KIỂM TRA, THANH TRA TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH
Cập nhật : 11:55 - 02/11/2010

Nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý tập trung thống nhất của các cơ quan Nhà nước, ở một số nước người ta thành lập các cơ quan thanh tra, kiểm tra trong các cơ quan hành chính. Đây không phải là mô hình phổ biến mà là một dạng tổ chức thanh tra, kiểm tra. Hiện nay có rất ít nước duy trì một loại hình thanh tra theo kiểu này. Hầu hết ở các nước châu Âu và châu Á, ngoài các tổ chức thanh tra, giám sát của Quốc hội hoặc cơ quan Thanh tra, Kiểm toán người ta còn thành lập các tổ chức thanh tra, kiểm tra trong các cơ quan hành chính Nhà nước như : ở cấp liên bang, bang, vùng hoặc trong các Bộ, ngành…

Về mặt tổ chức

Tổ chức thanh tra, kiểm tra được chia làm hai loại chính:

- Các tổ chức kiểm tra, thanh tra thành lập ở Chính phủ Liên bang, các Bang, vùng hoặc các cấp hành chính.

Các nước theo loại này điển hình là Mỹ, Anh, Đức…

-Các tổ chức kiểm tra, thanh tra thành lập ở Bộ, ngành (chủ yếu làm chức năng thanh tra các lĩnh vực do Bộ, ngành quản lý thường gọi là thanh tra chuyên ngành).

Các nước theo loại này điển hình là Pháp, Nhật, Thụy sĩ, Bỉ… Ở Pháp, mỗi Bộ có một cơ quan Tổng thanh tra, hiện nay có tới 18 cơ quan thanh tra với các quy mô lớn nhỏ khác, trong đó có Tổng thanh tra Tài chính và Tổng Thanh tra Giáo dục Quốc gia được thành lập sớm nhất và được tổ chức chính quy, hiện đại.

 Chức năng, nhiệm vụ

Các tổ chức kiểm tra, thanh tra có chức năng nhiệm vụ cơ bản như sau:

- Kiểm tra, thanh tra hoạt động của các cơ quan hành chính các cấp, các cơ quan thuộc Bộ, ngành hoặc các đối tượng thuộc lĩnh vực quản lý của địa phương, Bộ, ngành, nhằm bảo đảm việc chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật và việc thực thi các chủ trương mệnh lệnh quản lý của các cơ quan hành chính cấp trên, đặc biệt là trong việc sử dụng kinh phí, ngân sách Nhà nước. 

- Giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân.

- Điều tra, xem xét, kết luận, kiến nghị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính đối với các cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị vi phạm.

 Quyền hạn

Trong quá trình thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, các tổ chức thanh tra có quyền :

- Yêu cầu cơ quan, đơn vị công chức và những người có liên quan cung cấp những thông tin tài liệu liên quan đến vụ việc, nội dung được kiểm tra, thanh tra.

- Xem xét, kết luận, giải quyết hoặc kiến nghị giải quyết các khiếu nại, tố cáo đối với cơ quan, đơn vị hoặc công chức vi phạm trong thực thi công vụ.

- Điều tra xem xét, kết luận các vấn đề liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo, nội dung kiểm tra, thanh tra.

- Tạm đình chỉ hoạt động, xử lý, xử phạt hành chính, áp dụng một số biện pháp hành chính đối với các công chức vi phạm (quyền hạn của Thanh tra chuyên ngành).

- Kết luận kiến nghị cơ quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp xử lý kỷ luật công chức, đình chỉ hoạt động của những cơ quan, tổ chức nếu phát hiện vi phạm nghiêm trọng trong việc chấp hành pháp luật quản lý.

- Kiến nghị các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền áp dụng các biện pháp khắc phục sơ hở yếu kém, sai lầm trong quản lý, những nguyên nhân nảy sinh tham nhũng, tiêu cực trong bộ máy Nhà nước, góp phần kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý.

KẾT LUẬN

Qua nghiên cứu những tài liệu về tổ chức kiểm tra, thanh tra một số nước trên thế giới cho thấy :

1- Việc thành lập các tổ chức kiểm tra, thanh tra ở các nước trên thế giới là yêu cầu tất yếu và là bộ phận quan trọng trong bộ máy Nhà nước, các tổ chức này ngày càng được phát triển và hoàn thiện.

2- Mô hình tổ chức vị trí, chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức kiểm tra, thanh tra phụ thuộc vào quan điểm, yêu cầu quản lý, điều kiện kinh tế, chính trị xã hội và truyền thống pháp lý của mỗi nước.

3- Hầu hết các tổ chức kiểm tra, thanh tra đều có vị trí độc lập với các cơ quan quản lý Nhà nước; các tổ chức này có những quyền hạn lớn để thực thi nhiệm vụ và độc lập trong hoạt động.

4- Có nhiều loại hình kiểm tra, thanh tra khác nhau, một nuớc có thể duy trì một hoặc nhiều loại hình kiểm tra, thanh tra nhưng việc kiểm tra, thanh tra từ bên ngoài và kiểm tra, thanh tra nội bộ trong các cơ quan Nhà nước không thay thế cho nhau mà phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau.

5- Trong hoạt động, các cơ quan kiểm tra, thanh tra đều coi trọng việc kiểm tra, thanh tra hoạt động tài chính nhằm bảo đảm việc sử dụng ngân sách Nhà nước hợp lý, có hiệu quả và tiết kiệm. Các tổ chức kiểm tra, thanh tra còn có vai trò rất quan trọng trong việc xem xét giải quyết khiếu nại của công dân, đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực làm trong sạch bộ máy Nhà nước.

6- Hoạt động của các tổ chức thanh tra, kiểm tra không chỉ dừng lại ở việc xem xét, kết luận và xử lý vụ việc cụ thể mà còn đưa ra các đánh giá, kiến nghị mang tính vĩ mô nhằm giúp cho cơ quan Nhà nước có những biện pháp, chủ trương, chính sách, điều chỉnh tổng thể, góp phần tăng cường kỷ cương pháp luật và hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước.

 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK