24/02/2024 12:55 CH
Hội nghị thúc đẩy bình đẳng giới và bảo vệ quyền trẻ em
THÔNG TIN LIÊN QUAN:
- Từ ngày 26/9 - 28/9/2011 tại Gia Lai
- Từ ngày 29/9 - 30/9/2011 tại TP Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU LIÊN QUAN:
LỒNG GHÉP GIỚI BẢO ĐẢM QUYỀN TRẺ EM: MỘT SỐ KỸ NĂNG CỦA ĐẠI BIỂU DÂN CỬ   25/10/2011 8:37:13 SA
SỐ LIỆU THỐNG KÊ GIỚI NHỮNG NĂM ĐẦU THẾ KỶ 21 TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC   25/10/2011 8:35:05 SA
Thúc đẩy bình đẳng giới bảo đảm quyền trẻ em- Kỹ năng thực hiện vai trò của đại biểu dân cử (tiếp)   25/10/2011 8:31:22 SA
Thúc đẩy bình đẳng giới bảo đảm quyền trẻ em- Kỹ năng thực hiện vai trò của đại biểu dân cử   25/10/2011 8:29:04 SA
LỒNG GHÉP GIỚI - BẢO ĐẢM QUYỀN TRẺ EM TRONG XD PL VÀ QUYẾT ĐỊNH CS   25/10/2011 8:23:30 SA
Nghèo ở trẻ em Việt Nam   25/10/2011 8:21:12 SA
PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ BẢO ĐẢM BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG VIỆC THỰC HIỆN QUYỀN TRẺ EM (tiếp)   25/10/2011 8:16:52 SA
PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ BẢO ĐẢM BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG VIỆC THỰC HIỆN QUYỀN TRẺ EM   25/10/2011 8:15:59 SA

 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIII, XIV (Từ 31/3/2016 đến 30/3/2021)
 • Ông Vương Đình Huệ Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (từ ngày 31/3/2021)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)
QUỐC HỘI KHÓA XV
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV được tiến hành vào ngày 23/5/2021 với tổng số đại biểu Quốc hội là 499 đại biểu.
Cơ cấu như sau:
- 38,88% đại biểu ở các cơ quan Trung ương;
- 60,32% đại biểu ở địa phương;
- 0,80% đại biểu tự ứng cử;
- 17,84% đại biểu là người dân tộc thiểu số;
- 30,26% đại biểu là phụ nữ;
- 2,81% đại biểu là người ngoài Đảng;
- 9,42% đại biểu là người trẻ tuổi;
- 39,28% đại biểu là đại biểu Quốc hội khóa XIV tái cử;
- 1,40% đại biểu đã là đại biểu Quốc hội các khóa trước;
- 59,32% đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu;
- 78,56% đại biểu có trình độ trên đại học;
- 21,24% đại biểu có trình độ đại học;
- 0,20% đại biểu có trình độ dưới đại học.
WEBLINK