26/10/2020 09:59 CH
Phát triển kinh tế trong thời kỳ hội nhập
THÔNG TIN LIÊN QUAN:
Hội nghị tổ chức tại An Giang -21-23/7/2009
Hội nghị tổ chức tại Đà Lạt 17-19/3/2009
Hội nghị tổ chức tại Hạ Long 23-25/3/2009
Hội nghị tổ chức tại TP Hồ Chí Minh 27-29/7/2009
TÀI LIỆU LIÊN QUAN:
Economics for non - economists   19/01/2011 2:47:54 CH
Tác động của khủng hoảng kinh tế toàn cầu tới Việt Nam và các biện pháp nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, kích cầu sản xuất và tiêu dùng   19/01/2011 2:47:44 CH
Tái cấu trúc nền kinh tế Việt Nam theo hướng nâng cao sức cạnh tranh   19/01/2011 2:47:32 CH
Chú giải các thuật ngữ kỹ thuật   19/01/2011 2:47:19 CH
Kinh tế học cho các nhà phi kinh tế   19/01/2011 2:47:08 CH
Các chỉ số chọn lọc   19/01/2011 2:46:55 CH
Các gợi ý về: Chiến lược và giải pháp cho Việt Nam sau khủng hoảng   19/01/2011 2:46:41 CH
Tình hình kinh tế vĩ mô, Giải pháp chính sách và dự báo năm 2009   19/01/2011 2:46:28 CH
Khủng hoảng kinh tế thế giới - những tác động và đối sách của Việt Nam   19/01/2011 2:46:18 CH
Tác động của khủng hoảng kinh tế thế giới đối với năng lực cạnh tranh quốc gia của Việt Nam   19/01/2011 2:45:57 CH

 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK