17/04/2021 06:13 CH
Hội nghị Tham vấn nhân dân tháng 8 năm 2011
THÔNG TIN LIÊN QUAN:
Hội nghị Tham vấn nhân dân tại Bình Thuận tháng 8 năm 2011
-
TÀI LIỆU LIÊN QUAN:
Kỹ năng lắng nghe trong hoạt động của đại biểu dân cử (tiếp)   14/10/2011 2:07:50 CH
Kỹ năng lắng nghe trong hoạt động của đại biểu dân cử   14/10/2011 2:07:01 CH
Một số kỹ năng hoạt động của đại biểu dân cử (tiếp)   14/10/2011 2:05:13 CH
Kỹ năng đối thoại trong hoạt động của đại biểu dân cử   14/10/2011 1:57:22 CH
Một số kỹ năng hoạt động của đại biểu dân cử   14/10/2011 1:56:11 CH
CÔNG VIỆC VÀ KỸ NĂNG CẦN THIẾT CỦA CÁN BỘ VĂN PHÒNG TRONG THAM VẤN (tiếp)   14/10/2011 1:55:07 CH
CÔNG VIỆC VÀ KỸ NĂNG CẦN THIẾT CỦA CÁN BỘ VĂN PHÒNG TRONG THAM VẤN   14/10/2011 1:53:53 CH
KỸ NĂNG BIÊN SOẠN BỘ CÂU HỎI, BẢNG HỎI   14/10/2011 1:52:11 CH
HỘI NGHỊ CÁC BÊN LIÊN QUAN   14/10/2011 1:50:52 CH
Tham vấn của HĐND Tp. Hồ Chí Minh   14/10/2011 1:49:36 CH
BÁO CÁO KẾT QUẢ THAM VẤN NHÂN DÂN   14/10/2011 1:48:43 CH
Quy chế HDND (tham khảo)   14/10/2011 1:47:29 CH

 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK