22/04/2024 10:34 CH
Tên tài liệu: KỸ NĂNG GIÁM SÁT VĂN BẢN QUI PHẠM PHÁP LUẬT VÀ KỸ NĂNG GIÁM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO.
Nội dung toàn văn: Download
Tác giả/Người trình bày: Nguyễn Thị Bạch Mai
Nguồn tài liệu: Hội nghị kỹ năng giám sát dành cho ĐBQH tháng 9 năm 2011
Đối tượng bồi dưỡng: - Đại biểu quốc hội
- Đại biểu hội đồng nhân dân
Nhóm tài liệu: Giám sát
Mô tả: doc
Nội dung tóm tắt:

Cïng víi ho¹t ®éng lËp ph¸p vµ quyÕt ®Þnh c¸c vÊn ®Ò quan träng cña ®Êt n­íc, ho¹t ®éng gi¸m s¸t lµ mét trong ba chøc n¨ng chÝnh cña Quèc héi. Víi t­ c¸ch lµ c¬ quan quyÒn lùc nhµ n­íc cao nhÊt, HiÕn ph¸p vµ ph¸p luËt ViÖt Nam quy ®Þnh: Quèc héi thùc hiÖn quyÒn gi¸m s¸t tèi cao ®èi víi toµn bé ho¹t ®éng cña Nhµ n­íc trong viÖc tu©n thñ HiÕn ph¸p vµ ph¸p luËt. Ho¹t ®éng gi¸m s¸t cã mèi liªn hÖ mËt thiÕt víi ho¹t ®éng lËp ph¸p vµ quyÕt ®Þnh c¸c vÊn ®Ò quan träng cña ®Êt n­íc v× qua gi¸m s¸t gióp Quèc héi ®¸nh gi¸ viÖc thùc thi ph¸p luËt, cã thªm c¬ së thùc tiÔn ®Ó ho¹ch ®Þnh vµ ban hµnh chÝnh s¸ch, söa ®æi hoÆc bæ sung ph¸p luËt trong thÈm quyÒn cña m×nh. Kh«ng xem xÐt c¸c chÝnh s¸ch, ph¸p luËt ®­îc ban hµnh ®i vµo cuéc sèng nh­ thÕ nµo th× Quèc héi khã cã thÓ ®­a ra c¸c chÝnh s¸ch, ph¸p luËt s¸t thùc.

 

 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIII, XIV (Từ 31/3/2016 đến 30/3/2021)
 • Ông Vương Đình Huệ Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (từ ngày 31/3/2021)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)
QUỐC HỘI KHÓA XV
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV được tiến hành vào ngày 23/5/2021 với tổng số đại biểu Quốc hội là 499 đại biểu.
Cơ cấu như sau:
- 38,88% đại biểu ở các cơ quan Trung ương;
- 60,32% đại biểu ở địa phương;
- 0,80% đại biểu tự ứng cử;
- 17,84% đại biểu là người dân tộc thiểu số;
- 30,26% đại biểu là phụ nữ;
- 2,81% đại biểu là người ngoài Đảng;
- 9,42% đại biểu là người trẻ tuổi;
- 39,28% đại biểu là đại biểu Quốc hội khóa XIV tái cử;
- 1,40% đại biểu đã là đại biểu Quốc hội các khóa trước;
- 59,32% đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu;
- 78,56% đại biểu có trình độ trên đại học;
- 21,24% đại biểu có trình độ đại học;
- 0,20% đại biểu có trình độ dưới đại học.
WEBLINK