17/04/2021 07:05 CH
Tên tài liệu: PHÁT BIỂU, THẢO LUẬN TẠI QUỐC HỘI VỀ DỰ ÁN LUẬT
Nội dung toàn văn: Download
Tác giả/Người trình bày: TS. Vũ Đức Khiển
Nguồn tài liệu: Hội nghị Kỹ năng thảo luận tại Quốc hội
Đối tượng bồi dưỡng: - Đại biểu quốc hội
- Đại biểu hội đồng nhân dân
Nhóm tài liệu: Bồi dưỡng đại biểu
Mô tả: doc
Nội dung tóm tắt:

Điều 83 và Điều 84 Hiến pháp năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2001 (sau đây viết gọn là Hiến pháp năm 1992) đã quy định rõ một trong những chức năng, nhiệm vụ của Quốc hội là lập pháp, làm luật và sửa đổi luật. Để thực hiện chức năng, nhiệm vụ quan trọng này đạt chất lượng và hiệu quả đòi hỏi mỗi đại biểu Quốc hội (ĐBQH) phải chuẩn bị kỹ ý kiến phát biểu và tích cực tham gia thảo luận về các dưi án luật tại các phiên họp của Quốc hội bởi vì luật đã quy định Quốc hội làm việc theo chế độ hội nghị và quyết định theo đa số, hiệu quả hoạt động của các ĐBQH là một bộ phận góp phần bảo đảm hiệu quả hoạt động của Quốc hội (Điều 4 Luật tổ chức Quốc hội năm 2001 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2007 (sau đây viết gọn là Luật tổ chức Quốc hội năm 2001).

 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK