27/11/2020 06:43 CH
Tên tài liệu: BÁO CÁO PHÁT TRIỂN VIỆT NAM NĂM 2010
Nội dung toàn văn: Download
Tác giả/Người trình bày: TS. TRẦN DU LỊCH
Nguồn tài liệu: Hội thảo Báo cáo phát triển Việt Nam
Đối tượng bồi dưỡng: - Đại biểu quốc hội
- Tham khảo
Nhóm tài liệu: Truyền thông - báo chí
Mô tả: doc
Nội dung tóm tắt:

Nhóm tác giả của Báo cáo đã có cách tiếp cận nghiên cứu và luận giải các quan điểm của mình khá thuyết phục. Qua từng nội dung trình bày cho thấy, nhóm nghiên cứu đã nắm rất chắc nội dung và quá trình đổi mới các thể chế của Việt Nam từ khi bắt đầu sự nghiệp Đổi mới cho đến nay liên quan đến cả hệ thống lập pháp; hành pháp và tư pháp trong cơ cấu tổ chức nhà nước của Việt Nam. Mặc dù trọng tâm của Báo cáo “tập trung vào việc phân cấp trao quyền và trách nhiệm giải trình, hai khía cạnh của thể chế hiện đại và là những khía cạnh đổi mới quan trọng nhất của Việt Nam trong hai thập kỷ qua”, như đã trình bày trong phần tóm tắt mở đầu của Báo cáo, nhưng để minh chứng cho trọng tâm nêu trên, Báo cáo đã tiếp cận vấn đề khá rộng, theo nhiều chiều; đối chiếu các quy định với kết quả thực tiễn; minh hoạ bằng các “hộp” tư liệu và sự kiện, nên phản ánh khá rõ nét “bức tranh quản trị nhà nước” Việt Nam hiện hành.

 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK