11/04/2021 07:35 CH
Tên tài liệu: Kinh nghiệm nâng cao chất lượng hoạt động của Ban HĐND tỉnh: những kiến nghị, đề xuất của tỉnh Phú Yên
Nội dung toàn văn: Download
Tác giả/Người trình bày: Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh Phú Yên
Nguồn tài liệu: Hội thảo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND năm 2014
Đối tượng bồi dưỡng: - Đại biểu hội đồng nhân dân
Nhóm tài liệu: Hoạt động của HĐND
Mô tả: doc
Nội dung tóm tắt:

Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên có 03 Ban (gồm Ban Pháp chế, Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Văn hóa – Xã hội) mỗi ban có 07 thành viên, trong đó Trưởng ban, Phó ban là chuyên trách. Việc cơ cấu nhân sự để bầu vào các Ban của HĐND được cân nhắc và chú trọng hơn nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, giúp HĐND nâng cao hiệu lực, hiệu quả của cơ quan quyền lực nhà nước tại địa phương. Thời gian qua, các Ban của HĐND tỉnh Phú Yên đã có nhiều nổ lực, cố gắng trong đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động. Chất lượng, hiệu quả hoạt động của các Ban ngày càng nâng lên, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội tạo được sự tin tưởng, đồng thuận cao của tỉnh nhà. Khi không còn HĐND huyện, phường thì vấn đề cấp bách đương nhiên được đặt ra là hoạt động giám sát của HĐND tỉnh phải làm sao vươn được đến tận cơ sở, để thực hiện đúng chức năng giám sát theo quy định tại Điều 1 Luật Tổ chức HĐND và UBND.

 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK