HỎI – ĐÁP DÀNH CHO ĐẠI BIỂU DÂN CỬ THÁNG 12 – SỐ 1
Cập nhật : 9:33 - 14/12/2022


Câu hỏi: Pháp luật quy định như thếnào về công ty hợp danh?

Trả lời:

Căn cứ Điều 177 LuậtDoanh nghiệp 2020, công ty hợp danh được quy định như sau:

Côngty hợp danh là doanh nghiệp, trong đó:

- Phải có ít nhất 02 thànhviên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung(sau đây gọi là thành viên hợp danh). Ngoài các thành viên hợp danh, công ty cóthể có thêm thành viên góp vốn;

- Thành viên hợp danh phải làcá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ củacông ty;

- Thành viên góp vốn là tổchức, cá nhân và chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm visố vốn đã cam kết góp vào công ty.

Côngty hợp danh có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng kýdoanh nghiệp.

Côngty hợp danh không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.

 

Câu hỏi: Phápluật quy định như thế nào về thực hiện góp vốn và cấp giấy chứng nhận phần vốngóp tại công ty hợp danh?

Trả lời:

Căn cứ Điều 178 LuậtDoanh nghiệp 2020, thực hiện góp vốn và cấp giấy chứng nhận phần vốn góp tạicông ty hợp danh được quy định như sau:

Thành viên hợpdanh và thành viên góp vốn phải góp đủ và đúng hạn số vốn đã cam kết.

Thành viên hợpdanh không góp đủ và đúng hạn số vốn đã cam kết gây thiệt hại cho công ty phảichịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho công ty.

Trường hợp cóthành viên góp vốn không góp đủ và đúng hạn số vốn đã cam kết thì số vốn chưagóp đủ được coi là khoản nợ của thành viên đó đối với công ty; trong trường hợpnày, thành viên góp vốn có liên quan có thể bị khai trừ khỏi công ty theo quyếtđịnh của Hội đồng thành viên.

Tại thời điểm gópđủ số vốn đã cam kết, thành viên được cấp giấy chứng nhận phần vốn góp. Giấy chứngnhận phần vốn góp phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

- Tên, mã số doanhnghiệp, địa chỉ trụ sở chính của công ty;

- Vốn điều lệ củacông ty;

- Tên, địa chỉliên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên là cánhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụsở chính đối với thành viên là tổ chức; loại thành viên;

- Giá trị phần vốngóp và loại tài sản góp vốn của thành viên;

- Số và ngày cấpgiấy chứng nhận phần vốn góp;

- Quyền và nghĩa vụcủa người sở hữu giấy chứng nhận phần vốn góp;

- Họ, tên, chữ kýcủa người sở hữu giấy chứng nhận phần vốn góp và của các thành viên hợp danh củacông ty.

Trường hợp giấy chứngnhận phần vốn góp bị mất, bị hư hỏng hoặc bị hủy hoại dưới hình thức khác,thành viên được công ty cấp lại giấy chứng nhận phần vốn góp.

 

Câu hỏi: Phápluật quy định như thế nào về tài sản của công ty hợp danh?

Trả lời:

Căn cứ Điều 179 LuậtDoanh nghiệp 2020, tài sản của công ty hợp danh được quy định như sau:

Tài sản của côngty hợp danh bao gồm:

- Tài sản góp vốncủa các thành viên đã được chuyển quyền sở hữu cho công ty;

- Tài sản tạo lậpđược mang tên công ty;

- Tài sản thu đượctừ hoạt động kinh doanh do thành viên hợp danh thực hiện nhân danh công ty và từhoạt động kinh doanh của công ty do thành viên hợp danh nhân danh cá nhân thựchiện;

- Tài sản kháctheo quy định của pháp luật.

 

Câu hỏi: Phápluật quy định như thế nào về hạn chế quyền đối với thành viên hợp danh tại côngty hợp danh?

Trả lời:

Căn cứ Điều 180 LuậtDoanh nghiệp 2020, việc hạn chế quyền đối với thành viên hợp danh tại công ty hợpdanh được quy định như sau:

Thành viên hợpdanh không được làm chủ doanh nghiệp tư nhân; không được làm thành viên hợpdanh của công ty hợp danh khác trừ trường hợp được sự nhất trí của các thànhviên hợp danh còn lại.

Thành viên hợpdanh không được nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khác kinh doanh cùngngành, nghề kinh doanh của công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức,cá nhân khác.

Thành viên hợpdanh không được chuyển một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình tại công tycho tổ chức, cá nhân khác nếu không được sự chấp thuận của các thành viên hợpdanh còn lại.

 

Câu hỏi: Phápluật quy định như thế nào về quyền và nghĩa vụ của thành viên hợp danh tại côngty hợp danh?

Trả lời:

Căn cứ Điều 181 LuậtDoanh nghiệp 2020, quyền và nghĩa vụ của thành viên hợp danh tại công ty hợpdanh được quy định như sau:

Thành viên hợpdanh có quyền sau đây:

- Tham gia họp, thảoluận và biểu quyết về các vấn đề của công ty; mỗi thành viên hợp danh có mộtphiếu biểu quyết hoặc có số phiếu biểu quyết khác quy định tại Điều lệ công ty;

- Nhân danh côngty kinh doanh các ngành, nghề kinh doanh của công ty; đàm phán và ký kết hợp đồng,giao dịch hoặc giao ước với những điều kiện mà thành viên hợp danh đó cho là cólợi nhất cho công ty;

- Sử dụng tài sảncủa công ty để kinh doanh các ngành, nghề kinh doanh của công ty; trường hợp ứngtrước tiền của mình để kinh doanh cho công ty thì có quyền yêu cầu công ty hoàntrả lại cả số tiền gốc và lãi theo lãi suất thị trường trên số tiền gốc đã ứngtrước;

- Yêu cầu công tybù đắp thiệt hại từ hoạt động kinh doanh trong phạm vi nhiệm vụ được phân côngnếu thiệt hại đó xảy ra không phải do sai sót cá nhân của thành viên đó;

- Yêu cầu công ty,thành viên hợp danh khác cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của côngty; kiểm tra tài sản, sổ kế toán và tài liệu khác của công ty khi thấy cần thiết;

- Được chia lợinhuận tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp hoặc theo thỏa thuận quy định tại Điều lệcông ty;

- Khi công ty giảithể hoặc phá sản, được chia giá trị tài sản còn lại tương ứng theo tỷ lệ phần vốngóp vào công ty nếu Điều lệ công ty không quy định một tỷ lệ khác;

- Trường hợp thànhviên hợp danh chết thì người thừa kế của thành viên được hưởng phần giá trị tàisản tại công ty sau khi đã trừ đi phần nợ và nghĩa vụ tài sản khác thuộc tráchnhiệm của thành viên đó. Người thừa kế có thể trở thành thành viên hợp danh nếuđược Hội đồng thành viên chấp thuận;

- Quyền khác theoquy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ công ty.

Thành viên hợpdanh có nghĩa vụ sau đây:

-  Tiến hành quản lý và thực hiện hoạt động kinhdoanh một cách trung thực, cẩn trọng và tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháptối đa cho công ty;

- Tiến hành quảnlý và thực hiện hoạt động kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệcông ty và nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên; nếu làm trái quy địnhtại điểm này, gây thiệt hại cho công ty thì phải chịu trách nhiệm bồi thườngthiệt hại;

- Không được sử dụngtài sản của công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;

- Hoàn trả chocông ty số tiền, tài sản đã nhận và bồi thường thiệt hại gây ra đối với công tytrong trường hợp nhân danh công ty, nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khácđể nhận tiền hoặc tài sản khác từ hoạt động kinh doanh của công ty mà không đemnộp cho công ty;

- Liên đới chịutrách nhiệm thanh toán hết số nợ còn lại của công ty nếu tài sản của công tykhông đủ để trang trải số nợ của công ty;

- Chịu khoản lỗtương ứng với phần vốn góp vào công ty hoặc theo thỏa thuận quy định tại Điều lệcông ty trong trường hợp công ty kinh doanh bị lỗ;

- Định kỳ hằngtháng báo cáo trung thực, chính xác bằng văn bản tình hình và kết quả kinhdoanh của mình với công ty; cung cấp thông tin về tình hình và kết quả kinhdoanh của mình cho thành viên có yêu cầu;

- Nghĩa vụ kháctheo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

 

Tham khảo:

Luật Doanh nghiệp 2020 được Quốc hộikhóa XIV thông qua ngày 17/06/2020

 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIII, XIV (Từ 31/3/2016 đến 30/3/2021)
 • Ông Vương Đình Huệ Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (từ ngày 31/3/2021)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)
QUỐC HỘI KHÓA XV
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV được tiến hành vào ngày 23/5/2021 với tổng số đại biểu Quốc hội là 499 đại biểu.
Cơ cấu như sau:
- 38,88% đại biểu ở các cơ quan Trung ương;
- 60,32% đại biểu ở địa phương;
- 0,80% đại biểu tự ứng cử;
- 17,84% đại biểu là người dân tộc thiểu số;
- 30,26% đại biểu là phụ nữ;
- 2,81% đại biểu là người ngoài Đảng;
- 9,42% đại biểu là người trẻ tuổi;
- 39,28% đại biểu là đại biểu Quốc hội khóa XIV tái cử;
- 1,40% đại biểu đã là đại biểu Quốc hội các khóa trước;
- 59,32% đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu;
- 78,56% đại biểu có trình độ trên đại học;
- 21,24% đại biểu có trình độ đại học;
- 0,20% đại biểu có trình độ dưới đại học.
WEBLINK