Chín công đoạn trong thực hiện RIA  02/11/2010 12:10:46 CH
Đánh giá tác động điều chỉnh của quy phạm pháp luật (Regulatory Impact Assessment-RIA) thường tuân thủ một quy trình với nhiều bước khác nhau.
RIA- THÀNH PHẦN THAM GIA  02/11/2010 12:10:46 CH
Thông thường, đánh giá tác động điều chỉnh của quy phạm pháp luật (Regulatory Impact Assessment-RIA) do bộ chủ trì tiến hành và đóng vai trò chính, trừ một số trường hợp thuê tư nhân làm. Trong một số trường hợp, chính phủ các nước có thể thành lập nhóm công tác liên bộ để tiến hành phân tích chính sách, nhưng bộ chủ trì vẫn đóng vai trò chủ đạo.
RIA-QUY TRÌNH THỰC HIỆN  02/11/2010 12:10:46 CH
Quá trình tiến hành đánh giá tác động điều chỉnh của quy phạm pháp luật (Regulatory Impact Assessment-RIA ở các nước thường bắt đầu từ sớm, ngay khi có thảo luận đầu tiên về dự kiến thay đổi và tiến hành song song với quá trình xây dựng đề xuất về thay đổi chính sách. Trong khi chuẩn bị xây dựng báo cáo RIA sơ bộ cần phải tiến hành tham vấn các đối tượng liên quan như doa
RIA-PHẠM VI ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG  02/11/2010 12:10:46 CH
Đánh giá tác động điều chỉnh của quy phạm pháp luật (Regulatory Impact Assessment-RIA) là phương pháp đánh giá chi phí, hệ quả, những tác động có thể xảy ra đối với các nhóm trong xã hội, các khu vực, hoặc toàn bộ xã hội và nền kinh tế từ sự thay đổi chính sách hoặc pháp luật, được thực hiện trong qua trình làm luật, sửa đổi bổ sung các quy định pháp luật hoặc ban hành ch
RIA- ĐÁNH GIÁ SO SÁNH CHI PHÍ VÀ LỢI ÍCH  02/11/2010 12:10:46 CH
Đánh giá tác động điều chỉnh của quy phạm pháp luật (Regulatory Impact Assessment-RIA cần đánh giá tác động của dự luật, chi phí đặt trong mối tương quan với lợi ích của dự luật có thể mang lại. Đây là thành tố quan trọng nhất của RIA và RIA cũng thường được đánh đồng với thao tác này.
ĐỐI TƯỢNG ĐÁNH GIÁ CỦA RIA  02/11/2010 12:10:46 CH
Một bản đánh giá tác động điều chỉnh của quy phạm pháp luật (Regulatory Impact Assessment- RIA tổng thể cần đánh giá tác động của dự luật, chi phí đặt trong mối tương quan với lợi ích của dự luật có thể mang lại. Trước hết, RIA đánh giá tác động (trực tiếp, gián tiếp) về kinh tế, xã hội, môi trường; các tác động có thể có đến các quyền cơ bản của con người; tác động đến c
RIA: THỰC TIỄN ÁP DỤNG  02/11/2010 12:10:46 CH
Đánh giá tác động điều chỉnh của quy phạm pháp luật (Regulatory Impact Assessment-RIA) là một công cụ không thể thiếu đối với quy trình làm luật của hầu hết các quốc gia trên thế giới. Là công cụ bắt buộc sử dụng ngày càng tăng ở các nước thuộc Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (Organisation for Economic Co-operation and Development OECD) và một số nước đang phát triể
RIA: KHÁI NIỆM  02/11/2010 12:10:46 CH
Đánh giá tác động điều chỉnh của quy phạm pháp luật (Regulatory Impact Assessment-RIA) là phương pháp đánh giá những tác động có thể xảy ra từ sự thay đổi chính sách hoặc pháp luật, được thực hiện trong qua trình làm luật, sửa đổi bổ sung các quy định pháp luật hoặc ban hành chính sách mới. Nó nghiên cứu, phân tích, đánh giá các giải pháp, lựa chọn chính sách, cung cấp ch
Giai đoạn Nghị viện trong Quy trình lập pháp ở Canada  04/07/2011 10:55:32 SA
Giai đoạn thực sự đầu tiên trong quy trình lập pháp là giới thiệu dự luật và đọc lần đầu ở Hạ viện. Khi thời hạn gửi thông báo đã hết và thành viên Chính phủ đã sẵn sàng giới thiệu dự luật, thì Thành viên đó hoặc Bộ trưởng thông báo cho Cấp trên của mình dự định giới thiệu trong Chương trình nghị sự khi các mục giới thiệu về Dự án luật Chính phủ hoặc giới thiệu các dự án
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK