26/10/2020 11:33 CH
Đổi mới công tác bồi dưỡng đại biểu Quốc hội
THÔNG TIN LIÊN QUAN:
Hội nghị tổ chức tại TP Hồ Chí Minh 7/2009
Hội nghị tổ chức tại Quảng Ngãi 7/2009
TÀI LIỆU LIÊN QUAN:
Những yếu tố cần thiết để nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng ĐBQH   18/11/2010 8:55:13 SA
Bàn về cơ chế phối hợp và mạng lưới hợp tác trong bồi dưỡng ĐBQH   18/11/2010 8:53:15 SA
Bàn về cơ chế phối hợp và mạng lưới hợp tác trong bồi dưỡng ĐBQH   18/11/2010 8:53:06 SA
Đổi mới công tác bồi dưỡng ĐBQH về kỹ năng hoạt động đại biểu   18/11/2010 8:50:04 SA
Sự phối, kết hợp với các cơ quan Quốc hội trong công tác bồi dưỡng ĐBQH   18/11/2010 8:48:29 SA
Tổng quan về hoạt động bồi dưỡng ĐBQH   18/11/2010 8:43:11 SA
Những yếu tố cần thiết để nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng ĐBQH về kỹ năng hoạt động đại biểu   18/11/2010 8:41:08 SA
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác bồi dưỡng ĐBQH   18/11/2010 8:38:07 SA
Công tác bồi dưỡng đại biểu Quốc hội: Thực trạng và giải pháp cho sự phát triển   18/11/2010 8:37:03 SA
Tổng quan về công tác bồi dưỡng ĐBQH   18/11/2010 8:35:29 SA
Kinh nghiệm quốc tế và hợp tác quốc tế trong công tác bồi dưỡng ĐBQH   18/11/2010 8:34:26 SA
Vài suy nghĩ về công tác bồi dưỡng đại biểu Quốc hội trong thời gian tới   18/11/2010 8:33:25 SA
Xây dựng đội ngũ cộng tác viên của TTBD ĐBDC   18/11/2010 8:32:10 SA
Công tác bồi dưỡng đại biểu Quốc hội: Thực trạng và giải pháp cho sự phát triển   18/11/2010 8:31:11 SA
Sự phối hợp giữa các cơ quan hữu quan trong công tác bồi dưỡng đại biểu Quốc hội   18/11/2010 8:29:33 SA

 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK