16/06/2024 02:04 SA
Ảnh hội nghị đại biểu dân cử với đánh giá tác động của văn bản dự án pháp luật (RIA) tại Cần Thơ (29/9 đến 1/10/2010) Ảnh hội nghị tập huấn "Phát triển kinh tế trong thời kỳ hội nhập" tại An Giang từ 21-23/7/2009 Ảnh HN "HDND với việc giám sát văn bản và hoạt động của các cơ quan tư pháp tại địa phương", tỉnh Bình Phước, ngày 30-31/07/2009
Ảnh hội thảo "Thực trạng và giải pháp về công tác bồi dưỡng ĐBQH" tại Quảng Ngãi từ 13-14/7/2009 Ảnh Hội nghị “Kỹ năng hoạt động của cán bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND”, Hà Nội, ngày 7-9/9/2009 Ảnh hội nghị "Phát triển kinh tế trong thời kỳ hội nhập", TP.HCM, ngày 27-29/07/2009
Ảnh hội thảo "Thực trạng và giải pháp về công tác bồi dưỡng ĐBQH" tại Hà nội từ 17-18/7/2009 Ảnh hội nghị “Kỹ năng hoạt động của đại biểu dân cử người dân tộc thiếu số”, Hà Nội, ngày 27-28/08/2009 Ảnh Họp Sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2009 của TTBD
Ảnh Hội nghị tham vấn công chúng phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân (Lạng Sơn, 25-27/11/2010) Ảnh hội thảo "Một số vấn đề lập pháp và hoạch định chính sách từ góc nhìn của nữ đại biểu dân cử", tp Đà Nẵng, ngày 13-14/8/2009 Ảnh buổi sinh hoạt, giao lưu Tiếng Anh cho đại biểu Quốc hội
Ảnh hội thảo "Thực trạng và giải pháp đổi mới công tác bồi dưỡng ĐBQH", ngày 24-25/07/2009 tại TP. HCM

 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIII, XIV (Từ 31/3/2016 đến 30/3/2021)
 • Ông Vương Đình Huệ Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (từ ngày 31/3/2021)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)
QUỐC HỘI KHÓA XV
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV được tiến hành vào ngày 23/5/2021 với tổng số đại biểu Quốc hội là 499 đại biểu.
Cơ cấu như sau:
- 38,88% đại biểu ở các cơ quan Trung ương;
- 60,32% đại biểu ở địa phương;
- 0,80% đại biểu tự ứng cử;
- 17,84% đại biểu là người dân tộc thiểu số;
- 30,26% đại biểu là phụ nữ;
- 2,81% đại biểu là người ngoài Đảng;
- 9,42% đại biểu là người trẻ tuổi;
- 39,28% đại biểu là đại biểu Quốc hội khóa XIV tái cử;
- 1,40% đại biểu đã là đại biểu Quốc hội các khóa trước;
- 59,32% đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu;
- 78,56% đại biểu có trình độ trên đại học;
- 21,24% đại biểu có trình độ đại học;
- 0,20% đại biểu có trình độ dưới đại học.
WEBLINK