08/12/2023 11:36 CH
Tên tài liệu: KỸ NĂNG ĐẶT CÂU HỎI, CÂU HỎI BỔ SUNG VÀ ĐƯA KIẾN NGHỊ KHI CHẤT VẤN
Nội dung toàn văn: Download
Tác giả/Người trình bày: TS. Nguyễn ĐÌnh Quyền
Nguồn tài liệu: Hội nghị kỹ năng chất vấn dành cho đại biểu dân cử
Đối tượng bồi dưỡng: - Đại biểu quốc hội
- Đại biểu hội đồng nhân dân
- Cán bộ văn phòng
- Tham khảo
Nhóm tài liệu: Bồi dưỡng đại biểu
Mô tả: doc
Nội dung tóm tắt:

§Ó thùc hiÖn vai trß gi¸m s¸t cña m×nh, §BQH kh«ng chØ tham gia vµo ho¹t ®éng cña Quèc héi trong viÖc xem xÐt c¸c b¸o c¸o cña Chñ tÞch n­íc, UBTVQH, ChÝnh phñ, Tßa ¸n nh©n d©n tèi cao, ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao, c¸c b¸o c¸o gi¸m s¸t cña c¸c c¬ quan Quèc héi mµ cßn ®­îc thÓ hiÖn ë ho¹t ®éng chÊt vÊn. ChÊt vÊn cña §BQH lµ h×nh thøc gi¸m s¸t tèi cao t¹i kú häp. §iÒu 98 cña HiÕn ph¸p n¨m 1992 quy ®Þnh: "§¹i biÓu Quèc héi cã quyÒn chÊt vÊn Chñ tÞch n­íc, Chñ tÞch Quèc héi, Thñ t­íng ChÝnh phñ, Bé tr­ëng vµ c¸c thµnh viªn kh¸c cña ChÝnh phñ, Ch¸nh ¸n Tßa ¸n nh©n d©n tèi cao, ViÖn tr­ëng ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao...".

HiÕn ph¸p ViÖt Nam qua c¸c thêi kú ®Òu quy ®Þnh c¸c §BQH cã quyÒn chÊt vÊn. Tõ HiÕn ph¸p 1946 ®Õn HiÕn ph¸p 1992, ®èi t­îng bÞ chÊt vÊn ngµy cµng ®­îc më réng. HiÕn ph¸p 1946 chØ dõng l¹i ë quy ®Þnh NghÞ viªn chÊt vÊn ®èi víi Bé tr­ëng. HiÕn ph¸p n¨m 1959 quy ®Þnh §BQH cã quyÒn chÊt vÊn Héi ®ång ChÝnh phñ, c¸c c¬ quan thuéc Héi ®ång ChÝnh phñ. HiÕn ph¸p n¨m 1980 quy ®Þnh §BQH cã quyÒn chÊt vÊn Héi ®ång bé tr­ëng vµ c¸c thµnh viªn cña Héi ®ång bé tr­ëng, Ch¸nh ¸n Tßa ¸n nh©n d©n tèi cao, ViÖn tr­ëng ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao. HiÕn ph¸p n¨m 1992 më réng vµ c¸ thÓ hãa tr¸ch nhiÖm cña ng­êi bÞ chÊt vÊn, theo ®ã, §BQH cã quyÒn chÊt vÊn Chñ tÞch n­íc, Chñ tÞch Quèc héi, Thñ t­íng ChÝnh phñ, Bé tr­ëng vµ c¸c thµnh viªn kh¸c cña ChÝnh phñ, Ch¸nh ¸n Tßa ¸n nh©n d©n tèi cao, ViÖn tr­ëng ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao.

 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIII, XIV (Từ 31/3/2016 đến 30/3/2021)
 • Ông Vương Đình Huệ Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (từ ngày 31/3/2021)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)
QUỐC HỘI KHÓA XV
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV được tiến hành vào ngày 23/5/2021 với tổng số đại biểu Quốc hội là 499 đại biểu.
Cơ cấu như sau:
- 38,88% đại biểu ở các cơ quan Trung ương;
- 60,32% đại biểu ở địa phương;
- 0,80% đại biểu tự ứng cử;
- 17,84% đại biểu là người dân tộc thiểu số;
- 30,26% đại biểu là phụ nữ;
- 2,81% đại biểu là người ngoài Đảng;
- 9,42% đại biểu là người trẻ tuổi;
- 39,28% đại biểu là đại biểu Quốc hội khóa XIV tái cử;
- 1,40% đại biểu đã là đại biểu Quốc hội các khóa trước;
- 59,32% đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu;
- 78,56% đại biểu có trình độ trên đại học;
- 21,24% đại biểu có trình độ đại học;
- 0,20% đại biểu có trình độ dưới đại học.
WEBLINK