21/09/2020 11:15 SA
Bình đẳng giới trong hệ thống pháp luật Việt Nam
THÔNG TIN LIÊN QUAN:
Hội nghị tập huấn tổ chức tại Thái Nguyên 02/2008
Hội nghị tập huấn tổ chức tại Ninh Thuận 3/2008
TÀI LIỆU LIÊN QUAN:
Những thách thức trong vận dụng Luật bình đẳng giới vào các dự án luật   27/01/2011 3:19:23 CH
Tiến trình từ nhận thức về giới đến Luật bình đẳng giới   27/01/2011 3:19:06 CH
Tiến trình từ nhận thức về giới đến Luật bình đẳng giới   27/01/2011 3:18:44 CH
Làm luật với những thách thức của việc lồng ghép bình đẳng giới   27/01/2011 3:18:16 CH
Tiến trình từ nhận thức giới đến Luật bình đẳng giới - "Nội luật hóa" Công ước Cedaw   27/01/2011 3:17:37 CH
Gia nhập WTO, nhìn từ chiều cạnh văn hóa   12/11/2010 2:34:29 CH
Cơ hội và thách thức về kinh tế trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế   12/11/2010 2:32:56 CH
Một số vấn đề pháp luật trước sức ép của hội nhập   12/11/2010 2:31:44 CH
Phát triển kinh tế - xã hội sau khi nước ta ra nhập WTO   12/11/2010 2:30:22 CH
Hội nhập WTO - Những vấn đề đặt ra đối với văn hóa Việt Nam   12/11/2010 2:28:10 CH
Tiến trình ra nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO) cơ hội và thách thức đối với nước ta   12/11/2010 2:26:04 CH

 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK