ban phải xây dựng những cơ chế, quy trình, thủ tục bảo đảm để các nhóm cử tri có lợi ích chịu ảnh hưởng của các văn bản có cơ hội được lắng nghe tại ủy ban, được đối thoại, tham vấn với ủy ban. Trong đó, điều trần là một kênh quan trọng để tìm hiểu, làm sáng tỏ các vấn đề có liên quan.

Các ủy ban thường trực có thẩm quyền liên quan đến các vấn đề theo lĩnh vực như ngân sách, quốc phòng và an ninh, giáo dục, nông nghiệp, pháp luật, đối ngoại… Còn các ủy ban đặc biệt có nhiệm vụ giải quyết những vấn đề đặc biệt hoặc cấp bách, hoặc là những vấn đề có thể thuộc lĩnh vực của ủy ban thường trực, nhưng ủy ban thường trực không có điều kiện can thiệp sâu. Mỗi ủy ban có thể thành lập không hạn chế các tiểu ban theo nhu cầu của mình

Ngoại trừ Ủy ban về Nội quy, thành viên của mỗi ủy ban thường trực được Hạ viện bầu theo đề cử của Lãnh tụ phe đa số và Lãnh tụ phe thiểu số dựa trên nguyên tắc tỷ lệ giữa đại diện của nhóm đa số và nhóm thiểu số. Mỗi nghị sỹ có quyền trở thành thành viên của nhiều ủy ban thường trực. Các ủy ban thường trực có ít nhất là 25 thành viên, nhiều nhất là 115 thành viên. Mỗi ủy ban phải có một chủ nhiệm và ít nhất là hai phó chủ nhiệm và nhiều nhất là 12 phó chủ nhiệm tùy theo số lượng thành viên. Không hạ nghị sỹ nào được là chủ nhiệm của nhiều hơn một ủy ban thường trực.

Ủy ban Nội quy, trong thẩm quyền của mình hoặc dựa trên yêu cầu của nghị sỹ, được sự chấp thuận của Hạ viện có thể thành lập các ủy ban đặc biệt dựa trên nguyên tắc tỷ lệ giữa đại diện của nhóm đa số và nhóm thiểu số và phải xác định thành viên và thẩm quyền chung của ủy ban. Mỗi ủy ban đặc biệt tồn tại trong vòng một năm kể từ ngày được thành lập.

Phiên họp của các ủy ban và các tiểu ban để thảo luận hoặc điều trần được tổ chức ở tòa nhà Hạ viện khi cần thiết hoặc ở địa điểm thuộc bất kỳ cơ quan nhà nước nào trong thời gian kỳ họp hoặc ngoài kỳ họp. Tuy nhiên, các phiên họp này cũng có thể được tổ chức ở bất kỳ địa điểm khác khi Chủ tịch Hạ viện yêu cầu. Trừ Ủy ban Nội quy, không ủy ban nào được phép họp trong thời gian Hạ viện tổ chức phiên họp toàn thể mà không được sự cho phép đặc biệt của ủy ban Nội quy.

Các ủy ban phải tiến hành ít nhất hai phiên họp định kỳ trong một tháng. Các phiên họp đặc biệt có thể được chủ nhiệm ủy ban hoặc một phần ba thành viên ủy ban triệu tập bằng thông báo kèm theo lịch làm việc của phiên họp và được gửi đến cho từng thành viên. Một phần năm thành viên của ủy ban hoặc tiểu ban là số đại biểu tối thiểu cần thiết để tiến hành phiên họp. Nghị sỹ vắng mặt không có lý do trong vòng ba phiên họp liên tiếp của ủy ban có thể bị coi là từ bỏ tư cách thành viên của đại biểu.

Các quyết định của ủy ban được coi là thông qua khi có đa số thành viên có mặt tán thành. Tuy nhiên, thành viên của ủy ban đã bỏ phiếu theo đa số có thể đề nghị xem xét lại vấn đề đã được biểu quyết trong cùng ngày hôm đó hoặc vào ngày hôm sau. Mỗi phiên họp chỉ cho phép một kiến nghị xem xét lại.

Lê Anh

 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK