Tin Phiên họp thứ nhất của Tiểu ban số 2 Xây dựng chuyên đề “Đổi mới tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”
Cập nhật : 16:36 - 23/09/2021

Chiều 1/9, tại Nhà Quốc hội, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham dự và chủ trì phiên họp thứ nhất của Tiểu ban xây dựng chuyên đề "Đổi mới tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội đáp ứng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam" (Tiểu ban số 2).

Tham dự phiên họp còn có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu, Phó Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thị Thanh; đại diện Thường trực Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ, các thành viên Tiểu ban số 02, thành viên Tổ biên tập và đại diện lãnh đạo các cơ quan hữu quan.

Tiểu ban số 2 được thành lập theo Quyết định số 143-QĐ/ĐĐQH15 ngày 20/8/2021 của Đảng đoàn Quốc hội, do Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn trực tiếp chủ trì, chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo của Đảng đoàn Quốc hội thực hiện các chuyên đề được phân công thuộc Đề án “Đổi mới tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội đáp ứng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương làm Phó trưởng Tiểu ban; Trưởng Ban Công tác đại biểu, Phó Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thị Thanh làm Phó Trưởng Tiểu ban thường trực.


Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng Tiểu ban số 02 phát biểu tại phiên họp

Phát biểu khai mạc phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng Tiểu ban số 02 cho biết, theo Kế hoạch số 02 ngày 20/7/2021 của Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”, Đảng đoàn Quốc hội được giao thực hiện 4 chuyên đề (số 9, 10, 11, 12). Trên cơ sở đó, Chủ tịch Quốc hội đã ban hành các Nghị quyết về việc thành lập Ban Chỉ đạo và 3 Tiểu ban để thực hiện, trong đó Tiểu ban số 2 thực hiện chuyên đề số 11 về “Đổi mới tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chủ động phối hợp, bước đầu xây dựng dự thảo Kế hoạch thực hiện; phân công nhiệm vụ; quy chế làm việc; dự thảo đề cương Đề án lần 1 để các thành viên Ban Chỉ đạo Tiểu ban số 2 góp ý. Do yêu cầu chung về tiến độ thời gian cùng với khối lượng công việc nhiều, vấn đề khó, phạm vi  rộng, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các thành viên Tiểu ban tập trung cho ý kiến thảo luận để có thể triển khai đúng hướng, xác định nội dung công việc triển khai, thời điểm hoàn thành của từng tuần, từng tháng và nhất định phải đảm bảo đúng thời gian theo kế hoạch chung là sẽ trình Đảng đoàn vào khoảng trung tuần tháng 12/2021. Trưởng Tiểu ban số 2 cũng đánh giá cao việc Ban Công tác đại biểu chủ động tham mưu, thiết lập thành viên tham gia Tổ biên tập là các đồng chí lãnh đạo Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Nhiều đồng chí tâm huyết, có nhiều kinh nghiệm, công tác lâu năm tại Quốc hội, trải qua nhiều công việc thực tiễn, đặc biệt có sự tham gia của Ban Tổ chức Trung ương, Mặt trận Tổ quốc, Văn phòng Chính phủ, là những cơ quan có quan hệ mật thiết, gắn bó chặt chẽ với các hoạt động của Quốc hội.


Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại phiên họp

Tại Phiên họp, Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh đề cao sự cần thiết xây dựng chuyên đề “Đổi mới tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Theo đó, chuyên đề được xây dựng dựa trên tổ chức và hoạt động của Quốc hội có nhiều đổi mới đáp ứng yêu cầu nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được còn nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn phát sinh đòi hỏi cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện, trong đó có việc kiểm soát quyền lực mới được quy định trong Hiến pháp 2013. Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng xác định một trong các nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ XIII là xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, trong nhà nước thì Quốc hội là cơ quan quan trọng, cơ quan quyền lực nhà nước. Do vậy, việc nghiên cứu đổi mới tổ chức, hoạt động của Quốc hội là cần thiết nhằm đề xuất các giải pháp đổi mới tổ chức, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và bộ máy tham mưu, giúp việc của Quốc hội; làm cơ sở để Ban Chỉ đạo Trung ương nghiên cứu đưa vào Đề án Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045. Trưởng Ban Công tác đại biểu cũng nhấn mạnh, việc triển khai xây dựng chuyên đề được thực hiện theo yêu cầu khách quan và định hướng phát triển đất nước giai đoạn mới đặt ra nhiệm vụ tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội; đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động; phát huy dân chủ, pháp quyền, tăng tính chuyên nghiệp trong tổ chức và hoạt động của Quốc hội, nâng cao chất lượng đại biểu Quốc hội.

Tại phiên họp, các thành viên Tiểu ban nghe công bố quyết định của Ban Chỉ đạo Đảng đoàn Quốc hội về việc thành lập Tiểu ban số 2; thảo luận về dự thảo Đề cương Chuyên đề số 11; Quy chế làm việc của Tiểu ban; phân công nhiệm vụ với Trưởng Tiểu ban, các Phó trưởng Tiểu ban; phân công thành viên Tiểu ban, tổ biên tập về xây dựng các Tiểu chuyên đề; Kế hoạch xây dựng Chuyên đề số 11; quyết định thành lập tổ biên tập Chuyên đề số 11.

Tại phiên họp, các thành viên trong Tiểu ban đã thảo luận, cho ý kiến về Đề cương chuyên đề; quy chế hoạt động; phân công nhiệm vụ; kế hoạch xây dựng chuyên đề; nhiệm vụ Tổ biên tập; phân công xây dựng 15 Tiểu chuyên đề. Theo đó, các thành viên Tiểu ban khẳng định vai trò ý nghĩa của Đề cương Báo cáo chuyên đề, do đó cần phải được dự thảo một cách càng chi tiết càng tốt, đề cập rõ quan điểm chỉ đạo và định hướng của Đảng trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngoài ra, trong đề cương cũng cần nói rõ hơn mối quan hệ giữa Quốc hội với Mặt trận Tổ quốc, cơ quan dân cử cũng như đổi mới quy trình hoạt động của Quốc hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho rằng cần xác định rõ mục đích của đề án nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội, các chuyên đề cần rõ ràng, không nên đưa ra một cách mập mờ. Ngoài ra, do chuyên đề có phạm vi rộng, nhiều vấn đề nên quá trình xây dựng cần trọng tâm, không nên sa vào lý luận, không sa vào đánh giá cụ thể.


Các thành viên Tiểu ban số 2

Tại Phiên họp, các thành viên Tiểu ban số 2 còn đưa ra ý kiến đóng góp cho việc nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội như nâng cao chất lượng của đại biểu Quốc hội, nghiên cứu thay đổi mô hình tổ chức họp của Quốc hội trước hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Các thành viên Tiểu ban cũng đề nghị lưu ý quá trình xây dựng Báo cáo chuyên đề cần bảo đảm yêu cầu bám sát chủ trương đường lối của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp luật; phản ánh đúng thực tiễn; đảm bảo sự toàn diện, đồng bộ, hiện đại khả thi, minh bạch, lưu ý chất lượng xây dựng pháp luật; vận dụng có chọn lọc kinh nghiệm quốc tế vào Việt Nam và thích ứng với pháp luật quốc tế.

Kết luận nội dung phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao ý kiến đóng góp của các thành viên Tiểu ban số 2 đối với việc triển khai xây dựng chuyên đề, yêu cầu Tiểu ban số 2 cần tổ chức công việc thật khoa học, hiệu quả thiết thực, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan trong thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, sưu tầm tư liệu. Đồng thời, đặt ra một số nhiệm vụ để xây dựng chuyên đề một cách hiệu quả, đáp ứng yêu cầu đổi mới hoạt động của Quốc hội:

Thứ nhất, phải xác định đây là 1 trong 4 chuyên đề Ban Chỉ đạo Trung ương giao Đảng đoàn Quốc hội, trong tổng số 27 chuyên đề của Ban Chỉ đạo Trung ương. Và đây là chuyên đề, không phải đề tài nên liều lượng, độ dài, bố cục hợp lý, đủ ý, đủ lý lẽ thuyết phục, giải quyết được những vấn đề từ thực tiễn, hướng tới mục tiêu phải được Ban Chỉ đạo sử dụng đề xuất, kiến nghị của Tiểu ban.

Thứ hai, chuyên đề có phạm vi rộng nên nhiều ý kiến đề xuất đổi mới, do đó phải chắt lọc nội dung, đồng thời phải bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và đặc biệt là giải quyết được những vấn đề từ thực tiễn.

Thứ ba, về nội dung phải xác định rõ phạm vị nghiên cứu, mốc thời gian. Về nội hàm phải xác định rõ đổi mới về Tổ chức gồm những nội dung nào, làm sao có sự gắn kết giữa các chuyên đề.

Thứ tư, về phương pháp thực hiện phải bám sát nhiệm vụ công việc đối với từng đầu mục, phải phát huy trí tuệ tập thể trong việc tổng hợp, tiếp thu các ý kiến.

Thứ năm, xác định nội dung công việc triển khai, thời điểm hoàn thành của từng tuần, từng tháng và nhất định phải đảm bảo đúng thời gian theo kế hoạch chung là sẽ trình Đảng đoàn Quốc hội vào khoảng trung tuần tháng 12/2021.

 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIII, XIV (Từ 31/3/2016 đến 30/3/2021)
 • Ông Vương Đình Huệ Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (từ ngày 31/3/2021)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)
QUỐC HỘI KHÓA XV
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV được tiến hành vào ngày 23/5/2021 với tổng số đại biểu Quốc hội là 499 đại biểu.
Cơ cấu như sau:
- 38,88% đại biểu ở các cơ quan Trung ương;
- 60,32% đại biểu ở địa phương;
- 0,80% đại biểu tự ứng cử;
- 17,84% đại biểu là người dân tộc thiểu số;
- 30,26% đại biểu là phụ nữ;
- 2,81% đại biểu là người ngoài Đảng;
- 9,42% đại biểu là người trẻ tuổi;
- 39,28% đại biểu là đại biểu Quốc hội khóa XIV tái cử;
- 1,40% đại biểu đã là đại biểu Quốc hội các khóa trước;
- 59,32% đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu;
- 78,56% đại biểu có trình độ trên đại học;
- 21,24% đại biểu có trình độ đại học;
- 0,20% đại biểu có trình độ dưới đại học.
WEBLINK