08/12/2023 10:56 CH
Hội nghị Tham vấn nhân dân tháng 8 năm 2011
THÔNG TIN LIÊN QUAN:
Hội nghị Tham vấn nhân dân tại Bình Thuận tháng 8 năm 2011
-
TÀI LIỆU LIÊN QUAN:
Kỹ năng lắng nghe trong hoạt động của đại biểu dân cử (tiếp)   14/10/2011 2:07:50 CH
Kỹ năng lắng nghe trong hoạt động của đại biểu dân cử   14/10/2011 2:07:01 CH
Một số kỹ năng hoạt động của đại biểu dân cử (tiếp)   14/10/2011 2:05:13 CH
Kỹ năng đối thoại trong hoạt động của đại biểu dân cử   14/10/2011 1:57:22 CH
Một số kỹ năng hoạt động của đại biểu dân cử   14/10/2011 1:56:11 CH
CÔNG VIỆC VÀ KỸ NĂNG CẦN THIẾT CỦA CÁN BỘ VĂN PHÒNG TRONG THAM VẤN (tiếp)   14/10/2011 1:55:07 CH
CÔNG VIỆC VÀ KỸ NĂNG CẦN THIẾT CỦA CÁN BỘ VĂN PHÒNG TRONG THAM VẤN   14/10/2011 1:53:53 CH
KỸ NĂNG BIÊN SOẠN BỘ CÂU HỎI, BẢNG HỎI   14/10/2011 1:52:11 CH
HỘI NGHỊ CÁC BÊN LIÊN QUAN   14/10/2011 1:50:52 CH
Tham vấn của HĐND Tp. Hồ Chí Minh   14/10/2011 1:49:36 CH
BÁO CÁO KẾT QUẢ THAM VẤN NHÂN DÂN   14/10/2011 1:48:43 CH
Quy chế HDND (tham khảo)   14/10/2011 1:47:29 CH

 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIII, XIV (Từ 31/3/2016 đến 30/3/2021)
 • Ông Vương Đình Huệ Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (từ ngày 31/3/2021)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)
QUỐC HỘI KHÓA XV
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV được tiến hành vào ngày 23/5/2021 với tổng số đại biểu Quốc hội là 499 đại biểu.
Cơ cấu như sau:
- 38,88% đại biểu ở các cơ quan Trung ương;
- 60,32% đại biểu ở địa phương;
- 0,80% đại biểu tự ứng cử;
- 17,84% đại biểu là người dân tộc thiểu số;
- 30,26% đại biểu là phụ nữ;
- 2,81% đại biểu là người ngoài Đảng;
- 9,42% đại biểu là người trẻ tuổi;
- 39,28% đại biểu là đại biểu Quốc hội khóa XIV tái cử;
- 1,40% đại biểu đã là đại biểu Quốc hội các khóa trước;
- 59,32% đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu;
- 78,56% đại biểu có trình độ trên đại học;
- 21,24% đại biểu có trình độ đại học;
- 0,20% đại biểu có trình độ dưới đại học.
WEBLINK