16/06/2024 04:15 SA
Tên tài liệu: ĐỀ XUẤT CHÍNH SÁCH PHỤC VỤ XÂY DỰNG LUẬT ĐẤT ĐAI
Nội dung toàn văn: Download
Tác giả/Người trình bày: GS Đặng Hùng Võ
Nguồn tài liệu: Hội nghị về giám sát và quản trị về đất đai - tháng 9 năm 2011
Đối tượng bồi dưỡng: - Đại biểu quốc hội
- Đại biểu hội đồng nhân dân
Nhóm tài liệu: Đất đai
Mô tả: doc
Nội dung tóm tắt:

Chủ trương "Đổi Mới" đất nước đã được Nhà nước Việt Nam quyết định vào năm 1986 trên

nguyên tắc tiếp nhận mô hình kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước với 5 thành phần

kinh tế. Điểm đột phá của quá trình đổi mới là điều chỉnh lại chính sách đất đai nông nghiệp dựa

trên chủ trương Nhà nước giao đất nông nghiệp của hợp tác xã nông nghiệp cho hộ gia đình, cá

nhân để sử dụng ổn định lâu dài mà không thu tiền sử dụng đất. Từ đó, Việt Nam không chỉ chấm

dứt được tình trạng thiếu lương thực ở hầu hết các địa phương mà đã trở thành nước xuất khẩu

gạo đứng hàng thứ ba thế giới. Tiếp theo, là quá trình khuyến khích đầu tư từ nước ngoài và trong

nước để thực hiện quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước để đưa Việt Nam trở thành

nước công nghiệp vào khoảng năm 2020.

Luật Đất đai đã được đổi mới từng bước, chuyển dần từ cơ chế Nhà nước bao cấp hoàn toàn

về đất đai (năm 1988) tới cơ chế chỉ cho thị trường tác động vào khu vực hộ gia đình, cá nhân

(năm 1993), tới cơ chế cho tiếp thị trường tác động vào tổ chức kinh tế sử dụng một số loại đất

(năm 1998) và tới cơ chế hiện nay cho thị trường tác động vào toàn bộ khu vực tổ chức kinh tế, hộ

gia đình, cá nhân (năm 2003). Nói chung, quá trình đổi mới chính sách, pháp luật đất đai luôn

chậm hơn quá trình đổi mới kinh tế. Cụ thể được trình bầy trong bảng sau:

 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIII, XIV (Từ 31/3/2016 đến 30/3/2021)
 • Ông Vương Đình Huệ Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (từ ngày 31/3/2021)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)
QUỐC HỘI KHÓA XV
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV được tiến hành vào ngày 23/5/2021 với tổng số đại biểu Quốc hội là 499 đại biểu.
Cơ cấu như sau:
- 38,88% đại biểu ở các cơ quan Trung ương;
- 60,32% đại biểu ở địa phương;
- 0,80% đại biểu tự ứng cử;
- 17,84% đại biểu là người dân tộc thiểu số;
- 30,26% đại biểu là phụ nữ;
- 2,81% đại biểu là người ngoài Đảng;
- 9,42% đại biểu là người trẻ tuổi;
- 39,28% đại biểu là đại biểu Quốc hội khóa XIV tái cử;
- 1,40% đại biểu đã là đại biểu Quốc hội các khóa trước;
- 59,32% đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu;
- 78,56% đại biểu có trình độ trên đại học;
- 21,24% đại biểu có trình độ đại học;
- 0,20% đại biểu có trình độ dưới đại học.
WEBLINK