17/04/2021 06:15 CH
Hội nghị Kỹ năng giám sát dành cho đại biểu Quốc Hội
THÔNG TIN LIÊN QUAN:
Tháng 9 năm 2011 TTBD đã tổ chức 02 Hội nghị kỹ năng giám sát dành cho ĐBQH khóa XIII tại:
+ Hội nghị tại Quảng Bình từ ngày 14/9 - 17/9/2011
+ Hội nghị tại Vũng Tàu từ ngày 20/9 - 23/9/2011
TÀI LIỆU LIÊN QUAN:
Mục Lục   17/10/2011 9:43:01 SA
KỸ NĂNG GIÁM SÁT VĂN BẢN QUI PHẠM PHÁP LUẬT VÀ KỸ NĂNG GIÁM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO.   17/10/2011 9:42:01 SA
KỸ NĂNG THẨM TRA VÀ PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC   17/10/2011 9:39:34 SA
KỸ NĂNG GIÁM SÁT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (tiếp)   17/10/2011 9:38:11 SA
KỸ NĂNG GIÁM SÁT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC   17/10/2011 9:36:56 SA
Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin phục vụ hoạt động giám sát   17/10/2011 9:35:47 SA
KỸ NĂNG HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI   17/10/2011 9:33:49 SA
HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI VÀ VAI TRÒ CỦA ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TRONG HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT   17/10/2011 9:32:08 SA
Bài tập tình huống   17/10/2011 9:29:15 SA
PHIẾU CHUYỂN ĐƠN   17/10/2011 9:27:30 SA
KIẾN NGHỊ   17/10/2011 9:26:23 SA
BÀI PHÁT BIỂU   17/10/2011 9:25:11 SA

 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK