Giới thiệu Hội nghị bồi dưỡng “Kỹ năng xây dựng và hoàn thiện các chế định liên quan đến đầu tư Quỹ Bảo hiểm xã hội”
Cập nhật : 16:30 - 02/04/2024

Theo tinh thần của Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 Hội nghị lần thứ bảy của Ban chấp hành trung ương Khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội và bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật, trong đó có nội dung về đầu tư Quỹ Bảo hiểm xã hội. Việc hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về đầu tư Quỹ Bảo hiểm xã hội để nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư quỹ, góp phần cân đối các Quỹ Bảo hiểm xã hội, đặc biệt là Quỹ Bảo hiểm xã hội dài hạn là rất cần thiết. Bên cạnh đó cần tăng cường và nâng cao chất lượng công tác đánh giá, dự báo các yếu tố ảnh hưởng đến đầu tư quỹ; xây dựng chiến lược, kế hoạch đầu tư Quỹ Bảo hiểm xã hội theo hướng chuyên nghiệp, đa dạng hóa danh mục đầu tư, cơ cấu đầu tư bảo đảm nguyên tắc an toàn, bền vững và hiệu quả; từng bước mở rộng sang các lĩnh vực đầu tư có khả năng sinh lời cao, có lộ trình trình đầu tư một phần tiền nhàn rỗi của các quỹ thông qua ủy thác đầu tư tại thị trường trong nước và quốc tế; đảm bảo mức sinh lời của hoạt động đầu tư cao hơn mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng (lạm pháp) và có tỷ lệ tích lũy tăng dần.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội đã được đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội các năm 2023 và 2024; được Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét cho ý kiến vào tháng 8/2023; được Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp tháng 10/2023; và sẽ được Quốc hội cho ý kiến thông qua tại kỳ họp tháng 5/2024.

Trong bối cảnh như vậy, được sự đồng ý của lãnh đạo Quốc hội; căn cứ Bản ghi nhớ Hợp tác giữa Văn phòng Quốc hội và Tổ chức Hanns Seidel Foudation (Đức) về Dự án “Tăng cường năng lực của Văn phòng Quốc hội và năng lực lập pháp của các đại biểu Quốc hội vì mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững tại Việt Nam”; Ban Công tác đại biểu (trực tiếp là Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử) phối hợp cùng Văn phòng Quốc hội và Tổ chức Hanns Seidel Foudation tổ chức hội nghị tập huấn Kỹ năng xây dựng và hoàn thiện các chế định liên quan đến đầu tư Quỹ Bảo hiểm xã hội.

Mục tiêu của Hội nghị nhằm giúp đại biểu áp dụng kiến thức và kỹ năng cơ bản (như phân tích chính sách, kỹ năng lập pháp.v.v..) trong xây dựng, cho ý kiến đối với một số quy định liên quan đến đầu tư Quỹ Bảo hiểm xã hội.

Hội nghị tập huấn sẽ gồm các chuyên đề chính như sau:
- Tổng quan về đầu tư Quỹ Bảo hiểm xã hội.
- Kỹ năng phân tích chính sách đối với nguyên tắc và phương thức đầu tư của Quỹ Bảo hiểm xã hội.
- Kỹ năng phân tích chính sách đối với các chế định liên quan đến quản trị và quản lý rủi ro trong quá trình đầu tư Quỹ bảo hiểm xã hội.
- Vai trò lập pháp trong xây dựng các chế định liên quan đến giám sát, kiểm soát rủi ro trong quá trình đầu tư Quỹ Bảo hiểm xã hội.
Trong mỗi chuyên đề sẽ được thiết kế, bố trí thời gian hợp lý giữa phần trình bày của các Báo cáo viên và phần thảo luận/thực hiện các bài tập thực hành theo nhóm.

Thời gian, địa điểm:
- Địa điểm: dự kiến tổ chức tại Ninh Bình.
- Thời gian: dự kiến ngày 09-10/4/2024.

Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử trân trọng giới thiệu dự kiến nội dung Hội nghị “Kỹ năng xây dựng và hoàn thiện các chế định liên quan đến đầu tư Quỹ Bảo hiểm xã hội” tới Quý đại biểu.

 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIII, XIV (Từ 31/3/2016 đến 30/3/2021)
 • Ông Vương Đình Huệ Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (từ ngày 31/3/2021)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)
QUỐC HỘI KHÓA XV
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV được tiến hành vào ngày 23/5/2021 với tổng số đại biểu Quốc hội là 499 đại biểu.
Cơ cấu như sau:
- 38,88% đại biểu ở các cơ quan Trung ương;
- 60,32% đại biểu ở địa phương;
- 0,80% đại biểu tự ứng cử;
- 17,84% đại biểu là người dân tộc thiểu số;
- 30,26% đại biểu là phụ nữ;
- 2,81% đại biểu là người ngoài Đảng;
- 9,42% đại biểu là người trẻ tuổi;
- 39,28% đại biểu là đại biểu Quốc hội khóa XIV tái cử;
- 1,40% đại biểu đã là đại biểu Quốc hội các khóa trước;
- 59,32% đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu;
- 78,56% đại biểu có trình độ trên đại học;
- 21,24% đại biểu có trình độ đại học;
- 0,20% đại biểu có trình độ dưới đại học.
WEBLINK