Hiểu đúng về chính sách hỗ trợ cán bộ dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính qua thực tiễn tỉnh Nghệ An
Cập nhật : 14:47 - 06/02/2023

Hiểu đúng về chính sách hỗ trợ cán bộ dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính qua thực tiễn tỉnh Nghệ An


Thực hiện Nghị quyết số 831/NQ-UBTVQH14 ngày 17/12/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, để kịp thời hỗ trợ các đối tượng dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, sáp nhập xóm, khối, bản trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 – 2021, ngày 11/11/2019, HĐND tỉnh Nghệ An ban hành Nghị quyết số 15/2019/NQ-HĐND để giải quyết chế độ cho các đối tượng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, do chưa hiểu rõ về chính sách nên có một số trường hợp không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm xin nghỉ hưu trước tuổi, trùng với thời điểm sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, đã được giải quyết chế độ, vẫn đề nghị được hưởng theo nghị quyết này.

Đề xuất được hưởng chế độ trợ cấp một lần

Theo Nghị quyết số 831/NQ-UBTVQH14 ngày 17/12/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Nghệ An, trong đó quy định sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc 8 huyện, bao gồm: Quế Phong, Tương Dương, Thanh Chương, Diễn Châu, Nghi Lộc, Nam Đàn, Thái Hòa, Hưng Nguyên. Trong đó, tại huyện Hưng Nguyên đã sắp xếp 10 xã thành 5 xã, gồm nhập xã Hưng Xá và xã Hưng Long thành xã Long Xá; nhập xã Hưng Lam và xã Hưng Xuân thành xã Xuân Lam; nhập xã Hưng Phú và xã Hưng Khánh thành xã Hưng Thành; nhập xã Hưng Nhân và xã Hưng Châu thành xã Châu Nhân; nhập xã Hưng Tiến và xã Hưng Thắng thành xã Hưng Nghĩa.

Trong thời gian qua, Bí thư Đảng ủy một số xã trên địa bàn huyện Hưng Nguyên phản ánh về việc sau khi sáp nhập xã, các ông không đủ tuổi tái cử và thuộc diện nghỉ hưu trước tuổi. Vì vậy, đề nghị được giải quyết chế độ trợ cấp một lần theo Điều 3 Nghị quyết số 15/2019/NQ-HĐND ngày 11/11/2019 của HĐND tỉnh Nghệ An về chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách và các đối tượng khác dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, sáp nhập xóm, khối, bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2019 – 2021. 

Chế độ trợ cấp theo Điều 3 Nghị quyết số 15/2019/NQ-HĐND gồm: 

“… 1. Hỗ trợ một lần đối với cán bộ, công chức cấp xã:

Cán bộ, công chức cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính, ngoài hưởng các chính sách tinh giản biên chế theo quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014, Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ và các chính sách khác theo quy định của pháp luật thì được hỗ trợ như sau:

a) Hỗ trợ 03 tháng tiền lương hiện hưởng cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi đối với:

Cán bộ, công chức cấp xã đủ 55 tuổi trở lên đối với nam, đủ 50 tuổi trở lên đối với nữ, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên;

Cán bộ, công chức cấp xã đủ 50 tuổi trở lên đối với nam, đủ 45 tuổi trở lên đối với nữ, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, trong đó có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên;

b) Hỗ trợ mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội bằng 01 tháng tiền lương hiện hưởng đối với các trường hợp thôi việc ngay”.

Thực hiện đầy đủ chế độ đối với người nghỉ hưu do không đủ tuổi tái cử

Chế độ, chính sách của Bí thư các xã nói riêng và các cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm chưa đủ tuổi nghỉ hưu nói chung đã được pháp luật quy định cụ thể. Tại khoản 1, Điều 4 Nghị định 26/2015/NĐ-CP ngày 09/03/2015 của Chính phủ quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội quy định: “1. Cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm chưa đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định, nếu không có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi thì cơ quan có thẩm quyền bố trí công tác phù hợp. Trường hợp không thể bố trí được công tác phù hợp thì được nghỉ công tác chờ đủ tuổi sẽ nghỉ hưu ...”

Một số Bí thư Đảng ủy xã trên địa bàn huyện Hưng Nguyên thuộc diện cán bộ xã không đủ tuổi tái cử nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã viết đơn xin nghỉ hưu trước tuổi và đề nghị được hưởng chế độ, chính sách theo Nghị định 26/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Theo nguyện vọng cá nhân và các quy định hiện hành, cấp có thẩm quyền đã giải quyết chế độ nghỉ hưu trước tuổi theo khoản 1, Điều 3, Nghị định 26/2015/NĐ-CP kịp thời, đúng quy định. 

Cụ thể tại khoản 1, Điều 3, Nghị định 26/2015/NĐ-CP quy định:

“Điều 3. Chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm nghỉ hưu trước tuổi

1. Cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, nếu có đơn tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi gửi cơ quan quản lý cán bộ thì được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và được hưởng thêm các chế độ sau:

a) Không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi;

b) Được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 50 Luật Bảo hiểm xã hội;

c) Được trợ cấp 05 tháng tiền lương cho tổng số hai mươi năm đầu công tác, có đóng bảo hiểm xã hội; từ năm thứ hai mươi mốt trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương;

d) Đối với cán bộ xếp lương chức vụ:

Tại thời điểm nghỉ hưu trước tuổi, nếu đã xếp lương bậc 1 của chức danh hiện đảm nhiệm từ đủ 48 tháng trở lên thì được xếp lên bậc 2 của chức danh hiện đảm nhiệm để nghỉ hưu;

đ) Đối với cán bộ xếp lương chuyên môn, nghiệp vụ và hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo:

Cán bộ chưa xếp bậc lương cuối cùng ở ngạch hiện giữ mà trong thời gian giữ bậc luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không bị kỷ luật và tại thời điểm nghỉ hưu trước tuổi, còn thiếu từ 01 đến 12 tháng để được nâng bậc lương thường xuyên theo quy định thì được nâng bậc lương trước thời hạn để nghỉ hưu.

Cán bộ đang hưởng bậc lương cuối cùng hoặc đang hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung ở ngạch hiện giữ, đã có bằng tốt nghiệp đại học trở lên và trong quá trình công tác luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không bị kỷ luật trong thời gian 5 năm cuối trước khi nghỉ hưu thì được nâng ngạch không qua thi lên ngạch trên liền kề để nghỉ hưu;

e) Đối với cán bộ cấp xã công tác tại nơi có hệ số phụ cấp khu vực từ 0,7 trở lên; cán bộ cấp xã có thời gian tham gia quân đội, công an và được Nhà nước tặng thưởng huân chương, huy chương các loại nếu còn thiếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ 2,5 năm (30 tháng) trở xuống mới đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội 20 năm thì được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội một lần cho thời gian còn thiếu để thực hiện chế độ hưu trí…”

Về giải quyết chế độ theo Nghị quyết số 15/2019/NQĐ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh

Nghị quyết số 15/2019/NQ-HĐND là chính sách riêng của tỉnh nhằm hỗ trợ một phần cho cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách và các đối tượng khác dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, sáp nhập xóm, khối, bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2019 – 2021; Nghị quyết này không áp dụng đối với các trường hợp nghỉ việc do không đủ tuổi tái cử. Tại khoản 1, Điều 1, Nghị quyết số 15/2019/NQ-HĐND ngày 11/11/2019 của HĐND tỉnh quy định: “Nghị quyết này không áp dụng đối với cán bộ cấp xã giữ các chức vụ do bầu cử nghỉ việc sau Đại hội Đảng bộ cấp xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 do không đủ điều kiện về tuổi tái cử”. 

Các trường hợp nghỉ hưu trước tuổi, dù đã được giải quyết chế độ nhưng vẫn đề nghị được hưởng chế độ trợ cấp một lần theo Điều 3 Nghị quyết số 15/2019/NQĐ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh vì cho rằng, thời điểm các công dân nghỉ là “trước đại hội” chứ không phải “sau đại hội”, nên vẫn được hưởng chế độ theo nghị quyết này. 

Tuy nhiên, vấn đề này cần phải làm rõ trên cơ sở các quy định hiện hành của Đảng và Nhà nước. Thời gian giải quyết chế độ của Bí thư Đảng ủy các xã nghỉ hưu do không đủ tuổi tái cử được thực hiện theo Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW ngày 20/12/2019 của Ban Tổ chức Trung ương, trong đó khẳng định: “Thời gian giải quyết chế độ thực hiện từ trước ngày Đại hội Đảng bộ, Đại hội Mặt trận và đoàn thể chính trị - xã hội của cấp mình là 3 tháng (90 ngày) và chậm nhất không quá 1 tháng (30 ngày) kể từ ngày kết thúc nhiệm kỳ đại hội (bầu cử) của cấp cán bộ thôi tái cử”. Như vậy, việc nghỉ trước đại hội đảng bộ 3 tháng hoặc sau đại hội đảng bộ 1 tháng đều thuộc diện được hưởng theo Nghị định 26/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Thời gian giải quyết chế độ của Bí thư Đảng ủy các xã ở huyện Hưng Nguyên theo Nghị định 26/2015/NĐ-CP ngày 09/03/2015 của Chính phủ và thời điểm Đại hội Đảng các cấp trùng với thời điểm sắp xếp đơn vị hành chính theo Nghị quyết số 831/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trùng. Đại hội Đảng bộ các xã thuộc huyện Hưng Nguyên dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 10/4 - 30/5/2022 (theo Kế hoạch số 125 –KH/HU ngày 02/01/2020 của Huyện ủy Hưng Nguyên). Việc Bí thư Đảng ủy các xã làm đơn xin nghỉ hưu trước tuổi thuộc khoảng thời gian giải quyết chế độ theo Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương.

Các trường hợp nêu trên ở huyện Hưng Nguyên thuộc diện cán bộ xã không đủ tuổi tái cử, đã có đơn và được cấp có thẩm quyền giải quyết hưởng chế độ theo Nghị định 26/2015/NĐ-CP của Chính phủ và nếu không có chủ trương sáp nhập xã, cũng sẽ nghỉ việc do không đủ tuổi tái cử nhiệm kỳ mới, vì vậy, không thuộc đối tượng được hưởng chế độ, chính sách theo Nghị quyết số 15/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Đây là một tình huống thực tế trong việc triển khai thực hiện chính sách, pháp luật ở tỉnh Nghệ An, do không nắm bắt đầy đủ các quy định hiện hành có liên quan dẫn đến công dân thắc mắc, khiếu nại, kiến nghị kéo dài. Thiết nghĩ, các cấp, các ngành, địa phương cần tăng cường hướng dẫn, giải thích, vận động để các đối tượng có liên quan tương tự trường hợp nêu trên hiểu rõ, tạo sự đồng thuận trong việc chấp hành, thực hiện tốt các quy định của Trung ương cũng như nghị quyết của HĐND tỉnh, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân./.

TTBD


 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIII, XIV (Từ 31/3/2016 đến 30/3/2021)
 • Ông Vương Đình Huệ Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (từ ngày 31/3/2021)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)
QUỐC HỘI KHÓA XV
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV được tiến hành vào ngày 23/5/2021 với tổng số đại biểu Quốc hội là 499 đại biểu.
Cơ cấu như sau:
- 38,88% đại biểu ở các cơ quan Trung ương;
- 60,32% đại biểu ở địa phương;
- 0,80% đại biểu tự ứng cử;
- 17,84% đại biểu là người dân tộc thiểu số;
- 30,26% đại biểu là phụ nữ;
- 2,81% đại biểu là người ngoài Đảng;
- 9,42% đại biểu là người trẻ tuổi;
- 39,28% đại biểu là đại biểu Quốc hội khóa XIV tái cử;
- 1,40% đại biểu đã là đại biểu Quốc hội các khóa trước;
- 59,32% đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu;
- 78,56% đại biểu có trình độ trên đại học;
- 21,24% đại biểu có trình độ đại học;
- 0,20% đại biểu có trình độ dưới đại học.
WEBLINK