PHỤ LỤC MẪU PHIẾU BẦU, PHÊ CHUẨN CÁC CHỨC DANH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN (Ban hành kèm theo Hướng dẫn số 883/HD-UBTVQH14 ngày 02 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội)
Cập nhật : 13:18 - 03/06/2021

PHỤ LỤC

MẪU PHIẾU BẦU, PHÊ CHUẨN CÁC CHỨC DANH

THUỘC THẨM QUYỀN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

(Ban hành kèmtheo Hướng dẫn số 883/HD-UBTVQH14 ngày 02 tháng 6 năm 2021của Ủy ban Thường vụ Quốc hội)


                                                                                Mẫu số 01/UBTVQH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN Tỉnh, huyện, xã........
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

PHIẾU BẦU

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN KHÓA …………..

(Nhiệm kỳ ………………)

 

STT

Họ và tên

Đồng ý

Không đồng ý

1.

…………….

 

 

2.

………………

 

 

...

 

 

 


Ghi chú:

- Dấu treo của Hội đồng nhân dân được đóng tại gócphía trên bên trái của mỗiphiếu bầu.

- Tên người được bầu xếp theo thứ tự chữ cái A, B, C. Trườnghợp nếu chỉ có một người được giới thiệu thì không cần cột số thứ tự.

 

 


                                                                                Mẫu số 02/UBTVQH

HỘI ĐNG NHÂN DÂN
Tnh, huyện, xã................
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

PHIẾU BẦU

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN KHÓA …………..

(Nhiệm kỳ ……………..)

 

STT

Họ và tên

Đồng ý

Không đồng ý

1.

…………….

 

 

2.

………………

 

 

...

 

 

 

 

Ghi chú:

- Dấutreo của Hội đồng nhân dân đượcđóng tại góc phía trên bên trái của mỗiphiếu bầu.

- Tên người được bầu xếp theo thứ tự chữ cái A, B, C.
                                                                           Mẫu số 03/UBTVQH

HỘI ĐNG NHÂN DÂN
Tnh, huyện, xã................
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

PHIẾU BẦU

TRƯỞNG BAN, PHÓ TRƯỞNG BAN ……………………..

CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN KHÓA …………..

(Nhiệm kỳ ……………..)

STT

Họ và tên

Đồng ý

Không đồng ý

1.

……………………

(Giữ chức vụ Trưởng Ban)

 

 

2.

………………….

(Giữ chức vụ Phó Trưởng Ban)

 

 

...

 

 

 

 

Ghi chú:

- Dấutreo của Hội đồng nhân dân đượcđóng tại góc phía trên bên trái của mỗiphiếu bầu.

- Tên người được bầu giữ chức vụ Phó Trưởng ban xếp theo thứ tựchữ cái A, B, C.
Mẫusố 04/UBTVQH

THƯỜNG TRỰC

HỘI ĐNG NHÂN DÂN
Tnh, huyện, xã................
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

PHIẾU PHÊ CHUẨN

DANH SÁCH ỦY VIÊN BAN …………………..

CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN KHÓA …………..

(Nhiệm kỳ …………….)

 

STT

Họ và tên

Đồng ý

Không đồng ý

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

Ghi chú:

- Dấu treo của Hội đồng nhân dân được đóng tại gócphía trên bên trái của mỗi  phiếu phê chuẩn.

- Tên người được phê chuẩn xếp theo thứ tự chữcái A, B, C.Mẫusố 05/UBTVQH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
Tỉnh, huyện, xã..............
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

PHIẾU BẦU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN KHÓA …………..

(Nhiệm kỳ …………….)

  

STT

Họ và tên

Đồng ý

Không đồng ý

1.

…………….

 

 

2.

………………

 

 

...

 

 

 

 

Ghi chú:

- Dấu treo của Hội đồng nhân dân được đóng tại góc phía trên bên trái của mỗi phiếu bầu.

- Tên người được bầu xếp theo thứ tự chữ cái A, B, C. Trường hợp nếu chỉ có một người được giới thiệu thì không cần cột số thứ tự.

 

                                                                                           Mẫu số 06/UBTVQH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
Tỉnh, huyện, xã................
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

PHIẾU BẦU

PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN KHÓA …………..

(Nhiệm kỳ …………...)

 

STT

Họ và tên

Đồng ý

Không đồng ý

1.

…………….

 

 

2.

………………

 

 

...

 

 

 Ghi chú:

- Dấutreo của Hội đồng nhân dân đượcđóng tại góc phía trên bên trái của mỗiphiếu bầu.

- Tên người được bầu xếp theo thứ tự chữ cái A, B, C.

                                                           


Mẫusố 07/UBTVQH

HỘI ĐNG NHÂN DÂN
Tnh, huyện, xã................
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

PHIẾU BẦU

ỦY VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN KHÓA …………..

(Nhiệm kỳ …………..)

 

STT

Họ và tên

Dự kiến giữ chức vụ sau khi được bầu

Đồng ý

Không đồng ý

1.

…………….

 

 

 

2.

………………

 

 

 

...

 

 

 

 

 

Ghi chú:

- Dấutreo của Hội đồng nhân dân đượcđóng tại góc phía trên bên trái của mỗiphiếu bầu.

- Tên người được bầu xếp theo thứ tự chữ cái A, B, C.

 Mẫusố 08/UBTVQH

HỘI ĐNG NHÂN DÂN
Tnh, huyện................
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

PHIẾU BẦU

HỘI THẨM NHÂN DÂN KHÓA …………..

(Nhiệm kỳ ………….)

 

STT

Họ và tên

Đồng ý

Không đồng ý

1.

…………….

 

 

2.

………………

 

 

 

 

 

 

  

Ghi chú:

- Dấutreo của Hội đồng nhân dân đượcđóng tại góc phía trên bên trái của mỗiphiếu bầu.

- Tên người được bầu xếp theo thứ tự chữ cái A, B, C.

                                                          


Mẫusố 09/UBTVQH 

HỒ SƠ NHÂN SỰ NGƯỜI ĐƯỢC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN BẦU

1. Sơ yếu lýlịch (theo mẫu 2C/TCTW) do cá nhân tự khai và cơ quan trực tiếp quản lý cán bộxác nhận, đóng dấu theo quy định;

2. Lý lịchtrích ngang nhân sự, gồm các thông tin cơ bản như Họ và tên; ngàytháng, năm sinh; quê quán; nơi thường trú; trình độ đào tạo (chuyên môn, tinhọc, tiếng Anh), trình độ lý luận, chức vụ hiện đang đảm nhiệm.

3. Bản sao giấy khai sinh (nếu có);

4. Giấy khám sứckhỏe (kết luận tình trạng sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thờigian 6 tháng);

5. Bản sao chứngthực các văn bằng chứng chỉ về trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ, lý luậnchính trị, ngoại ngữ, v.v… (Bằng tốt nghiệp Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ ở nướcngoài phải có xác nhận của Cục khảo thí và kiểm định chất lượng, Bộ Giáo dục vàđào tạo);

6. Bản kê khaitài sản, thu nhập cá nhân (ban hành kèm theo Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày30/10/2020 của Chính phủ về Kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ,quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị) của những người được đềnghị phê chuẩn;

7. Nhận xét,đánh giá đảng viên của chi ủy nơi cư trú đối với bản thân và gia đình cán bộ(có thời hạn 6 tháng);

8. Nhận xét,đánh giá của Chi bộ, đảng ủy cơ quan nơi công tác (có thời hạn 6tháng);

9. Nhận xét đánhgiá của cơ quan có thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ trong 3 năm gầnnhất;

10. Nhận xét đánhgiá và Kết luận của Cấp ủy đảng theo phân cấp quản lý cán bộ về tiêu chuẩnchính trị, trong đó có báo cáo về thân nhân đang học tập, lao động, sinh sống ởnước ngoài và quan hệ với nước ngoài theo quy định số 126-QĐ/TW ngày 28/2/2018của Bộ Chính trị;

11. Quyết địnhphê duyệt quy hoạch chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủtịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân của nhân sự được bầu.

12. Quyết định luân chuyển, điều động đối vớinhân sự được bầu (nếu có).
Mẫu số10/UBTVQH

THƯỜNG TRỰC

 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
Thành phố................
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

PHIẾU PHÊ CHUẨN

DANH SÁCH ỦY VIÊN HOẠT ĐỘNG CHUYÊN TRÁCH VÀ ỦY VIÊN KHÁC

BAN …………………..

CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN KHÓA …………..

(Nhiệm kỳ ………….)

 STT

Họ và tên

Đồng ý

Không đồng ý

1.

…………….

(Là Ủy viên hoạt động chuyên trách)

 

 

2.

………………

(Là Ủy viên)

 

 

 

...

 

 

 

 

Ghichú:

- Phiếuphê chuẩn danh sách Ủy viên hoạt động chuyên trách và Ủy viên khác các Ban củaHội đồng nhân dân thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

- Dấu treo của Hội đồng nhân dân được đóng tại gócphía trên bên trái của mỗi  phiếu phê chuẩn.

- Tên người được phê chuẩn xếp theo thứ tự chữcái A, B, C.

 Mẫu số 11/UBTVQH

HỘI ĐNG NHÂN DÂN
Thành phố................
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

PHIẾU BẦU

HỘI THẨM NHÂN DÂN  QUẬN…….. KHÓA …………..

(Nhiệm kỳ ………….)

 

STT

Họ và tên

Đồng ý

Không đồng ý

1.

…………….

 

 

2.

………………

 

 

...

 

 

 

 

Ghi chú:

- Phiếu bầu Hộithẩm nhân dân quận đối với thành phốHồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng.

- Dấutreo của Hội đồng nhân dân đượcđóng tại góc phía trên bên trái của mỗiphiếu bầu.

- Tên người được bầu xếp theo thứ tự chữ cái A, B, C.

 

 


 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIII, XIV (Từ 31/3/2016 đến 30/3/2021)
 • Ông Vương Đình Huệ Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (từ ngày 31/3/2021)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)
QUỐC HỘI KHÓA XV
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV được tiến hành vào ngày 23/5/2021 với tổng số đại biểu Quốc hội là 499 đại biểu.
Cơ cấu như sau:
- 38,88% đại biểu ở các cơ quan Trung ương;
- 60,32% đại biểu ở địa phương;
- 0,80% đại biểu tự ứng cử;
- 17,84% đại biểu là người dân tộc thiểu số;
- 30,26% đại biểu là phụ nữ;
- 2,81% đại biểu là người ngoài Đảng;
- 9,42% đại biểu là người trẻ tuổi;
- 39,28% đại biểu là đại biểu Quốc hội khóa XIV tái cử;
- 1,40% đại biểu đã là đại biểu Quốc hội các khóa trước;
- 59,32% đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu;
- 78,56% đại biểu có trình độ trên đại học;
- 21,24% đại biểu có trình độ đại học;
- 0,20% đại biểu có trình độ dưới đại học.
WEBLINK