10/06/2023 07:43 SA
Tên tài liệu: ĐỔI MỚI CÁCH THỨC TIẾP XÚC CỬ TRI CỦA ĐẠI BIỄU QUỐC HỘI
Nội dung toàn văn: Download
Tác giả/Người trình bày: NGUYỄN THỊ BẠCH MAI
Nguồn tài liệu: TTBD
Đối tượng bồi dưỡng: - Đại biểu quốc hội
- Đại biểu hội đồng nhân dân
- Cán bộ văn phòng
- Tham khảo
Nhóm tài liệu: Bồi dưỡng đại biểu
Mô tả: doc
Nội dung tóm tắt:

Quốc hội là cơ quan đại diện cao nhất của nhân dân, do nhân dân trực tiếp bầu ra. Ở nước ta, tất cả quyền lực thuộc về nhân dân. Nhân dân thực hiện quyền lực của mình thông qua Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Vì vậy, là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, Đại biểu Quốc hội phải liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri. Việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp xúc cử tri, chính là tăng cường mối liên hệ giữa Quốc hội, Đại biểu Quốc hội với cử tri, thể hiện bản chất tốt đẹp của Nhà nước ta – Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Tiếp xúc cử tri là việc đại biểu Quốc hội thể hiện vai trò đại diện của mình thông qua gặp gỡ cử tri để lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của cử tri, đồng thời báo cáo với cử tri đã bầu ra mình các kết quả hoạt động đã được đại biểu thực hiện.

 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIII, XIV (Từ 31/3/2016 đến 30/3/2021)
 • Ông Vương Đình Huệ Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (từ ngày 31/3/2021)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)
QUỐC HỘI KHÓA XV
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV được tiến hành vào ngày 23/5/2021 với tổng số đại biểu Quốc hội là 499 đại biểu.
Cơ cấu như sau:
- 38,88% đại biểu ở các cơ quan Trung ương;
- 60,32% đại biểu ở địa phương;
- 0,80% đại biểu tự ứng cử;
- 17,84% đại biểu là người dân tộc thiểu số;
- 30,26% đại biểu là phụ nữ;
- 2,81% đại biểu là người ngoài Đảng;
- 9,42% đại biểu là người trẻ tuổi;
- 39,28% đại biểu là đại biểu Quốc hội khóa XIV tái cử;
- 1,40% đại biểu đã là đại biểu Quốc hội các khóa trước;
- 59,32% đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu;
- 78,56% đại biểu có trình độ trên đại học;
- 21,24% đại biểu có trình độ đại học;
- 0,20% đại biểu có trình độ dưới đại học.
WEBLINK